Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vanasubstspec. omedveten habit; spec. medveten practice; sedvana custom; vedertaget bruk usage; erfarenhet experience; färdighet practicesin vana trogen true to one's habitdet får inte bli en vana don't make a habit of itdyra vanor expensive habitsav gammal vana by force of habit, from force of habitha för vana att göra ngt have a habit of doing sth, be in the habit of doing sth; medvetet make a practice of doing sth
ovanasubstbrist på vana unfamiliarity <vid with>ful vana bad habit
rutinsubstexperience; vana el. slentrian routinedet går på rutin it's just a matter of routine
övningsubst ((endast sing.)): praktik el. vana practice; träning trainingövning i att dansa practice in dancing ((med pl.)) exercise; t.ex. brandövning drillgymnastiska övningar gymnastic exercises
fuladjektivugly; alldaglig plain; spec. amer. homelyful fisk ugly customerful gubbe dirty old manfula ord bad language (sing.)ful vana nasty habitful i mun foul-mouthed
sentadverblategå och lägga sig sent som vana keep late hourskomma för sent till… a) inte passa tiden be late for… b) gå miste om be too late for…ursäkta att jag kommer för sent sorry I'm late
brukaverbbegagna sig av useodla cultivate'ha för vana' usuallyhan brukar komma på eftermiddagen he usually (generally) comes in the afternoonhan brukade läsa i timmar he used to read for hours, he would read for hoursdet brukar vara svårt it is often difficult, it is apt to be difficult
© NE Nationalencyklopedin AB