Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vetatransitivt verbvisste, vetatallm. know äv. känna tillha insikter i; ha vetskap [om…] äv. be aware [of…]nu vet jag! äv. I have it!, I've got it![ja,] inte vet jag I don't know [, I'm sure], I wouldn't know, how do I know?; vard. search mesåvitt (vad) jag vet as far as I know, to my knowledgeinte såvitt jag vet el. inte som (vad) jag vet äv. not that I knowdet är mer än jag vet it is beyond menej, vet du, det här går för långt! [now,] just a minute,…!, look here,…!, really…!så mycket du vet det! that's all!vem vet? who knows?, who can tell?det vete fåglarna! vard. God (Heaven) [only] knows!det vete katten (fan)! vard. [I'm] damned (buggered) if I know!man vet aldrig there's no tellingman vet vad man har men inte vad man får better the devil you know than the devil you don't knowingen vet nobody knows, it is anybody's guessman vet ingenting om hans öde vanl. nothing is known…vad vet jag? how should I know?han kanske är bortrest, vad vet jag? …for all I knowvet du vad, jag har hittat det! do you know what,…!, I say…!vet du vad [vi gör], vi ringer henne! I tell you what, let's…!nej, vet ni vad! förebrående really now, that's a bit much (going too far)!vetaförstå att (+ inf.) know (understand) how to + inf.ni vet väl att… I suppose (amer. guess) you know (are aware of the fact) that…Gud vet om han inte har rätt I wonder if (whether)…veta få reda på find out, learn; få höra hear [of (about)], be told [of]; bli upplyst om be informed ofjag fick inte veta det förrän det var för sent I didn't know…; höra I didn't hear about it…hur fick du veta det? how did you [come to] hear that (of it)?man kan aldrig veta you never know (can tell)låta ngn [få] veta… let sb know…det är inte lätt, ska du veta …I can tell you, …mind you
partikelverbveta av attkänna till know that…veta av ngt know of…, be aware of…, be acquainted with…honom vill jag inte veta av I won't have anything to do with himnågra dumheter vill jag inte veta av I won't have (starkare put up with) any nonsense, I'll stand no nonsenseveta med sigbe conscious (aware) <att man är of being (that one is)>veta omknow about, be aware ofveta till siginte veta till sig av glädje be beside oneself with…veta varken ut eller inbe at one's wits' end, be at a loss what to do
bestämdhetsubstantiv~en, veta med bestämdhet know with certainty (for certain, for sure)
förhandsubstantivoböjl.t.ex. veta förhand beforehandt.ex. betala, tacka förhand in advance
hutsubstantivoböjl., en, vet hut! watch it!, none of your sauce (cheek)!lära ngn veta hut teach sb manners
spännandeadjektivoböjl.fylld av spänning exciting, thrilling; starkare breathtaking; fängslande enthrallingdet ska bli spännande att få se (veta) it will be interesting to see (know)
insattadjektiv=vara insatt i… hemmastadd be familiar (at home) with…; kunnig be well up on…; veta om know a lot about…insatt kapital paid-in (invested) capital
erfaratransitivt verb-for, -faritfå veta learnerfara att (resp. ngt) be informed that (resp. of sth)enligt vad vi erfarit har han… we learn that he has…röna el. pröva på[få] erfara experience
lugnandeadjektivoböjl.om nyhet o.d. reassuring, comforting; om verkan o.d. soothinglugnande medel sg. sedative, tranquillizer, depressantdet är (känns) lugnande för mig att veta att… it is a relief to me to know that…
inhämtatransitivt verb~de, ~tfå veta el. lära pick up, learn; skaffa sig obtain, procure <avi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom>inhämta ngns råd ask sb's advice, consult sbinhämta upplysningar om obtain information (make inquiries) about
nådigadjektiv~tallm. gracious; speciellt relig. äv. (barmhärtig) merciful <mot to>; nedlåtande condescendingGud vare oss nådig! God be merciful to (have mercy on) us!han blir inte nådignär han får veta he won't be very pleased…det är inte nådigt att råka ut för henne när it is best to keep out of her way…
© NE Nationalencyklopedin AB