Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 visadjektiv~twise; sageen vis [man] äv. a sagede tre vise männen the three wise men, the Magi
1 vissubstantiv~et, =way, manner, fashion; jfr sättmed ex.jaså, är det på det viset? so that's how (so that's the way) it is, is it?
visaviprepositioni rumsbetydelse: mitt emot opposite; i förhållande till, gentemot vis-à-vis; beträffande regarding
erfarenhetsubstantiv~en, ~erexperience vanl. endast sg.; jfr ex.erfarenheten visar experience showsbli vis av erfarenheten learn (become wise) by experiencegrundad på erfarenhet based (founded) on experience, empiricaljag har gjort den erfarenheten att… experience has taught me that…, I have found that…en nyttig erfarenhet a useful lessonha stor erfarenhet have a great deal of experience, be very experiencedav [egen] erfarenhet from [personal] experienceenligt min erfarenhet (mina erfarenheter) as far as my experience goesbrist på erfarenhet lack of experience, inexperience
villkorsubstantiv~et, =betingelse condition; pl. (avtalade ~, köpe~ o.d.) ofta terms; i kontrakt o.d. stipulation; förbehåll provisionställa villkor make demands, lay down conditions, dictate one's termsvillkor (det villkoret) att… on condition that…, provided [that]…på ett villkor on one conditionpå inga villkor[s vis] on no condition [whatever]vi kan på inga villkoracceptera erbjudandet we can on no account (condition)…på vissa villkor on certain conditionskapitulera utan villkor …unconditionallylevnadsomständigheterleva under goda (små) villkor live in good (poor) circumstances, be well (badly) off
1 sättsubstantiv~et, =vis:vanl. way; i ngt högre stil manner; spec. om sätt som utmärker viss person e.d. fashion (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastillvägagångssätt äv. method; med avseende på den yttre formen mode; stil style; medel meanspl. likadet billigaste sättet att resa the cheapest way to travelfinns det något sätt att komma dit? vanl. is there any means of getting there?jag tycker inte om hennes sätt att le I don't like the way she smiles (her way of smiling)hans sätt att undervisa är the way he teaches…, his method of teaching…det var då också ett sätt! indignerat what a way to carry on!sätt och vis i viss mån in a way; i viss mening in a sensepå alla [möjliga] (allt) sätt el. på alla sätt och vis in every [possible] way; i alla avseenden in all respectspå annat sätt in another (in a different) way; med andra metoder by other meanspå bästa [möjliga] sätt in the best [possible] waypå det sättet in that (this) way (manner), like that (this)det var på det sättet som han… that was how he…jaså, är det på det sättet! so that's how (the way) it is, is it?på det ena eller andra sättet el. på ett eller annat sätt somehow [or other], [in] one way or (and) anotherpå ett sätt har han rätt in a way he is rightpå mer än ett sätt äv. in more ways than onepå följande sätt as follows, in the following way (manner)på intet sätt in no way, by no meanshan har inte hjälpt till på minsta sätt …at all, …in the leastjag vill göra det på mitt eget sätt …my way, …[in] my own waypå många sätt avseenden in many ways (respects)reda sig på något sätt …somehowom jag kan hjälpa till på något sätt …in any (some) waypå sitt sätt a) in his (her osv.) [own] way b) på ~ och vis in a waypå så sätt in that way, sopå så sätt! i utrop I see!på vad (vilket) sätt? how?, in what way?
uppträdande manner, way, behaviour; umgängessätt manners (pl.)hon har ett vinnande sätt she has a winning way with hervad är det för ett sätt? what do you mean by behaving like that?, where are your manners?, that's no way to behave
© NE Nationalencyklopedin AB