Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 varvsubstantiv~et, =gång el. omgång turn, round; sport., ban~ lap; tekn. el. astron. revolution; tekn., vard. rev; vid stickning och virkning row1 000 varv i minuten …revolutions (vard. revs) per minutegå ett (flera) varv runt kvarteret take a turn (several turns) round…, go once (several times) round…gå ett varvi trädgården (göra en vända) take a turn…linda ett band två varv [runt] wind…twice round (about)gå ner i varv ease off (up), take it easiernär han hade kommit upp i varv when he had really got goingvara uppe i varv bildl. be all geared (revved) up, be in full swing, be really going strongmellan varven ibland now and thengå på högsta varv be at top rev; bildl. äv. give all one's gotlager, skikt layer
1 varvsubstantiv~et, =skepps~ shipyard, shipbuilding yard; flottans naval [dock]yard; amer. naval shipyard, navy yardvarvet in the shipbuilding yard osv.; se ovan
löpaintransitivt verb och transitivt verblöpte, löpteg.el.bildl. run; sträcka sig äv. extend; om stig o.d. äv. golöpa ett lopp (varv) run a race (a lap)lånet löper med 10 % ränta the loan carries (bears) interest at 10%låta ngn löpa let sb golåta tankarna löpa [i väg] let one's thoughts run on
intransitivt verblöpte, löptvara brunstig om hona be on (in) heat
partikelverblöpa ihop (samman)convergelöpa utom avtal el. tid o.d. run out, expire
vridatransitivt verb och intransitivt verbvred, vriditturn; sno twist, windvrida händerna wring one's handsvrida armen ur led twist one's arm, put one's arm out of joint, dislocate one's armvrida nacken av ngn wring sb's neckvrida på huvudet turn one's headvrida och vända på ett problem turn a problem over in one's mindreflexivt verbvred, vriditvrida sig turnvinden har vridit sig äv. the wind has veeredvrida sig av smärta (i plågor) writhe in painvrida sig som en mask wiggle (wriggle, squirm) like a wormvrida sig kring sin axel turn (revolve) round one's axis
partikelverbvrida avtwist (wrench) off; t.ex. kranen turn onvrida bortvrida bort huvudet turn one's head awayvrida framvrida fram klockan put (set) the clock forwardvrida losstwist (wrench) off (loose)vrida sig loss wriggle oneself freevrida omhan vred om armen på mig he twisted my armvrida om nyckeln turn…vrida om nyckeln ett varv till äv. give…another turnvrida påt.ex. kranen turn onvrida tillbakavrida tillbaka klockan put (set) the clock backvi kan inte vrida tiden tillbaka we can't undo the past, we can't put the clock backvrida uppvrida upp klockan wind up the clockvrida urt.ex. en trasa wring outvrida ur vattnet ur wring out the water fromvrida ur tvätten give the washing a wring
2 slagsubstantiv~et, =utdelat av personel.bildl. el. allm. blow; i spel stroke, hit; med handen äv.:med handflatan slap, smack; med knytnäven punchett hårt slag [för ngn] bildl. a hard (heavy) blow [to…]slå ett slag för… strike a blow for…det är ett slag i ansiktet [på ngn] bildl. it is a slap (smack) in the face (eye) [for…]ett slag i luften bildl. an empty gesture, a waste of effortgöra slag i saken slå till bring matters to a headvara i (ur) slag be in (be out of) formi ett slag bildl. all at onceslag i slag in quick (rapid) successionmåtta (rikta) ett slag mot aim (direct) a blow atrytmisk rörelse beat; hjärtats o. pulsens äv. throb; maskindelsel.ving~ strokeslag pl.:t.ex. vågornas el. hjärtats beating (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknashjärtats äv. throbbing (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaspendels oscillation (sg.)klockslag strokeslaget on the stroke; punktligt äv. punctually, on the dotslaget tre on the stroke of three, at three [o'clock] sharpvarv turn; tekn. revolutionporten är låst med dubbla slag …with a double turn of the keytag el. stundett slag under (på) en kort stund for a moment (a little while); en tid for a timevänta ett slag! …a moment (minute, sec)!, hang on!mil. battleslaget vid Lund the battle of…ge slaget förlorat give up the fight äv. bildl.med. apoplexyslag vanl. have a stroke (an apoplectic stroke); vard. have a fitskrämma slag på ngn frighten the daylights out of sb, frighten sb out of his (resp. her) witssjö.:vändning tack; sträcka boardgöra slag make a tack, tackpå kavaj o.d. lapel; på byxor el. ärm turn-up; amer. cuff
© NE Nationalencyklopedin AB