Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vedsubstantiv~enwood; bränsle äv. firewood
kolossubstantiv~eteg.:av kol coal (av ved osv. wood osv.) fumes pl.; jfr koloxid
3 bålsubstantiv~et, =ved~ el. ris~ bonfire; lik~ [funeral] pyrebrännas på bål be burnt at the stake
stacksubstantiv~en, ~arhalmstack, höstack stack, rick; hög heap; av t.ex. ved pile; myrstack ant-hill
staplatransitivt verb~de, ~tstapla [upp] pile […up]stapla ved stack woodreflexivt verb~de, ~tstapla sig pile up
stapelsubstantiv~n, staplarhög pile; av ved stack; jfr klockstapelsjö. stocks (pl.)gå (löpa) av stapeln sjö. leave the stocks, be launchedgå av stapeln bildl. come off, take placefys. pilepå bokstav stem; understapel downstroke; överstapel upstrokei diagram bar, column
eldaintransitivt verb~de, ~tspec. med centralvärme heat; jfr äv. ex.; göra upp eld, t.ex. i kamin light a fire (resp. fires, the fire), make a fire; ha en brasa have a firede måste snart börja elda they will soon have to start [the central] heatingelda med ved (kol, olja) use wood (coal, oil) for heatingtransitivt verb~de, ~telda [upp] a) värma upp:t.ex. rum, ugn heat, get…hot; t.ex. ångpanna stoke b) bränna [upp] burn [up] c) egga rouse, stir, inspireelda upp sig get [more and more] excited (worked up)elda en brasa tända light (ha have) a fire
suradjektiv~tmots. till söt sour äv. bildl.; syrlig acid äv. kem.; skämd (pred.) off; butter surly, morose; tjurig sulkygöra livet surt för ngn lead sb a dog's lifemjölken har blivit sur the milk has turned [sour] (has gone off)surt regn acid rainsur uppstötning ung. heartburn; med. eructationbita i det sura äpplet swallow the bitter pilldet kommer surt efter one (you, he etc.) will have to pay for it afterwardsse sur ut look sour (surly etc.)han är sur på mig för att jag har… he is cross (angry) with me for having…sur som ättika bildl. as surly as a bear [with a sore head]blöt wet; om mark waterlogged; om pipa foul; om ved green; om ögon bleary
huggatransitivt verb och intransitivt verbhögg, huggitmed vapenel.verktyg cut, hew, strike; fläka upp äv. slash; med kniv o.d. stab <efter ngn at sb>; klyva i små stycken chop; om bildhuggare carvehugga ved chop (cut) woodmed tänderna o.d. grab, clutch; t.ex. om fisk el. hund bite; om orm äv. strikefisken hugger bra the fish are biting (rising) freelyfriareel.bildl.:gripa catch (seize) [hold of] <it.ex. armenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasby>; vard. nab, cop; slå mot brygga o.d. bump <mot into, against>; om smärta se hugga tillunder huggahugga i sten grundligt missta sig go wide of the markdet är hugget som stucket it comes to the same thing <om whether>
reflexivt verbhögg, huggithugga sig i benet cut one's leg
partikelverbhugga avcut off, sever <från from>; i två bitar chop (cut)…in two; t.ex. gren lop offhugga för sigta för sig help oneself [greedily] <av to>ta mycket betalt charge stiff priceshugga ihjälpa till lend a hand; ta i av alla krafter make a real effort, go at ithugga in påvard., t.ex. smörgåsen tuck into…, go for…hugga nedett träd fell (cut down)…hugga tillbita bite <mot at>forma shapeta grovt betalt charge stiff pricesdet högg till i bröstet there was (I etc. felt) a twinge…hugga till med gissa på make a guess at
© NE Nationalencyklopedin AB