Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vissadjektivcertain <om, of>; sure <om, of, about>särskild certain; bestämd summa fixeden viss herr S. a certain Mr S.i viss mån to a certain extent, to some extenti vissa avseenden in some respects, in some ways
2 lydaverbha viss lydelse run, read
överårigadjektivöver pensionsålder superannuated; för gammal too old; över viss maximiålder over age
utegångsförbudsubstunder viss tid curfewinföra utegångsförbud impose a curfew
insändaresubstdebattinlägg letter to the press; till viss tidning letter to the editor
reservationsubstprotest protestreservationmed en viss reservation with a certain reservationmed reservation för fel barring mistakes, allowing for mistakes
begränsaverbinskränka limit, restrict; hejda check; sätta en gräns för set limits to; hålla inom en viss gräns confine <till to>
annan (annat, andre, andra)pronomenother; se vidare enför ex.en annan a) another, another one b) någon annan somebody elsenågon annan om person anybody; en viss person somebody elsenågon annan än a) förenat any other…but; en viss some other…than b) självst. anybody but; en viss somebody other thanvilken annan who else
vard., 'riktig' regular, propersom en annan tjuv just like a common thief
annat a) other things b) något annat something else, anything elsede gör inte (ingenting) annat än gråter they do nothing but crydet var något helt annat än it was something quite different from
andra others, other peoplealla andra all the others, everybody else
2 tonsubstmusik. m.m. tone; om viss ton noteanvänd inte den tonen mot mig! don't take that tone with me!ta sig ton mot ngn try to domineer sbi vänlig ton in a friendly tone of voicedet hör till god ton it is good form
smaksubsttaste; viss utmärkande flavour; bismak savoursmaken är olika tastes differsmak för acquire a taste fordet ger smak åt soppan el. det sätter smak på soppan it gives a flavour to the soupfalla ngn i smaken strike sb's fancy, take sb's fancy
© NE Nationalencyklopedin AB