Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vågatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tha mod att dare; våga sig på o. riskera venture; riskera äv. hazard, risk; satsa stake; slå vad om betjag (han) vågar I dare (he dares) to…vågar jag (han) gå? dare I (he)…?, do I (does he) dare to…?han vågar (vågade) inte he daren't…, he doesn't (didn't) dare to…vågar jag be om…? dare I ask for…?vågata risken att göra ngt risk (take the risk of) doing sthjag vågar påstå att… I can confidently (tar mig friheten I make so bold as to) say that…våga livet risk (hazard, jeopardize, som insats stake) one's lifedu skulle bara våga! you just dare!, just you dare (try)!reflexivt verb~de, ~tvåga sig dit (hit) venture el. dare to go there (to come here)våga sig fram [ur gömstället] venture [to come] out [of…]våga sig på ngn angripa dare to tackle (attack) sb; tilltala o.d. venture to approach sbvåga sig på en uppgift dare to tackle…våga sig på att… venture (dare) to…ska man våga sig på det? should one chance it [or not]?våga sig ut i kylan venture [to go] out in the cold; trotsa kylan brave the cold
riskeratransitivt verb~de, ~tallm. risk; run the risk of <att+ inf.i båda fallenskiljetecken mellan denna SCB och föreg. SCA saknas+ ing-form>; våga äv. hazard, venture; äventyra jeopardizeriskera fängelse risk imprisonmentriskera livet äv. endanger one's life
språngsubstantiv~et, =allm. jump äv. bildl., leapvåga språnget bildl. take the plungei ett [enda] språng at one [single] boundvara på språng beredd att ge sig i väg be just on the way, be running about, be on the go
törasintransitivt deponensverbtordes, torts el. tordatsvåga dare [to]gör det om du törs do it if you dare, I dare (defy) you to do itfå lov atttörs man sätta sig här? may I (is it all right to) sit down here?
försökatransitivt verb och intransitivt verb-sökte, -söktallm. try; bjuda till attempt; bemöda sig endeavour <[att]+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>jag ska försöka I'll tryförsök! vanl. have a try (vard. a go, a shot)!han försökte flera gånger innan… he had several tries (vard. goes, shots) before…försökapröva med vatten try waterförsök inte [med mig]! don't try that on (with) me!, don't give me that!försöka duger there is no harm in tryingreflexivt verb-sökte, -söktförsöka sig på ngt try one's hand at sth; våga sig på ngt venture [on] sthförsöka sig på att + inf. try one's hand at + ing-form; våga sig på att venture [on] + ing-form
baraadverbonly; merely; justhan är bara barnet …a mere (just a) childhan sprang som bara den vard. …like anythingdet är bara dumheter it's just [stuff and] nonsensebara förtal nothing but slanderhan stod där i bara skjortan …with nothing but his shirt onbara på skoj just for fundet var bara det jag ville säga that's all…han är trevlig, det är bara det att han är så blyg! he's nice, only he's so shy!hur mår du? – Tack, [det är] bara bra …pretty well, …I'm all rightklockan är bara sju it is only (not more than) seven o'clockom han bara ville göra det! if he would only do it!du skulle bara våga! do it, if you dare!, you just try!han skulle bara våga! I'd just like to see him try!, he wouldn't dare!vänta bara! just you wait!konjunktionom blott if only; såvida provided, as long asbara jag tänker på det blir jag glad just thinking (the mere thought) of it makes me happyjag blir hungrig bara jag ser mat the mere sight of food makes me hungry
skullehjälpverbimperf. av 1 skolaofta would, should; i ledigare stil sammandragna till 'd (t.ex. he'd); 'would', 'should' + 'not' wouldn't, shouldn't
utan beton. part.uttryckande framtid (framtiden räknas från en tidpunkt i förfluten tid):i första pers. would; i britt. eng. äv. should; i övriga pers. would; ofta äv. konstruktion med be going to + inf.om ett par dagar skulle jag fylla 50 år …I would (was going to) be fiftydet skulle ta honom en kvart att gå dit beräknade han it would take him…doktorn sa att jag snart skulle bli frisk …that I would soon recoverhan hoppades att det skulle sluta regna he hoped that it would stop raining (that the rain would stop)han var rädd att de skulle väcka henne he was afraid that they would wake herhan undrade om han någonsin skulle få betalt …whether he would ever be paidhan såg fram mot den morgon när han skulle få sova ut …when he would be able to sleep long enough
om något omedelbart förestående el. avsett = 'skulle just', 'ämnade', 'tänkte':han skulle precis svara, när he was just going to answer,…[han var rädd för att] det skulle bli regn […that] it was going to rainhon sa att hon skulle bo hos sin pappa …she was going (avsåg…she meant el. intended) to stay with her fathervet du vad han skulle göra med det? …what he was going to do with it?
