Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 visasubstsong; folkvisa ballad
2 visaverbshow <för to>; peka point < at, to>; ådagalägga exhibit, displaykyrkklockan visar rätt tid the church clock tells the right timevisa ngn aktning pay respect to sbvisa ngn på dörren show sb the doorvisa sig show oneself; framträda appear; bli tydlig become apparent; synas be seendet kommer att visa sig om… it will be seen whether…detta visade sig vara ogenomförbart this proved impracticable
verb och partikelverbvisa framförete show, exhibit, displayvisa uppfram, t.ex. pass el. ta fram producevisa ut ngnorder sb out, send sb out
visumsubstvisa
låtsubstmelodi tune; visa song
uppvisaverbt.ex. pass produce; visa, påvisa show
ådagaläggaverblägga i dagen manifest; visa show, display
framståverbvisa sig vara stand out <som as>, come out <som as>, appear <som as>
intressesubstinterest <för in>visa intresse för show an interest in
uppenbaraverbuppenbara sig reveal oneself <för to>; visa sig appear
vördnadsubstreverence, veneration; aktning respectvisa vördnad för ngn show sb respect
© NE Nationalencyklopedin AB