Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

våldsubstvåldsamhet violence; makt power; tvång force, compulsionyttre våld violencebruka våld use force <mot against>, use violence <mot against>vara i ngns våld be in sb's power, be at sb's mercymed våld by force
tillgripaverbtillgripa våld resort to violence
tvångsubstcompulsion; våld force; nödvändighet necessitygenom (med) tvång by compulsion, by force
inslagsubstelement; del, 'nummer' feature; tillsats contributionett inslag av våld an element of crueltyett intressant inslag i programmet an interesting feature of the programme
övergreppsubstintrång encroachment; fysiskt våld assault, act of crueltysexuellt övergrepp enstaka fall sexual assault; mot minderårig act of sexual abuse
yttreadjektivlängre ut belägen outer; utanför el. som är utanpå exterior, externalyttre likhet outward resemblanceyttre skada external injurysom kommer utifrån externalyttre våld physical violence
substexterior; ngns yttre external appearancetill det yttre outwardly, externally
maktsubstpower; våld forceha makten be in powersätta makt bakom ordet back up one's words by forcedet står inte i min makt att (inf.) it is not in my power to (inf.)med all makt with all one's mightsitta vid makten be in power
skiljaverbavskilja el. åtskilja separate; med våld severen tunn vägg skilde oss åt we were separated by a thin wallsärskilja distinguish <mellan, between>skilja mellan (på) tell the difference betweenskilja sig jur. get a divorceskilja sig från sin man divorce one's husbandskilja sig skiljas åt part; vara olik differ, be differenthon skiljer sig från mängden she stands out from the rest
© NE Nationalencyklopedin AB