Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

varkenkonjunktionvarken eller neither…norvarken han eller hon får priset äv. neither of them…han varken kunde eller ville läsa he neither could nor would…, he could not and would not…stycket är varken bättre eller sämre än… …no better nor worse than…han kom varken i går eller i dag he came neither yesterday nor today, he did not come either yesterday or today
ellerkonjunktionorvarken…eller neither…noreller också ty annars, annars så or [else]eller hur? a) efter nekande sats, t.ex.:'hon röker inte' …does she?; 'han är inte här' …is he? b) efter jakande sats, t.ex.:'John röker [ju]' …doesn't he?; 'hon har [väl] läst engelska' …hasn't she? c) som mera fristående, vard. what?, eh?; inte sant äv. isn't that so?, aren't I right?, don't you think?
förradverbförut beforehan njöt som aldrig förr …as he had never done beforevarken förr eller senare at no time before or afterfordomförr [i tiden (världen)] formerly, in former times (days)förr och nu then and nowförr hade (var) han… he used to have (be)…allt är som förr everything is as it used to be, nothing has changeddet var bättre förr things aren't what they used to betidigare sooner, earlierförr eller senare sooner or laterhellre rather, sooner
2 hackasubstantiv~n, hackorspetsig pick, pickaxe; mindre el. för rensning o.d. hoetransitivt verb~de, ~tjord hoehacka i bitar chop; mycket fint mincevarken hackat eller malet bildl. neither one thing nor the otherhacka hål på pick (om fågel äv. peck) a hole (resp. holes) inhacka ett hål i isen cut a hole in the icehan hackade tänder his teeth chatteredintransitivt verb~de, ~thacka i (på) eg. hack at; om fågel pick (peck) athacka kritisera pick on, nag [at], find fault withstamma el. staka sig stammer, stutter; generat el. osäkert hum and hawom motor coughdata. hack
partikelverbhacka losshack (chop) awayhacka söndert.ex. is cut (break) uphacka ut
utadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. lämna utunder lämna); out; fram o.d. forthut [med dig]! out [you go]!; vard. get (clear) out!; från gömställe come out [of there]!livet ut throughout (to the end of) one's lifeut go out; utomhus go outsideveta varken ut eller in be at one's wits' end, not know (be at a loss) what to dout och in …in and outdag (år) ut och dag (år) in day (year) in day (year) outvända ut och in på ngt turn sth inside outkomma ut genom porten come out through…ut i skogen out into…jag måste ut med en massa pengar nästa vecka I'll have to pay (vard. fork out)…han ville inte ut med vad han visste he wouldn't come out with…ut på gatan (åkrarna, isen) go out into the street (into the fields, on to the ice)ut på restaurang go to a restaurantresa ut i världen go abroad, go out into the worldåka ut på (till) landet go to (into, out to)…ut ur out of; inifrån from within (inside)
2 mittsubstantiv~enallm. middle; centrum äv. centrei (på, vid) mitten in the middlei mitten av juni in the middle of June, in (at) mid-June
adverbkäppen gick mitt av …[right] in twomitt emellan halfway betweenhan är varken ljus eller mörk utan någonting mitt emellan …something [in] betweensanningen ligger mitt emellan …is midway between the twomitt emellan ögonen right between…mitt emot just (straight, right, exactly) opposite <ngt [to] sth>mitt fram right in frontmitt framför näsan på ngn under sb's very nose; 'rakt i ansiktet' in sb's facemitt framför ögonen på ngn right before sb's eyes, under sb's very eyesmitt i in (vid riktning into) the [very] middle <ngt of sth>mitt i ansiktet full (right) in the (one's) facemitt i natten right in the middle of the night; mera känslobetonat at (in the) dead of nightmitt i sommaren (vintern) äv. in the height of summer (depth of winter)osedd mitt i vimlet …amid the throngmitt ibland in the midst of, amongmitt ibland oss in our midstmitt inne i in the very (right in the) centre (middle) of; bildl. in the middle ofmitt inne i landet äv. in the interior of…dela ngt mitt itu …into two equal parts, …in halfmitt itu …[right] in twomitt in the middle; i rumsbetydelse äv. in the centre <ngt of sth>vara mitt [ute] på havet …in mid-ocean, …right out at seamitt underngt a) i rumsbetydelse immediately (exactly) under (nedanför below) b) i tidsbetydelse in the middle of…mitt uppe i i tidsbetydelse o. bildl. in the middle ofmitt ute i (på) out in the middle of, right out inmitt över ngt straight (exactly) above (over)…mitt över gatan straight across…
