Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vinstsubstantiv~en, ~erallm. gain; hand. profit, profits (pl.)avkastning yield, return, returns (pl.)behållning proceeds (pl.)förtjänst earnings (pl.)utdelning dividend; på spel winnings (pl.)i lotteri o.d. [lottery] prize; fördel advantage, benefithögsta vinsten the first prizeren vinst net profits (proceeds) (pl.)det blir en ren vinst1 000 kronor there will be a net profit of…dela vinsten share the profitsge vinst yield (bring in) a profit; äv. turn out wellgå med vinst om företag äv. be a paying concernsälja…med vinst sell…at a profitvinst och förlust at a venture, on speculation
gagnsubstantiv~etnytta use; fördel advantage, benefit; vinst profittill gagn för vårt land for the benefit of…
överskottsubstantiv~et, =surplus; överskjutande mängd äv. excess; ekon., vinst äv. profitett överskott av energi (livsmedel) a surplus of…
obehörigadjektiv~tallm. unauthorized; som saknar kompetens unqualified, non-qualified; om t.ex. vinst illegitimateobehöriga äga ej tillträde no admittance [except on business]
avkastningsubstantiv~en, ~aryield, proceeds (pl.)årlig return[s (pl.)]; behållning äv. takings (pl.)earnings (pl.)vinst profit; utdelning dividend[s (pl.)]ge god (dålig) avkastning yield a good (bad) return
utfallaintransitivt verb-föll, -fallitom vinst go <nummer to…>; förfalla till betalning fall (become) duelotten utföll med vinst it was a winning ticket, the ticket gave a prizelotten utföll med högsta vinsten …won the first prizefå en viss utgång turn out; jfr äv. avlöpautfalla väl (illa) turn out well (badly)skörden har utfallit bra the harvest is (has been) goodmålet utföll så att han tillerkändes… the case resulted in his being awarded…jämförelsen utföll till hans fördel …was favourable to him
skosubstantiv~n, ~rshoe; häst~ [horse]shoetransitivt verb~dde, ~ttförse med skor shoe äv. hästkanta edge; med foder line; förstärka fortify; beslå fit…with metalreflexivt verb~dde, ~ttsko sig göra sig oförtjänt vinst line one's pocket (feather one's nest)
behållningsubstantiv~en, ~aråterstod remainder, surplus; saldo balance [in hand]; förråd store, supplybehållning i dödsbo jur. residuekontant behållning cash [in hand]vinst, utbyte profit; intäkter av t.ex. konsert proceeds (pl.) <av of>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknasavkastning yieldge…i ren behållning yield…clear profit (…net)ha behållningutbyte av ngt profit (benefit) by sth
resultatsubstantiv~et, =allm. result; matem. answer; verkan effect; vinst return, profit; behållning proceeds (pl.)sport. äv. scoremed gott resultat with success, successfullyleda till resultat produce (yield) results, pay offinte leda till resultat not lead to any result[s], not pay off, be in vaindet fick till resultat att… the result (upshot) was that…han fick ett dåligt (bra) resultat på provet …a poor (favourable) result on the test
förtjänstsubstantiv~en, ~erinkomst earnings (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvinst profit[s (pl.)]göra 1000 kronor i ren förtjänst på… make 1000 kronor clear profit out of…merit merit; plus good point; förskyllan deserts (pl.)det är din förtjänst att… it is thanks to you that…det är inte din förtjänst att… it is no (small) thanks to you that…efter förtjänst förskyllan according to one's merits
© NE Nationalencyklopedin AB