Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

varföradverbinterr. why; av vilket skäl äv. for what reason; bibl. wherefore; vard. what…forvarför det? el. varför då? why?varför gjorde du det? why did you do that?, what did you do that for?varför tror du det? vanl. what makes you believe that?varför inte? why not?jag vet inte varför I don't know [the reason] whyrel. el. och fördenskull [and] so, and therefore; och följaktligen and consequently; av vilken anledning for which reason; och av den anledningen and for that reason; formellare whereforejag var förkyld, varför jag stannade hemma …[and] so (and therefore, and consequently, and that's why) I stayed at home
justadverbjust; exakt el. precis äv. exactly, precisely; egentligen el. verkligen reallyjag har just kommit I've just got herejag undrar just hur… I really wonder how…just nu i detta ögonblick just (right) now, [just] at this very moment; för närvarande at the present momenthan är just den rätte! he is just the [right] one! äv. iron.varför just jag? why [just] me?varför väljer man ~ honom? …him of all people?just det[, ja!] that's right!, exactly!, quite!
fridsubstantiv~enpeace; fridfullhet serenity; lugn tranquillityinre frid inner peacevad (vem, var, varför) i hela friden…? what (who, where, why) on earth…?allt (allting) är frid och fröjd everything in the garden is lovely, everything is all rightdet är slut på friden there will be no more peace; jfr ro
käradjektiv~tavhållen dear <för to>; älskad beloved; om sak äv. cherished <för by>kära barn (du, ni)! my dear (till flera dears)![men] kära nån varför but my dear…Kära Anna! i brev Dear Anna,kära vänner! my dear friends!ett kärt besvär a labour of loveom livet är dig kärt if you value your lifeha ngn kär be fond of (love) sbmina nära och kära my loved ones, my nearest and dearestförälskad in love; starkare infatuated <i with>bli kär i fall in love withvara kär i be in love with; vard. be keen (struck, gone) on
juadverbbekräftande o.d. why placeras först i den eng. satsen; naturligtvis of course; förstås to be sure; visserligen it is true; som bekant as we [all] know; det vet du ju [as] you know (see)varför hör du inte på? – Ja, men jag gör ju det! why aren't you listening? – But I am beton. listening!jag har ju sagt det flera gånger I have said (told you) so…, haven't I?, I told you so…, didn't I?där är han ju! why, there he is!konj.ju…dess (desto, ju) the…theju förr dess (desto) bättre the sooner the better
namnsubstantiv~et, =name < of>hans goda namn och rykte …good name [and reputation]hur var namnet? what [is your] name, please?byta namn change one's namehan fick namnet John …received the name of (was named, döptes till was christened) Johnskapa sig ett namn make a name for oneselfi Guds namn relig. in the name of Godvad (varför) i herrans namn…? what (why) on earth?, what (why) in the name of goodness el. (heaven)…?i lagens namn in the name of the lawi sanningens namn to be quite honest, to tell the truthingen med det namnet …of that namekänna ngn [bara] till namnet …by namevara känd under namnet S. be known by (go by, go under) the name of S.en man vid namn Brown …called Brown, …by the name of Brownnämna ngt vid dess (saker och ting vid deras) rätta namn call sth by its right name, call a spade a spade
huradverballm. how; ibland what; jfr ex.hur då? how?; på vilket sätt in what way?hur så? varför why [, then]?, what do you mean?hur gammal är han? how old (what age) is he?hur menar du? what (how) do you mean?hur sa? what [did you say]?, I beg your pardon?hur ser han ut? vilket utseende har han? what does he look like?hur var filmen? what was…like?, how was…?hur är det med honom? hans hälsa how is he?jag vet inte hur jag ska förklara det …how to explain iti vissa förb.hur…[än] vanl. howeverhur skicklig han än är however clever he may be, no matter how clever he ishur jag än gör (bär mig åt) whatever (no matter what) I dohur man än försöker however much one tries, try as one mayjag kan inte, hur gärna jag än ville …however much I would like toeller hur?, se under ellerhur som helst, se helst
herresubstantiv~n, herrarmansperson a) allm. gentle|manpl. -menskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasmanpl. menhöga herrar important people; pampar bigwigs, VIPs b)i tilltal utan följande personnamnvill herrn (artigare min herre) vänta? would you mind waiting, sir (Sir)?mina [damer och] herrar! [ladies and] gentlemen!100 meter bröstsim för herrar the men's…
herrsom titel framför personnamn (ibland framför annan titel) a) allm. Mrherr Ek Mr Ekherr talman (ordförande, president)! Mr Speaker (Chairman, President)! b)i brevutanskrift o.d.:Herr Bo Ek Mr Bo Ek; ibland mera formellt Bo Ek Esq.
