Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

3 varadverbwherevar då? el. var någonstans? where?var i all världen är det? where on earth is it?var som helst anywhere
1 varsubstmed. pus, matter
2 varpronomenvarje särskild each; varenda everyvar femte dag every fifth day, every five daysge dem ett äpple var give them an apple eachvar och en var och en för sig each; alla everyone, everybodyvar och en av dem each of them; alla every one of themvi betalar var och en för sig each of us will pay for himself (resp. herself)hon talade med var och en för sig she spoke to each person individuallyvar sin:vi fick var sitt äpple we got an apple eachde gick åt var sitt håll they went in different directions
blåkläddadjektivhon var blåklädd she was dressed in blue
valdeltagandesubstvaldeltagandet var lågt polling was low
utklassningsubstdet var utklassning they were outclassed
osminkadadjektivhon var osminkad she had no make-up
duktigtadverbdet var duktigt gjort! well done!
undangömdadjektivden var undangömd it was hidden away
ideladjektivdet var idel kändisar på festen the party was packed with celebritieshon var idel öra she was all ears
© NE Nationalencyklopedin AB