Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vanasubstantiv~n, vanorframför allt omedveten habit; framför allt medveten practice; sed el. sedvänja custom; vedertaget bruk usage; erfarenhet experience; färdighet practicevanans makt the force of habit (resp. custom el. long usage)dålig (god) vana bad (good) habitdyra vanor expensive habitsinrotad vana inveterate habitsin vana trogen true to one's [usual] habitbli en vana grow into (become) a habit, grow (become) habitual <hos with>få (skaffa sig) en vana acquire (contract, get into) a habitjag har vanan inne I'm used to itha stor vana [vid] att (+ inf.) be quite used to + ing-formhan har stor vana att undervisa he has great experience of (in) teachingav gammal vana by [force of] habit, from long-accustomed habitha för vana att (+ inf.) have a habit (be in the habit resp. make a practice) of + ing-formfrångå sina vanor give up one's habitsmed någon vana från livsmedelsbranschen with some experience of (in)…det är mot min vana it is not what I am used (accustomed) tolåt det inte bli en vana! don't make a habit of it!göra det till en (ta för) vana att (+ inf.) make a practice of + ing-form
ovanasubstantiv~n, ovanorful vana bad (objectionable) habitbrist på vana unaccustomedness <vid to>; lack (want) of practice; bristande förtrogenhet unfamiliarity <vid with>
inbitenadjektiv-bitet, -bitnat.ex. ungkarl confirmed; t.ex. rökare el. vana inveterate
svinerisubstantiv~et, ~ersnuskighet filth[iness], dirtiness; snuskig vana filthy (dirty) habit
oskicksubstantiv~et, =dålig vana bad habit; förkastligt bruk bad practice; ofog nuisance
2 lastsubstantiv~en, ~erfel o.d. vice; dålig vana äv. bad habit
ohejdadadjektiv-hejdat, ~emera eg. unchecked; om känsloyttringar äv. unrestrained, uncontrolledav ohejdad vana by force of habit
inrotadadjektiv-rotat, ~et.ex. om ovilja el. fördom deep-rooted; t.ex. om respekt deep-seated; t.ex. om vana inveterate, ingrained
frångåtransitivt verb-gick, -gåttge upp give up; t.ex. plan el. vana äv. relinquish; principer deviate from; åsikt el. ståndpunkt abandon; jfr gå ifrånunder
födselsubstantiv~n, födslarbirth; förlossning deliveryfrån födseln from [one's] birthav födsel och ohejdad vana from long inveterate habit
© NE Nationalencyklopedin AB