Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

yrkatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tyrka [på] begära el. fordra demand; resa krav på call for; som rättighet claim; kräva insist [up]on; ihärdigt urge, press for; parl. o.d., t.ex. avslag moveyrka bifall till… support…, speak in support of…yrka på att ngn ska (+ inf. äv.) insist on sb's + ing-form, urge sb to + inf.
frikännandesubstantiv~t, ~nacquittal, verdict of not guiltyyrka på frikännande plead not guiltyadjektivoböjl.en frikännande dom a verdict of acquittal (of not guilty)
avdragsubstantiv~et, =allm. deduction; rabatt äv. reduction, discount; beviljat allowancegöra [ett] avdrag äv. vid deklaration make a deduction <för for>avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande deduction (deductions) for professional expensesyrka avdrag med visst belopp claim a deduction of…
avslagsubstantiv~et, =på förslag rejection < of>, rebuff; avvisande svar refusalhon fick avslag på sin ansökan her suggestion was turned downyrka avslag [på förslaget] move the rejection of the proposalvard.avslag på priset reduction of the pricemed., flytning discharge
2 krävatransitivt verbkrävde, krävt (fordrajfr d.o. med ex.) a) med personsubj.:begära demand; resa krav på call for; jur. claim; yrka på insist [up]on; absolut fordra exactkräva för mycket av livet ask too much of life b) med saksubj.:behöva el. erfordra require, demand, exact; påkalla call for; t.ex. ngns uppmärksamhet äv. claim; ta i anspråk el. t.ex. tid takerättvisan kräver att vi… justice requires us to + inf.fordra betalning avkräva ngn [på betalning] demand payment from sb, request sb to paykostaolyckan krävde tre liv the accident claimed the lives of three people
fordratransitivt verb~de, ~tmed personsubj.:begära el. kräva demand <ngt av ngn sth of (from) sb>; yrka på insist [up]on; göra anspråk på [som sin rätt] claim; lydnad o.d. exacthan fordrar mycket he demands (expects) a great deal; är mycket fordrande äv. he is very exactingfordra att ngn ska lämna rummet insist upon sb's leaving (require sb to leave) the roommed saksubjekt:erfordra el. kräva require; behöva äv. wantvanlig hövlighet fordrar att… ordinary civility prescribes (demands) that…
© NE Nationalencyklopedin AB