vetatransitivt verbvisste, vetatallm. know äv. känna tillha insikter i; ha vetskap [om…] äv. be aware [of…]nu vet jag! äv. I have it!, I've got it![ja,] inte vet jag I don't know [, I'm sure], I wouldn't know, how do I know?; vard. search mesåvitt (vad) jag vet as far as I know, to my knowledgeinte såvitt jag vet el. inte som (vad) jag vet äv. not that I knowdet är mer än jag vet it is beyond menej, vet du, det här går för långt! [now,] just a minute,…!, look here,…!, really…!så mycket du vet det! that's all!vem vet? who knows?, who can tell?det vete fåglarna! vard. God (Heaven) [only] knows!det vete katten (fan)! vard. [I'm] damned (buggered) if I know!man vet aldrig there's no tellingman vet vad man har men inte vad man får better the devil you know than the devil you don't knowingen vet nobody knows, it is anybody's guessman vet ingenting om hans öde vanl. nothing is known…vad vet jag? how should I know?han kanske är bortrest, vad vet jag? …for all I knowvet du vad, jag har hittat det! do you know what,…!, I say…!vet du vad [vi gör], vi ringer henne! I tell you what, let's…!nej, vet ni vad! förebrående really now, that's a bit much (going too far)!vetaförstå att (+ inf.) know (understand) how to + inf.ni vet väl att… I suppose (amer. guess) you know (are aware of the fact) that…Gud vet om han inte har rätt I wonder if (whether)…veta få reda på find out, learn; få höra hear [of (about)], be told [of]; bli upplyst om be informed ofjag fick inte veta det förrän det var för sent I didn't know…; höra I didn't hear about it…hur fick du veta det? how did you [come to] hear that (of it)?man kan aldrig veta you never know (can tell)låta ngn [få] veta… let sb know…det är inte lätt, ska du veta …I can tell you, …mind you
partikelverbveta av attkänna till know that…veta av ngt know of…, be aware of…, be acquainted with…honom vill jag inte veta av I won't have anything to do with himnågra dumheter vill jag inte veta av I won't have (starkare put up with) any nonsense, I'll stand no nonsenseveta med sigbe conscious (aware) <att man är of being (that one is)>veta omknow about, be aware ofveta till siginte veta till sig av glädje be beside oneself with…veta varken ut eller inbe at one's wits' end, be at a loss what to do
göratransitivt verb och intransitivt verbgjorde, gjortmed konkr. subst. som obj.:tillverka el. förfärdiga el. allm. makefabriken gör elspisar the factory makes (manufactures)…göra en förteckning äv. draw up a list
med abstr. subst. som obj.: a) do: i allm. vid obj. som betecknar mera obestämd verksamhet el. tjänst el. fördelel.skadael.betecknar resultatet b) make: i allm. i betydelsen 'åstadkomma [något nytt]' el. skapa o.d. el. där 'göra' + obj. ofta kan utbytas mot enkelt vb c) andra vbse ex.göra affärer do businessgöra en god affär make a good bargaingöra en bekännelse make a confessiongöra förbättringar (ett försök) make improvements (an attempt)göra ngn den glädjen att (+ inf.) give (do) sb the pleasure of + ing-formgöra London som turist do Londongöra läxorna do one's homeworkgöra mål score a goalgöra en paus make a pause, pause, have a breakgöra en resa make a journeygöra revolution bring about (start) a revolutiongöra slut med ngn finish (break up) with sbgöra lumpen do one's military servicegöra en översättning do a translation
med neutr. pron. el. adj. som obj. samt i infinitivuttryck:allm. do; jfr äv. göranedanjag gör det inte! I won't do it!det gör mig detsamma it is all the same to medet gör ingenting it doesn't matter, never mind, that's quite all rightgöra sitt bästa do one's besthan vet vad han gör he knows what he's doingvad gör det? what does it matter?, what of it?ha att göra med have to do with, deal withlätt att ha att göra med easy to deal (dra jämnt med get on) withdu har ingenting här att göra! you have no business to be (come) here!vad har du med det att göra? what's it got to do with you?, that is none of your business!
