Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

verkligenadverbreally; faktiskt actually, indeed; förvisso certainly; jfr i själva verketunder verk; återges i jakande påståendesats ofta genom omskrivn. av huvudverbet med do; jfr ex. nedanverkligen? äv. you don't say [so]?, is that a fact?, really?jag hoppas verkligenatt äv. I do (amer. really) beton. hope…verkligen försöka really try, try hardhan skulle verkligen inte göra en sådan sak why, he wouldn't do such a thingjag är verkligen glad I am beton. glad (delighted)jag vet verkligen inte äv. as a matter of fact (I am sure) I don't know
sannerligenadverbverkligen indeed, really; i högre stil in truth; förvisso certainlydet är sannerligen inte för tidigt it is certainly not too soon
faktisktadverbas a matter of fact, in fact, actually, virtually; verkligen reallyjag vet faktiskt inte I really don't know, I don't actually know
skamligadjektiv~tallm. shameful; vanhedrande disgraceful, dishonourablekomma med skamliga förslag make improper suggestionsdet är verkligen skamligt äv. it is a great (crying) shame (starkare a scandal)
justadverbjust; exakt el. precis äv. exactly, precisely; egentligen el. verkligen reallyjag har just kommit I've just got herejag undrar just hur… I really wonder how…just nu i detta ögonblick just (right) now, [just] at this very moment; för närvarande at the present momenthan är just den rätte! he is just the [right] one! äv. iron.varför just jag? why [just] me?varför väljer man ~ honom? …him of all people?just det[, ja!] that's right!, exactly!, quite!
lyckasintransitivt deponensverblyckades, lyckatssucceed, be successful <i (med) att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin + ing-form>; make a success <med ngt of…>; om sak äv. be (prove [to be], turn out) a success; avlöpa bra go (come) off well; om person äv. manage, contrivejag lyckades inte göra det I failed (did not manage) to do ithan har verkligen lyckats i livet he has really succeeded in lifelyckas bra med ngt do well (succeed) in sthom jag lyckas lösa problemet if I manage to solve the problem
riktigtadverb (jfr äv. rätt); korrekt rightly, correctly; efter verb ofta äv. right; vederbörligen duly, properly; förstärkande:verkligen really (vard. real), downright; alldeles el. ganska quite, absolutely; vard. perfectly; ordentligt properly, thoroughlyalldeles riktigt! quite right!, quite so!som du mycket riktigt anmärker …very properly (quite rightly) remarkhan kom också mycket riktigt and he came, sure enoughha det riktigt bra bekvämt be quite comfortable (ekonomiskt well off)jag mår inte riktigt bra I am not feeling quite well (all right)han är inte riktigt klok …not quite right in the head, …not all therehan var inte riktigt nöjd …not quite (altogether) pleasedriktigt ordentligt så det förslår with a vengeanceinnan jag var riktigt vaken …properly awakejag är inte riktigt övertygad …not fully convincedgöra en sak riktigt do…righthandla riktigt act rightlyjag vet inte riktigt I don't exactly know
skälsubstantiv~et, =grund m.m. reason <till for; att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. for + ing-form>; orsak el. anledning cause, ground[s (pl.)]; bevekelsegrund motive; argument argumentdet var skälet till att han inte kom that was the reason why he did not comeanföra starka skäl för… adduce weighty arguments for…ha goda (alla) skäl att… have good (every) reason to…av det enkla skälet for that simple reasonav personliga skäl for personal reasons
rättgöra skäl för sig a) göra nytta do one's share (bit) b) vara värd sin lön be worth one's salt, justify one's existence c) hålla måttet come up to the mark (to expectations)en mästerskytt som [verkligen] gör skäl för namnet …who lives up to his name
frågasubstantiv~n, frågorquestion; förfrågan äv. inquiry, query; sak el. problem äv. matter, point, problem; som ämne för diskussion el. tvistefråga issuefrågan för dagen the topic (issue) of the dayvilken fråga! what a question [to ask]!; iron. a fine question [to ask]!frågan är om vi har råd the question is whether…det är frågan that is [just] the pointdet är nog frågan om han kan it remains to be seen (it is doubtful) whether…det är en fråga om smak it is a matter of tastevad är det fråga om? a) vad gäller saken? what's it all about? b) vad står på? what's the matter?, what's up?ställa en fråga till ngn ask sb a questionmannen (boken) i fråga …in question, …concerned, …referred to; ofta this…han kan komma i frågasom chef he is a possible choice (a possibility)…det kommer aldrig på frågan! [it is] out of the question!, certainly not!i fråga om beträffande concerning, with (in) regard to, with reference to, as to, as regards
transitivt verb och intransitivt verb~de, ~task <ngn om ngt sb about sth>; jfr ex.; utfråga interrogate; söka svar i (hos) question; höra sig för inquirefår jag fråga dig [om] en sak? el. får jag fråga en sak? may I ask you a question?fråga efter ngn ask for sbfråga efter en bok i bokhandeln inquire for a bookfråga efter priset på en vara ask the price of…fråga ngn om vägen ask sb the way
reflexivt verb~de, ~tfråga sig ask oneself, wonderdet kan man [verkligen] fråga sig! you may well ask!fråga sig fram ask one's way
partikelverbfråga ompå nytt ask again, repeat the (one's) questionfråga ut ngnquestion sb, interrogate sb, ask sb questions
skullehjälpverbimperf. av 1 skolaofta would, should; i ledigare stil sammandragna till 'd (t.ex. he'd); 'would', 'should' + 'not' wouldn't, shouldn't
utan beton. part.uttryckande framtid (framtiden räknas från en tidpunkt i förfluten tid):i första pers. would; i britt. eng. äv. should; i övriga pers. would; ofta äv. konstruktion med be going to + inf.om ett par dagar skulle jag fylla 50 år …I would (was going to) be fiftydet skulle ta honom en kvart att gå dit beräknade han it would take him…doktorn sa att jag snart skulle bli frisk …that I would soon recoverhan hoppades att det skulle sluta regna he hoped that it would stop raining (that the rain would stop)han var rädd att de skulle väcka henne he was afraid that they would wake herhan undrade om han någonsin skulle få betalt …whether he would ever be paidhan såg fram mot den morgon när han skulle få sova ut …when he would be able to sleep long enough
om något omedelbart förestående el. avsett = 'skulle just', 'ämnade', 'tänkte':han skulle precis svara, när he was just going to answer,…[han var rädd för att] det skulle bli regn […that] it was going to rainhon sa att hon skulle bo hos sin pappa …she was going (avsåg…she meant el. intended) to stay with her fathervet du vad han skulle göra med det? …what he was going to do with it?
