Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vokalsubstantiv~en, ~ervoweladjektiv~tvocal
främreadjektivkomparativfront, forefrämre vokal fonet. front vowel
bakreadjektivoböjl.t.ex. bänk back; t.ex. ben hindbakre del back part, rearbakre vokal back vowel
begynnandeadjektivoböjl.om t.ex. sjukdom incipientbegynnande vokal initial vowelbegynnande håravfall (flint) incipient hair loss (baldness), the beginnings of hair loss (baldness)
öppenadjektivöppet, öppnaopen; vid el. om t.ex. utsikt free; offentlig el. om t.ex. plats public; uppriktig äv. frank, candid; oförtäckt el. om t.ex. språk undisguised, plain; mottaglig susceptible <för to>öppen anstalt open institutionöppenfrimodig blick candid (ingenuous) looköppet brev open letteröppet mästerskap sport. open championshipöppen omröstning open votingöppen vokal open vowelöppen vård non-institutional care; sjukvård care (behandling treatment) of out-patientshålla öppet (vara öppen) om butik o.d. keep openöppet dygnet runt open night and day, open all hoursfrågan får stå öppentills vidare the matter must be left open…platsen står öppen för honom (hans räkning) the post is reserved for himvara öppen för nya idéer be open to new ideas, have an open mindvara öppen mot ngn be open (frank, candid) with sbgöra ngt med öppna ögon bildl. do sth with one's eyes open
2 kortadjektiv=short; kortfattad, kortvarig äv. brief; avfärdande curt <mot with, towards>, abrupt <mot with>tämligen kort ofta shortishett kort besök a brief (short) visitmed korta mellanrum at short (brief) intervalsdra det kortaste strået get the worst of it, come off the loserstanna bara en kort stund …a little whileen kort tid därefter shortly afterwardskort vokal short vowelgöra kortare äv. shorten; förkorta äv. abbreviate, cut down
komma till korta fail, fall short
adverbshortly speciellt i tidsuttr.; kortfattat vanl. briefly; koncist concisely; summariskt summarily; tvärt el. snävt abruptly, curtly; ibland shortför att fatta mig kort to be brief osv.; jfr fattahålla ngn kort keep a tight rein on sbkort sagt in brief; friare to cut a long story shortkort därefter (dessförinnan) el. shortly afterwards (before)kort och gott helt enkelt simply
slutatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tavsluta[s] end, finish; ge (få) en avslutning äv. wind up, conclude, terminate, close; göra färdig finish [off]; göra slut på bring…(come) to an end (a close); avbryta leave off; upphöra [med] stop, cease; ge upp give up; amer. äv. quithär slutarvägen …ends herehur ska det sluta? how will it end?, what is the end going to be?det kommer att sluta illa it will end up badly, no good will come of itdet kommer att sluta illa för honom he will come to a bad (sticky) endboken slutar sorgligt …has a sad endingvi slutar [arbetet] klockan tre we stop work (working)…; vard. we knock off work…det har slutat regna it has stopped (left off) rainingjag har slutat röka I have stopped (given up) smokinghan har slutat [hos oss (på firman)] he has left [us (the firm)]slutaupphöra med ngt stop sthslutaupphöra [med] att göra ngt stop doing sthsluta [med] tillverkningen äv. discontinue…sluta med piller stop taking…det slutade med att han blev sjuk the end of it was that…slutavokal end in…notan slutade2000 kronor the bill (amer. check) amounted (came up) to…sluta [upp]! stop it!, pack it up!sluta upp [med] stop, cease
transitivt verbslöt, slutittillsluta closesluta en cirkel close (bilda form) a circlecirkeln är sluten bildl. the wheel has come full circlesluta leden mil. close the ranksslutangn i sina armar (till sitt bröst) clasp (fold)…in one's arms (to one's bosom)
komma överens om conclude; t.ex. fred äv. make; t.ex. förbund enter intosluta fred make peacesluta ett avtal make (come to) an agreement, close a deal
dra slutsatssluta av ngt att conclude (infer, döma judge) from…that
intransitivt verbslöt, slutitsluta till sitta åt fit tight[ly]; stängas shut tightsluta tätt shut tightlysluta upp samlas come together, gather [together]sluta upp kring ngn rally round sb; bildl. rally to the support of sb
reflexivt verbslöt, slutit~ sig a) stänga sig:om t.ex. dörr shut; om t.ex. mussla el. blomma close; bildl. shut upsluta sig inom sig själv (sitt skal) retire into oneself (one's shell) b)ansluta sigsluta sig till ngn attach oneself to…; förena sig med join…; hålla med side with…sluta sig samman join together <till en klubb into…>; unite, combine; om t.ex. bolag äv. amalgamate, coalesce c)dra slutsatssluta sig till ngt conclude (infer)… <av from>
© NE Nationalencyklopedin AB