med att-sats som obj.:förorsaka make, causedet gjorde att bilen stannade that made the car (caused the car to) stop
med [ackusativobj. o.] obj. predf.:allm. makegöra ngn galen drive sb madgöra ngn olycklig make sb unhappygöra saken värre make matters (things) worsevi har gjort det till vår uppgift att… we have made it our task to…
i stället för förut nämnt vb vanl. do; dock ofta utelämnat efter hjälpvb;jfr f.ö. nedanstående typex.han reste sig och det gjorde jag också …and so did Iska jag stänga? – Ja, gör det …Yes, doregnar det? – Ja, det gör det is it raining? – Yes, it isom du inte tar boken, gör han det …he will
utgöra make100 pence gör ett pund …make one pound
handla el. gå till väga el. bära sig åt act, behave; i ledigare stil dohur gör man för att få…? how do you get…?, what do you have to do to get…?jag vet inte hur man bör göra …how to act, …what one ought to dogöra fel (rätt) do wrong (right)det var dumt gjort that was a silly thing to dodet var dumt gjort av honom it was silly of him [to do that]
spec. fall:göraen kvinna med barn make…pregnantdet låter sig inte göra[s] it cannot be done, it is not feasible
reflexivt verbgjorde, gjort~ sig a) allm. make oneself; låtsas vara make oneself out to be, pretend to begöra sig fin i håret make one's hair [look] nicegöra sig förstådd make oneself understoodgöra sig besvär att (+ inf.) take the trouble to + inf.göra sig en förmögenhet make a fortune b)passahan gör sig alltid på kort he always comes out well [in photographs]kudden gör sig bra i soffan the cushion goes well together with the sofa
partikelverbgöra avvar ska jag göra av brevet? where am I to put (what am I to do with)…?göra av med förbruka el. t.ex. pengar spend; göra slut på äv. get (run) throughgöra sig av med get rid of, dispose ofgöra bort sigmake a fool of oneself; misslyckas fail completelygöra fastfasten; surra secure, lash; förtöja make…fast <vid to>göra ifrån sighan har gjort bra ifrån sig he has done a good jobgöra lossdisengage, loose; en båt unmoorgöra nedeg. el. t.ex. fiende destroy, wipe outbildl. el. t.ex. bok slash, slate, pull…to piecesgöra ompå nytt do (resp. make)…over again, redo; ändra alter; upprepa do…again, repeatgör inte om det! don't do it again!göra på sigvard. mess one's pants (i blöjan nappy)göra tilldet gör varken till eller från it makes no difference (odds) [either way]göra sig till göra sig viktig el. kokettera show off; sjåpa sig be affected, put it ongöra sig till för ngn make up to sbgöra undan ngtget sth done (out of the way, off one's hands)göra uppbetala settle [up]; enas settle, come to terms; klara upp el. hämnas settle [accounts], get even <med with>göra upp budget el. förslag el. kontrakt el. plan el. program o.d. draw upgöra upp [i förväg] fix beforehand, prearrangegöra upp eld make (light) a firegöra upp räkningen bildl. settle (square) accountsgöra upp saken settle (arrange) the mattergöra åtdet går inte att göra något åt det (honom) there is nothing to be done about it (him)
till
till delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
III konjunktion
preposition
Prepositionen till motsvaras vanligen av to i uttryck som åka till England = go to England, från 9 till 12 = from 9 to 12.
till används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket skyldigtill under uppslagsordet skyldig, uttrycket ändatill under uppslagsordet ända osv.
