Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

varelsesubstantiv~n, ~rväsen being; person personen levande varelse äv. a living creature
uppenbarelsesubstantiv~n, ~rrelig. revelation; drömsyn visionvarelse creature
vanskaptadjektiv=deformed, malformed, misshapen; oformlig monstrousvanskapt varelse deformed creature; missfoster monster
stackaresubstantiv~n el. stackarn, =allm. poor creature (starkare devil); eländig varelse [poor] wretch; krake weakling; ynkrygg coward; som efterled i sammansättn. vanl. poor…den stackaren! poor thing (devil)!
useladjektiv~t, uslaallm. el. t.ex. om varelse el. bostad el. mat el. väder wretched; eländig äv. miserable; tarvlig el. gemen vile, base, meanusel betalning paltry payment
tänkandesubstantiv~tthinking osv.; jfr tänka; begrundan meditation, cogitation, reflection; filosofi o.d. thoughtadjektivoböjl.thinking osv.; jfr tänkaen tänkande människa vanl. a thoughtful (reflecting) personmänniskan är en tänkande varelse …a rational (thinking) being
rörelsesubstantiv~n, ~rmotsats till vila motion äv. fys.; tekn.;av levande varelse äv. movement[liv och] rörelse stir, bustle; uppståndelse commotionen rörelse med handen a movement (motion) of…sätta fantasin i rörelse stir (excite)…sätta en maskin i rörelse start…sätta sig i rörelse begin to move, start offhela staden är i rörelse …is astirstarka krafter är i rörelse för att + inf. strong forces are at work to + inf.fientliga trupper är i rörelse …are on the movevara i ständig rörelse be in constant motionpolitisk el. social o.d. movementaffärs~ business; företag äv. enterprise, company, firmdriva egen rörelse run a business (firm) of one's ownsjäls~ el. sinnes~ emotion; oro agitation
människasubstantiv~n, människorallm. manpl. menkvinna womanpl. womenperson person, individual; mänsklig varelse human beingmänniskan i allm. bemärkelse manmänniskor folk peoplemänniskorna mänskligheten mankind, the human race, man, humanity (alla sg.)i människans natur human naturevi människor we humans (mortals)alla människor (varje människa ) vanl. everybody, everyone (båda sg.)ingen människa nobody, no oneinte en människa not a single person, not a soulgamla människor old people; amer. old folksden moderna människan modern manstackars människa! poor thing (soul, creature)!det gör ingen människa glad nobody will be any happier for thatkänna sig som en ny (annan) människa feel a new (different) man (resp. woman)vi är inte mer än människor [after all] we are only human
väsensubstantiv~det, =väsende a) [någots innersta] natur essence; beskaffenhet nature; läggning el. sinnelag character, disposition; sätt manner[s (pl.)]; person[lighet] beingtingens [innersta] väsen the essence of thingshan kände det i sitt innersta väsen …in the very fibre of his beingkonsten är till sitt väsen… art is essentially (intrinsically)…han är vänlig till sitt väsen he has a gentle disposition b) varelse being; filos. äv. entity; ande~ geniuspl.geniusesgeniiskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasspiritdet högsta väsendet the Supreme Beingett övernaturligt väsen a supernatural being (creature) c) som efterled i sammansättn. vanl. system, service; jfr postväsen, skolväsenm.fl.oböjl., ettskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasoväsen noise, row; se äv. oväsengöra stort väsen av ngt make a [big] fuss (song and dance) about sth, make a big business out of sthmycket väsen för ingenting a lot of fuss (much ado) about nothinghan gör inte mycket väsen av sig he is rather quiet
stötsubstantiv~en, ~arslag el. törn o.d. el. speciellt som handling av levande varelse:allm. thrust; med ngt spetsigt äv. stab, prod, poke; hugg äv. stroke; slag blow äv. bildl., hit, knock, punch; fäktn. thrust, pass; i biljard stroke; i kulstötning put; i tyngdlyftning jerki trumpet o.d. blastelektr.el.bildl. shock; fys. impact; rekyl o.d. kick, recoilskakning hos fordon o.d. jolt, shake; vid jordbävning shock, tremor; vind~ gustsätta in en avgörande stöt mot… make a decisive thrust against… äv. bildl.få en elektrisk stöt get an electric shockta [emot] första stöten take the first impact, bear the [main] bruntaktas för stötar! handle with care!mortel~ pestlefonet. glottal stopinbrott, vard. job, heisten i stöten i taget one at a timevard.gammal stöt old fogey; amer. oldtimer
© NE Nationalencyklopedin AB