i speciella betydelser:härskare master; i vissa fall lord; husbonde master; ägare master, ownerherrn i huset the master of the housesådan herre sådan hund like master like dogvara sin egen herre be one's own master (om kvinna vanl. mistress), be a free agent, be independentvara herre i sitt eget hus be master in one's own housevara herre på täppan rule the roostvara herre över situationen be master of the situation, have the situation well in hand (under control)
Herren the LordHerre! O Lord!herre gud! vard. Oh my God!, Good Heavens (God)!i (på) många herrans år for ages [and ages], for donkey's yearsvad (varför) i herrans namn…? what (why) on earth…?
skullehjälpverbimperf. av 1 skolaofta would, should; i ledigare stil sammandragna till 'd (t.ex. he'd); 'would', 'should' + 'not' wouldn't, shouldn't
utan beton. part.uttryckande framtid (framtiden räknas från en tidpunkt i förfluten tid):i första pers. would; i britt. eng. äv. should; i övriga pers. would; ofta äv. konstruktion med be going to + inf.om ett par dagar skulle jag fylla 50 år …I would (was going to) be fiftydet skulle ta honom en kvart att gå dit beräknade han it would take him…doktorn sa att jag snart skulle bli frisk …that I would soon recoverhan hoppades att det skulle sluta regna he hoped that it would stop raining (that the rain would stop)han var rädd att de skulle väcka henne he was afraid that they would wake herhan undrade om han någonsin skulle få betalt …whether he would ever be paidhan såg fram mot den morgon när han skulle få sova ut …when he would be able to sleep long enough
om något omedelbart förestående el. avsett = 'skulle just', 'ämnade', 'tänkte':han skulle precis svara, när he was just going to answer,…[han var rädd för att] det skulle bli regn […that] it was going to rainhon sa att hon skulle bo hos sin pappa …she was going (avsåg…she meant el. intended) to stay with her fathervet du vad han skulle göra med det? …what he was going to do with it?
om något som avtalats el. bestämts på förhand (el. av ödet): konstruktion med be to + inf.kriget skulle vara mer än fyra år the war was to last…naturligtvis skulle det regna den dag som vi hade valt för utflykten of course it would (it just had to) rain on the day…
uttryckande den talandes egen vilja, avsikt, beslut o.d. wouldlovade jag inte att jag skulle göra det? didn't I promise [that] I would do it?
uttryckande någon annans vilja el. allm. shouldpå den tiden skulleförväntades man avlägga visiter …you were supposed (expected) to pay visitsde kom överens om att vi skulle åka …that we should (were to) gohan lovade att det inte skulle upprepas …that it would not be repeatedhan gav order om att fångarna skulle friges he gave orders for the prisoners to be released, he ordered that the prisoners [should] be releasedhon undrade om hon skulle svara äv. she wondered whether to replyhan visste inte vad han skulle säga he didn't know what to say
att-satser efter vissa viljeverb återges vanl. med infinitivkonstruktion (alltid efter 'wanted', 'liked' o. 'told' i eng.):
hon ville att jag skulle komma she wanted me to comehon sa att jag skulle komma genast she told me to come immediately
i betydelsen 'borde', 'skulle allt' el. uttryckande råd el. lämplighet should; uttryckande plikt el. moralisk skyldighet ought toenligt min mening, skulle hon aldrig ha gift sig med honom in my opinion she should really never have married himhon visste inte om hon skulle skratta eller gråta vanl. …whether to laugh or cry
villkor som anges i villkorsbisats el. är underförstått:i första pers. i allm. would; i britt. eng. äv. should; i övriga pers. wouldjag skulle inte bli förvånad om… I wouldn't be surprised (shouldn't wonder) if…det skulle jag inte tro I shouldn't think soskulle jag tro …I should think, …I dare sayjag skulle gärna stanna I would love to stayskulle du resa dit om du hade tid? would you go there…?utan hennes hjälp skulle du ha varit ruinerad without (but for) her help, you would…det finns ingenstans, det skulle möjligen vara i Kina …except perhaps (…unless it be) in Chinadet skulle kunna tänkas that's quite possible, that's not impossibleen åtgärd som skulle [ha] lönat sig om… a measure which would have paid off, if…
ifrågasättande, med innebörden 'skulle ngt verkligen (enligt uppgift)…'skulle hon vara…? [do] you mean (are you trying) to say that she is…?ingenting tyder (tydde) på att han som det nu uppges el. antasskulle ha gjort en sådan upptäckt …that he has (had) ever made such a discovery
i retoriska frågor el. vanligen inledda med frågeord som 'varför', 'hur' shouldvarför [i all världen] skulle jag (han) åka dit? why [on earth] should I (he)…?Varför är hon här? - Hur skulle jag kunna veta det? …- How should (would, do) I know?skulle jag inte bry mig om mina barn? do you mean (are you trying) to say that I don't care about my children?
