Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vetaverbknow <om about>såvitt jag vet as far as I knowdet vet jag väl! irriterat I know that!, I know all about that!vet du vad, jag har hittat det! do you know what, I've found it!vet du vad, vi går på bio! I tell you what, let's go to the movies!veta få reda på find out, get to know, learn; få höra hear of, be toldman kan aldrig veta you never know, you never can telljag vill inte veta av något sånt! I won't have that!
verb och partikelverbveta av ngtknow of sth, be aware of sthhonom vill jag inte veta av I won't have anything to do with himveta med sigbe conscious <att man är of being, that one is>, be aware <att man är of being, that one is>veta omknow about, be aware ofveta varken ut eller inbe at one's wits' end, be at a loss what to do
erfaraverbfå veta learn; få vara med om experience
förhandsubstt.ex. veta förhand beforehandt.ex. betala, tacka förhand in advance
inhämtaverbfå veta, lära pick up, learninhämta kunskaper i acquire a knowledge of
bestämtadverbdefinitivt definitely; eftertryckligt firmly; säkerligen certainlyveta bestämt know for certaindet har bestämt hänt något something must have happened
spändadjektivutsträckt stretched; om rep, muskel taut; om person tense; ivrig att få veta anxious to knowett spänt förhållande strained relations (pl.)högt spänd förväntan eager expectationspänt intresse intense interest
gärnaadverbvilligt willingly; med nöje gladly, with pleasuregärna det! by all means!gärna för mig! it's all right with (by) meja gärna! please!inte gärna knappast hardlyhan får gärna komma he can come if he likesjag skulle bra gärna vilja veta… I would very much like to know…
redasubstordning orderreda få veta find out, get to knowha reda på ngt know sthhålla reda hålla uppsikt över look after; hålla sig à jour med keep up withta reda a) utforska find out b) ta hand om see to
verbordna: t.ex. bo, måltid preparereda upp lösa upp unravelreda ut klarlägga explain
säkerhetsubstvisshet certainty, safety; trygghet utan risk security; i uppträdande assuranceden allmänna säkerheten public safetyför säkerhets skull to be on the safe sidevara i säkerhet be safe, be in safetymed all säkerhet säkerligen certainly, without doubtveta med säkerhet know for certainsecuritylämna säkerhet för ett lån give security for a loanlåna ut pengar mot säkerhet lend money on security
landsubstcountry; i högre stil landfastland land; strand shorese (veta) hur landet ligger känna sig för see how the land liesi land t.ex. gå, vara ashore, on shore; på landbacken on landgå (stiga) i land go ashoregå i land med klara manage, cope withtill lands och till sjöss t.ex. färdas by sea and landjord land; trädgårdsland plot; med t.ex. grönsaker patchlandsbygdbo på landet live in the countryåka till landet go into the country
© NE Nationalencyklopedin AB