Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vittnesubstantiv~t, ~nwitnessvara vittne till ngt be a witness of sth, witness sthi vittnens närvaro before (in the presence of) witnesseshöra vittnen äv. take evidence; hos polisen take statementsjag tar dig till vittne på att jag… you are my witness that I…
ojävigadjektiv~topartisk impartial; om vittne o.d. competent, unchallengeable
jävigadjektiv~tjur.:om vittne o.d. challengeable, exceptionable
åsynaadjektivoböjl.åsyna vittne eyewitness <till of>
kronvittnesubstantiv~t, ~n, bli kronvittne vittne mot medbrottsling (i Storbr.) turn King's (resp. Queen's, i USA State's) evidence
bevittnatransitivt verb~de, ~tbestyrka attest, testifybevittnas:… witnessed (witnesses):…bevittnad kopia attested (certified) copyvara vittne till witness
förhörsubstantiv~et, =allm. examination; av vittne äv. hearing; utfrågning interrogation, questioning; rättsligt inquiry; skol~ test; muntligt questions on the homework
1 mutasubstantiv~n, mutorbribe; vard. kickback (sg.)för att tysta ngn hush money (sg.)ta mutor take bribes (a bribe) <av from>transitivt verb~de, ~tbribe <med with (by)>; polit. äv. corrupt; speciellt vittne subornmuta ngn vard. äv. square sb, oil (grease) sb's palmhan lät inte muta sig he was not to be bribed
3 stämmasubstantiv~n, stämmorsammanträde meeting, assembly, reuniontransitivt verbstämde, stämtjur. summons <inför domstol to appear in court>stämma ngn [för ärekränkning] sue sb [for…]stämma in ngn som vittne summon sb as a witnessstämma möte med, se under möte
2 kallatransitivt verb~de, ~tbenämna allm. callkalla ngn [för] lögnare call sb a liarkalla saker och ting vid deras rätta namn call a spade a spadedet kallar jag tur! I call that luck!transitivt verb och intransitivt verb~de, ~ttillkalla send for, call; officiellt summonplikten kallar duty callskalla ropa på call; tillkalla send for, callkalla till styrelsemöte call a board meetingkalla fram ngn ask sb to come forwardkalla hem ask…to come home; dipl. recall; mil. withdrawkalla in a) beordra in el. instämma summon, call b) mil. call up; speciellt amer. draft; till värnplikt äv. conscript; jfr inkalladkalla in ngn som vittne call (summon) sb as a witnesskalla till sig call
© NE Nationalencyklopedin AB