i att-satser efter uttryck för känsla o.d. och efter subjektiva omdömen shouldatt det skulle gå så långt! that it should have come to this!
i avsiktsbisatser: med starkare framhållande av avsikten should, would; mer formellt mighthan lade bort kniven så att han inte skulle skära sig …so that he should (would, might) not cut himself, …so as not to cut himself
i vissa villkorsbisatser a) allm.:'händelsevis skulle' should; vid mycket osannolikt fall were to + inf. i alla pers.om du skulle träffa honom, så säg [till honom]… if you should (should you el. in case you should) [happen to] see him, tell him…skulle jag se honom ska jag underrätta dig if I should (should I) see him… b)i fristående villkorsbisats innebärande ett förslagom vi skullepå bio? suppose we (let's) go…!, how (what) about going…?
i vissa andra (t.ex. medgivande, tids- o. jämförande) bisatser för att uttrycka något tänkt, en avsikt o.d.jag gör det, även om jag skulle förlora pengarna I'll do it even if (though) I should lose the money
a)vissa att-satser, vanl. föregångna av preposition, motsvaras av konstruktion med infinitiv el. ing-form av huvudverbetde var angelägna om att jag skulle gå in i föreningen they were anxious for me to join…jag krävde att han skulle visa mig… I insisted on his (him) showing me… b)efter '[allt]för' (eng. 'too') o. 'nog' el. 'tillräcklig[t]' m.m. (eng. 'enough', 'sufficient[ly]')vägen var inte bred nog för att två bilar skulle kunna mötas …wide enough for two cars to meet
speciella falldu skulle bara våga! just you dare (try)!
skahjälpverbskulle, skolatskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasofta will, shall; i ledigare stil sammandragna till 'll (t.ex. I'll); med 'not' till won't, shan't
utan betonad partikel
uttr. ren framtid = 'kommer att':i första pers. will; i britt. eng. äv. shall; i övriga pers. willjag ska träffa honom i morgon I will (I shall, I'll) meet (be meeting) him…, I am going to meet him…det går nog bra ska ni se …you'll seevad ska det bli av honom? what will (is to) become of him?han undrar när han ska få betalt …when he will (is going to) be paid…som vi strax ska få se …as we will (shall) presently seedet ser ut som om det ska bli regn …as if there will be some rain, as if it is going to rain
om något omedelbart förestående el. avsett = 'ska just', 'ämnar', 'tänker': a) allm.:konstruktion med be going to + inf.jag ska spela tennis i eftermiddag I'm going to play tennis…jag ska just [till att] packa I'm about (just going) to packvad ska du ha det till? what do you want it for?