om något som avtalats el. bestämts på förhand (el. av ödet): konstruktion med be to + inf.kriget skulle vara mer än fyra år the war was to last…naturligtvis skulle det regna den dag som vi hade valt för utflykten of course it would (it just had to) rain on the day…
uttryckande den talandes egen vilja, avsikt, beslut o.d. wouldlovade jag inte att jag skulle göra det? didn't I promise [that] I would do it?
uttryckande någon annans vilja el. allm. shouldpå den tiden skulleförväntades man avlägga visiter …you were supposed (expected) to pay visitsde kom överens om att vi skulle åka …that we should (were to) gohan lovade att det inte skulle upprepas …that it would not be repeatedhan gav order om att fångarna skulle friges he gave orders for the prisoners to be released, he ordered that the prisoners [should] be releasedhon undrade om hon skulle svara äv. she wondered whether to replyhan visste inte vad han skulle säga he didn't know what to say
att-satser efter vissa viljeverb återges vanl. med infinitivkonstruktion (alltid efter 'wanted', 'liked' o. 'told' i eng.):
hon ville att jag skulle komma she wanted me to comehon sa att jag skulle komma genast she told me to come immediately
i betydelsen 'borde', 'skulle allt' el. uttryckande råd el. lämplighet should; uttryckande plikt el. moralisk skyldighet ought toenligt min mening, skulle hon aldrig ha gift sig med honom in my opinion she should really never have married himhon visste inte om hon skulle skratta eller gråta vanl. …whether to laugh or cry
villkor som anges i villkorsbisats el. är underförstått:i första pers. i allm. would; i britt. eng. äv. should; i övriga pers. wouldjag skulle inte bli förvånad om… I wouldn't be surprised (shouldn't wonder) if…det skulle jag inte tro I shouldn't think soskulle jag tro …I should think, …I dare sayjag skulle gärna stanna I would love to stayskulle du resa dit om du hade tid? would you go there…?utan hennes hjälp skulle du ha varit ruinerad without (but for) her help, you would…det finns ingenstans, det skulle möjligen vara i Kina …except perhaps (…unless it be) in Chinadet skulle kunna tänkas that's quite possible, that's not impossibleen åtgärd som skulle [ha] lönat sig om… a measure which would have paid off, if…
ifrågasättande, med innebörden 'skulle ngt verkligen (enligt uppgift)…'skulle hon vara…? [do] you mean (are you trying) to say that she is…?ingenting tyder (tydde) på att han som det nu uppges el. antasskulle ha gjort en sådan upptäckt …that he has (had) ever made such a discovery
i retoriska frågor el. vanligen inledda med frågeord som 'varför', 'hur' shouldvarför [i all världen] skulle jag (han) åka dit? why [on earth] should I (he)…?Varför är hon här? - Hur skulle jag kunna veta det? …- How should (would, do) I know?skulle jag inte bry mig om mina barn? do you mean (are you trying) to say that I don't care about my children?
i att-satser efter uttryck för känsla o.d. och efter subjektiva omdömen shouldatt det skulle gå så långt! that it should have come to this!
i avsiktsbisatser: med starkare framhållande av avsikten should, would; mer formellt mighthan lade bort kniven så att han inte skulle skära sig …so that he should (would, might) not cut himself, …so as not to cut himself
i vissa villkorsbisatser a) allm.:'händelsevis skulle' should; vid mycket osannolikt fall were to + inf. i alla pers.om du skulle träffa honom, så säg [till honom]… if you should (should you el. in case you should) [happen to] see him, tell him…skulle jag se honom ska jag underrätta dig if I should (should I) see him… b)i fristående villkorsbisats innebärande ett förslagom vi skullepå bio? suppose we (let's) go…!, how (what) about going…?
i vissa andra (t.ex. medgivande, tids- o. jämförande) bisatser för att uttrycka något tänkt, en avsikt o.d.jag gör det, även om jag skulle förlora pengarna I'll do it even if (though) I should lose the money
a)vissa att-satser, vanl. föregångna av preposition, motsvaras av konstruktion med infinitiv el. ing-form av huvudverbetde var angelägna om att jag skulle gå in i föreningen they were anxious for me to join…jag krävde att han skulle visa mig… I insisted on his (him) showing me… b)efter '[allt]för' (eng. 'too') o. 'nog' el. 'tillräcklig[t]' m.m. (eng. 'enough', 'sufficient[ly]')vägen var inte bred nog för att två bilar skulle kunna mötas …wide enough for two cars to meet
speciella falldu skulle bara våga! just you dare (try)!
© NE Nationalencyklopedin AB