Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vikatransitivt verbvek, vikit el. vikteg. fold, bend äv. tekn.; i två lika delar äv. doublevika en fåll turn in a hemfår ej vikas på brev do not bendreservera o.d.vika en kväll för ett biobesök set aside an evening…vika en plats reserve (markera mark, hålla keep) a seatordförandeposten är vikt för honom …is earmarked for him
intransitivt verbvek, vikit el. viktge vika yield, give way (in) <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; speciellt mil. retreat, give ground, fall back <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasbefore>; hand. recedemörkret viker the darkness is giving way to lighthan vek inte från platsen (sin ståndpunkt) he refused to budge from…han vek inte från hennes sida he did not budge from…, he hardly left…vika om hörnet turn [round] the corner
reflexivt verbvek, vikit el. vikt~ sig a) böja sig bendvika sig dubbel av skratt (smärta) double up with laughter (pain)benen vek sig under henne her legs gave way under her b)gå och vika sig vard., lägga sig turn in
adverbge vika give way (in); böja sig äv. yield, submit <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; falla ihop collapsemarken gav vikaunder våra fötter the ground sank (gave way)…inte ge vika äv. stand firm (fast), hold one's own; vard. (amer.) stand patpartikelverbvika avvika av [från vägen] turn (branch) off [from the road]vika av till höger turn [to the] rightvika av från den rätta vägen bildl. diverge from…; se äv. avvikavika ihopfold upden går att vika ihop it can be folded, it folds, it's foldablevika intr. turn (fold) initr.vika in på en sidogata turn into (down)…vika nedt.ex. krage turn downvika tillbakaitr. retreat; om person äv. fall back <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasbefore>vika tillbaka ett steg äv. take a step backvika undanitr. give way <för to>, stand asidevika uppturn upvika utveckla ut unfold, spread outvika ut sig vard. appear in a pin-up magazine (paper), appear in a centerfold
bågnaintransitivt verb~de, ~tböja sig el. svikta bend; ge vika sag; bukta ut bulge
retireraintransitivt verb~de, ~tretreat, give way; dra sig tillbaka retire, withdraw; ge vika yield; backa ur back down
veknaintransitivt verb~de, ~tsoften, grow soft (tender); ge vika relent; låta beveka sig be moved to pity
tumsubstantiv~men, =inchhan är en gentleman i varje tum …every inch a gentlemaninte vika en tum not budge (yield) an inch
femdubbeladjektiv~t, -dubblafivefold, quintuplebetala femdubbla priset (det femdubbla) pay five times the price (amount)vika femdubbel fold five times (in five)
övermaktsubstantiv~enöverlägsenhet superiority; i stridskrafter superiority in forces, superior force; övertag el. övervikt predominancekämpa mot övermakten fight against [heavy (great)] oddsvika för övermakten yield (give way) to superior force (numbers)
dubbeladjektiv~t, dubbladouble äv. om blomma; tvåfaldig äv. twofold[det] dubbla antalet double (twice) the number, double (twice) as manybetala det dubbla [beloppet] pay double [the amount], pay twice the amountdubbla budskap mixed messagesligga dubbel av skratt lie doubled up with…vika duken dubbel fold the cloth doublepriserna har stigit till det dubbla prices have doubledsubstantiv~n, dubblartennis o.d. doublespl. likamatch doubles matchspela dubbel (en dubbel) play doubles (a game of doubles)
bristaintransitivt verbbrast, brustitsprängas burst; om blodkärl äv. rupture; slitas (brytas) av break, snap; spricka el. ge vika give waybrusten blindtarm med.  ruptured appendixbrustna illusioner shattered illusionsmitt tålamod brast my patience gave waybrista i gråt burst into tearsbrista [ut] i skratt burst out laughing, burst into laughterfattas fall short, be wanting (lacking)brista i aktning äv. fail in respect
böjatransitivt verbböjde, böjtkröka bend; bågformigt äv. curve; lemmarna äv. flex; sänka bow, inclineböja huvudet åt sidan bend one's head…böja [på] huvudet incline (bow) one's headgram. inflectreflexivt verbböjde, böjtböja sig bend down, stoop [down]; luta sig äv. lean; om saker el. krökas bend; ge vika yield, give in, surrender <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>böja sig för majoriteten bow to…; böja sig över ngn bend over sb
partikelverbböja avvägen böjer av åt öster …swings (turns) to the eastböja nedbend downböja sig ned efter ngt bend down to pick up sthböja tillbend; förfärdiga makeböja sig ut [genom fönstret]lean out [of…]
© NE Nationalencyklopedin AB