b) vid rörelseverb: oftast en konstruktion med be + ing-form av huvudverbetjag ska resa i morgon I am going (leaving)…, I am going to go (leave)…han ska [gå] på teatern ([åka] till stan) he is going to the theatre (to town)jag ska på middag hos dem I am going to their place for dinner
om något som avtalats el. bestämts på förhand (el. av ödet): konstruktion med be to + inf.jag (han) ska fortsätta i tre veckor I am (he is) to continue for…tåget ska (bussen skaegentligen) komma klockan tio the train is due (the bus is supposed to come) at tenom vi ska vara där klockan tre måste vi if we are to be there…
uttryckande den talandes egen vilja, avsikt, beslut o.d.: willvi ska fråga honom we will (we'll) ask him; friare let's ask himdet ska jag [göra]! som bekräftande svar I will (I'll) do that!; som svar på begäran all right!jag skabeton. ta reda på saken I will (beton. shall) find out about itvad ska han med så mycket pengar? what does he want with…?han ska nödvändigt ha sin vilja fram he will beton. (must) have his own way
uttryckande annans vilja än den talandes el. allm.: shallska jag öppna fönstret? shall I open the window?om någon frågar, vad ska jag säga? …what shall I (am I to) say?var ska jag börja? where shall I (do I) begin?feletska inte upprepas …will (formellare shall) not be repeatedvad ska det här betyda? what is the meaning of [all] this?det ska bli! right you are!, as you wish!; det ska serveras coming up!vad ska det tjäna till? what is the use (good) of that?det ska vara så det är så det brukar vara that's how it is supposed to beska det här vara (föreställa) konst? is this supposed to be…?hon föreslår att…ska höjas she suggests that…should be raised (speciellt amer. that…be raised)han vet inte vad han ska göra (tro osv.) he doesn't know what to do (believe osv.)
att-satser efter vissa viljeverb återges vanl. med infinitivkonstruktion (alltid efter 'want', 'like' o. 'tell' i eng.):
han vill att jag ska komma he wants me to comehon säger att jag ska göra det genast she tells me to do it immediately
i betydelsen 'bör' ('borde', 'skulle allt') el. uttryckande råd el. lämplighet should; uttryckande plikt el. moralisk skyldighet ought tovi (du) ska inte tala illa om honom we (you) should not (något stark. ought not to) speak ill of himjag vet inte vad jag ska göra …what to do
i betydelsen 'måste', 'får':allt det här ska jag göra, innan… I have [got] to do all this before…han ska då jämt kritisera he is always criticizing, he always has to criticize
'lär' o.d. el. i betydelsen 'säges', 'påstås' be said (förmodas be supposed) to + inf.; jfr ex. under lärnu ska väl regnet snart vara över now the rain should be over soonenligt uppgift ska över hundra människor ha omkommit more than a hundred people are said to have been killedden ska visst ska vara värd flera miljoner they say that it is (it is supposed to be) worth several million
i retoriska frågor el. vanligen inledda med frågeord som 'varför', 'hur': shouldvarför [i all världen] ska jag (han) åka dit? why [on earth] should I (he)…?Varför är hon här? – Hur ska jag kunna veta det? …– How should (would) I know?
i att-satser efter uttryck för känsla o.d. och efter subjektiva omdömen (ibland underförstådda) shoulddet är konstigt (synd) att han ska bära sig åt så där it is strange (a pity) that he should behave like that
i avsiktsbisatser: med starkare framhållande av avsikten shall, willde har ringt så att jag inte ska bli förvånad …so that I won't (shan't) be surprised
i vissa villkorsbisatser el. allm.: be to + inf.om om meningen är att han ska kunna räddas, måste något göras nu if he is to be saved,…
vissa att-satser, vanl. föregångna av preposition, motsvaras av konstruktion med infinitiv el. ing-form av huvudverbetde väntar på att vi ska börja they are waiting for us to begin
speciella falloch det ska du säga! iron., du är just den rätte att säga det you are a fine one to talk!du ska veta du förstår att jag… well, you see I…; mer påpekande well, you know [that] I…
partikelverbse skaska avjag ska av här a) tänker stiga av I'm getting (till konduktör I want to get) off here b) måste stiga av I have to (enligt överenskommelse am to) get off hereska bort (hem, upp, ut)jag ska bort (hem, upp, ut) ämnar gå bort (hem osv.) I'm going out (home, up, out)ska injag skatänker fara in till stan i morgon I'm going into town…ska medska du med mig? are you coming [with me]?; honom are you going [with him]?ska tilldet ska mycket till för att hon ska gråta it takes a lot to make her cry
© NE Nationalencyklopedin AB