Rumsbetydelse
anger riktning och målet för en rörelse tofalla till marken fall to the groundnå upp till knäna reach up to the kneesdet går ett tåg till S. varje timme there is a train to S. every houråka till stan go [in]to town
anger ort vid ord med betydelsen ankomma, ankomst: mindre ort at; land el. större stad inkomma till Heathrow arrive at Heathrow;anlända till London (England) arrive in London (England)
anger destination i vissa uttryck med betydelsen avresa, avgå, gå till forbåten till England the boat for Englandtåget till London the train for Londonköpa biljett till Manchester buy a ticket for Manchester
i betydelsen som går till, som passar till toen dörr till köket a door leading to the kitchennyckeln till skåpet the key to the cupboard
Tidsbetydelse
anger slutet på ett skeende, ofta i framtiden untildansa till långt in på natten dance until far on into the nightuppskjuta till nästa dag postpone until the next day
anger senaste tidpunkten för något bydu ska vara hemma till middagen you must be home by dinnertill dess måste du vara färdig by then…
anger tiden för årstider och större helger at, during; i vissa fall fortill hösten in the autumntill våren ska vi… this summer we are going to…till jul vid jultiden at (during) Christmasreser du hem till jul? are you going home for Christmas?
anger en viss tidpunkt som man bestämt eller som avses forvigseln var bestämd till den 15:e the wedding was decided for the 15thtvå tabletter till natten two tablets for the nightläxorna till torsdag the homework for Thursday, Thursday's homeworkhar vi mjölk till i morgon? have we got milk for tomorrow?
till och med (förk.t.o.m.) up to (om datum äv. until) [and including]från 1999 till och med 2009 …to 2009 inclusive; jfr till
Övergång, förvandling
anger övergång från ett tillstånd till ett annat o.d. intoförändra till change intoväxa upp till grow up intoöversätta till translate into
i uttryck av typen göra (döpa) ngn till ngt oftast utan preposition i engelskan el. ibland as…är döpt till N. …was christened N.detta gjorde henne till en berömd kvinna this made her a famous womanhans utnämning till chef his appointment as manager
Andra fall
till och med han ville prova even he…; jfr till
anger indirekt objekt, dvs. åt vem man ger, säger etc. något to ibland oöversattge ngt till ngn give sth to sb, give sb sthropa till ngn call to sbskriva till ngn write to sbhan sa det till mig he said it to me, he told me
anger mottagare av försändelse el. present forett brev till mig a letter for meen julklapp till dig a Christmas gift for you
anger ändamål fortvå biljetter tillHamlet two tickets for…ha pengar till ngt have money for sth
i uttryck av typen substantiv + till + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. dörren till huset = husets dörr vanligen of; ibland tohan är son till en läkare he is the son of a doctorhan är bror till den åtalade he is brother to the accusedförfattaren till boken the author of the booknyckeln tillsom tillhör skåpet the key of the cupboard
anger övre gräns o.d. to3 till 4 personer 3 to 4 people
anger känslomässig reaktion totill min fasa (skräck) to my horrortill min förvåning to my surprise
uttryck med typen till att…med för att ange ändamål with, el. annan konstruktionkulor används till att skjuta med bullets are used for shooting, bullets are used to shoot with
i betydelsen när det gäller intill antalet in numbertill kvaliteten in quality
adverbytterligare moreen dag till one day more (longer), another dayen kopp te till another…köp tre flaskor till! buy three more…!lika mycket till as much againlite till a little moretre [stycken] bullar till three more (another three) buns; se äv. ex. under köpo. ex. under gång
inkopplad el. på instrumenttavla o.d. on
tillhörande to it (resp. them)en ficklampa med batteri till …and battery [to it el. belonging to it]jacka med kjol och byxor till …with skirt and trousers to match
i vissa uttryckvi skulle just [till att] gå we were just on the point of leaving…och jag till att springa! …and did I start running!till och från då och då off and ondet gör varken till eller från (från eller till) it makes no difference, it is all the same (all one)till och med even; jfr tillåt byn till towards the village
se betonad partikel under respektive verb, t.ex. bjuda tillunder bjuda
i konj. förb.till dess [att] till, until
© NE Nationalencyklopedin AB