Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

verkansubstantiv=, en, verkningarallm.:resultat effect, result; följd consequence; kem. el. astron. action; av t.ex. medicin äv. operation; intryck impressionförta verkan av… take away (obliterate) the effect (effects (pl.)) of…, render…ineffectivegöra verkan have an effect, be effective; om t.ex. kritik go homeinte göra någon verkan have no effect; vard. fall flatha verkan på… have (produce) an (its) effect upon…med omedelbar verkan with immediate effect; som har omedelbar ~ to take effect immediatelyinte ha avsedd verkan be without (of no) effect, prove (be) ineffective, fail in its effect
läkandeadjektivoböjl.healing; t.ex. verkan äv. curative
förfelatransitivt verb~de, ~tfail, missförfela sin verkan fail to produce the desired effect
åsyftadadjektiv-syftat, ~eha åsyftad verkan have (produce) the desired effect
skadeverkan=, en, -verkningar och skadeverkningsubstantiv~en, ~arskada damage (endast sg.)skadlig verkan injurious (harmful) effect
förfeladadjektiv-felat, ~eutan verkan ineffective; misslyckad abortiveett förfelat liv a wasted lifevara förfelad prove a failure
motverkatransitivt verb~de, ~tmotarbeta counteract; hindra obstruct; försöka sätta stopp för countercheck; upphäva verkan av neutralizemotverka sitt eget syfte be counterproductive
retroaktivadjektiv~tom t.ex. lön el. lag retroactive, retrospective, backdated; psykol. retrospectiveretroaktiv betalning (lön) retroactive (backdated) payment (pay)en lag med retroaktiv verkan äv. an ex post facto law
lugnandeadjektivoböjl.om nyhet o.d. reassuring, comforting; om verkan o.d. soothinglugnande medel sg. sedative, tranquillizer, depressantdet är (känns) lugnande för mig att veta att… it is a relief to me to know that…
avskräckandeadjektivoböjl.om t.ex. verkan deterrent; om t.ex. straff exemplarysom avskräckande exempel as a warning (deterrent)adverbverka avskräckande act as a deterrent, have a deterrent effect
© NE Nationalencyklopedin AB