om något som avtalats el. bestämts på förhand (el. av ödet): konstruktion med be to + inf.kriget skulle vara mer än fyra år the war was to last…naturligtvis skulle det regna den dag som vi hade valt för utflykten of course it would (it just had to) rain on the day…
uttryckande den talandes egen vilja, avsikt, beslut o.d. wouldlovade jag inte att jag skulle göra det? didn't I promise [that] I would do it?
uttryckande någon annans vilja el. allm. shouldpå den tiden skulleförväntades man avlägga visiter …you were supposed (expected) to pay visitsde kom överens om att vi skulle åka …that we should (were to) gohan lovade att det inte skulle upprepas …that it would not be repeatedhan gav order om att fångarna skulle friges he gave orders for the prisoners to be released, he ordered that the prisoners [should] be releasedhon undrade om hon skulle svara äv. she wondered whether to replyhan visste inte vad han skulle säga he didn't know what to say
att-satser efter vissa viljeverb återges vanl. med infinitivkonstruktion (alltid efter 'wanted', 'liked' o. 'told' i eng.):
hon ville att jag skulle komma she wanted me to comehon sa att jag skulle komma genast she told me to come immediately
i betydelsen 'borde', 'skulle allt' el. uttryckande råd el. lämplighet should; uttryckande plikt el. moralisk skyldighet ought toenligt min mening, skulle hon aldrig ha gift sig med honom in my opinion she should really never have married himhon visste inte om hon skulle skratta eller gråta vanl. …whether to laugh or cry
villkor som anges i villkorsbisats el. är underförstått:i första pers. i allm. would; i britt. eng. äv. should; i övriga pers. wouldjag skulle inte bli förvånad om… I wouldn't be surprised (shouldn't wonder) if…det skulle jag inte tro I shouldn't think soskulle jag tro …I should think, …I dare sayjag skulle gärna stanna I would love to stayskulle du resa dit om du hade tid? would you go there…?utan hennes hjälp skulle du ha varit ruinerad without (but for) her help, you would…det finns ingenstans, det skulle möjligen vara i Kina …except perhaps (…unless it be) in Chinadet skulle kunna tänkas that's quite possible, that's not impossibleen åtgärd som skulle [ha] lönat sig om… a measure which would have paid off, if…
ifrågasättande, med innebörden 'skulle ngt verkligen (enligt uppgift)…'skulle hon vara…? [do] you mean (are you trying) to say that she is…?ingenting tyder (tydde) på att han som det nu uppges el. antasskulle ha gjort en sådan upptäckt …that he has (had) ever made such a discovery
i retoriska frågor el. vanligen inledda med frågeord som 'varför', 'hur' shouldvarför [i all världen] skulle jag (han) åka dit? why [on earth] should I (he)…?Varför är hon här? - Hur skulle jag kunna veta det? …- How should (would, do) I know?skulle jag inte bry mig om mina barn? do you mean (are you trying) to say that I don't care about my children?
i att-satser efter uttryck för känsla o.d. och efter subjektiva omdömen shouldatt det skulle gå så långt! that it should have come to this!
i avsiktsbisatser: med starkare framhållande av avsikten should, would; mer formellt mighthan lade bort kniven så att han inte skulle skära sig …so that he should (would, might) not cut himself, …so as not to cut himself
i vissa villkorsbisatser a) allm.:'händelsevis skulle' should; vid mycket osannolikt fall were to + inf. i alla pers.om du skulle träffa honom, så säg [till honom]… if you should (should you el. in case you should) [happen to] see him, tell him…skulle jag se honom ska jag underrätta dig if I should (should I) see him… b)i fristående villkorsbisats innebärande ett förslagom vi skullepå bio? suppose we (let's) go…!, how (what) about going…?
i vissa andra (t.ex. medgivande, tids- o. jämförande) bisatser för att uttrycka något tänkt, en avsikt o.d.jag gör det, även om jag skulle förlora pengarna I'll do it even if (though) I should lose the money
a)vissa att-satser, vanl. föregångna av preposition, motsvaras av konstruktion med infinitiv el. ing-form av huvudverbetde var angelägna om att jag skulle gå in i föreningen they were anxious for me to join…jag krävde att han skulle visa mig… I insisted on his (him) showing me… b)efter '[allt]för' (eng. 'too') o. 'nog' el. 'tillräcklig[t]' m.m. (eng. 'enough', 'sufficient[ly]')vägen var inte bred nog för att två bilar skulle kunna mötas …wide enough for two cars to meet
speciella falldu skulle bara våga! just you dare (try)!
© NE Nationalencyklopedin AB