Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

viaprepositionvia, by, by way of
genomprepositionthrough; via via, by way of; medelst by, by means of; på grund av through, owing tokasta ut ngt genom fönstret throw sth out of the windowgenom hans hjälp thanks to his assistancegenom en olyckshändelse through an accident
överprepositioni rumsbetydelse el. friare over; högre än above; tvärsöver across; ned över el. ned på on, uponöver hela kroppen all over the bodyöver hela jorden all over the earthöver gatan walk across the street, cross the streetkasta sig över ngn fall on sbleva över sina tillgångar live beyond one's meansvia via, by way ofi tidsbetydelse overresa bort över julen go away over Christmasklockan är över fem it is past five; amer. it is after fivemer än over, more than, aboveöver hälften av over half of, more than halföver medellängd over average height, above average heighten biografi över Strindberg a biography of Strindbergen karta över Sverige a map of Swedenen essä över an essay onen föreläsning över a lecture on
adverbover; ovanför above; tvärsöver acrossslut over, at an end; förbi pastkvar left, left overdet som blev över what was left, what was left over, the remainder
vägsubstroad; stig path; t.ex. riktning, utveckling, sträcka wayen timmes väg att gå härifrån one hour's walk from herevägen till framgång the way to success, the road to successallmän väg public roadgå (resa) sin väg go away, leavevägen rakt fram go right on, walk right on, follow the roadresa (ta) vägen över Paris go via Paris, go by way of Parisvart har hon tagit vägen? where has she gone?stå i vägen för ngn stand in sb's waynågot i den vägen something like thatvara på väg till… be on one's way to…följa ngn en bit på vägen accompany sb part of the waystanna på halva vägen stop half-wayjag var just på väg att säga det I was about to say itinte på långa vägar not by a long way; vard. not by a long chalkhur ska man gå till väga? how is one to go about it?ur vägen! get out of the way!vid vägen vägkanten on the roadside, by the roadside
© NE Nationalencyklopedin AB