Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 vågsubstantiv~en, ~arredskap el. person~ o.d. scale[s (pl.)]; större weighing-machine; med skål[ar] balanceen våg a scale, a pair of scalesastrol.Vågen Librahan är våg he is [a] Libra
2 vågsubstantiv~en, ~ort.ex. i vattnet wave; bildl. äv. surge; dyning rollervågorna går höga the waves are high, there is a heavy sea [running]diskussionens vågor gick höga ung. there was a heated discussiongå i vågor undulatefys. wavefortskridande (stående) våg travelling (standing) wave
kamsubstantiv~men, ~marcomb; på tupp crest; på berg ridge; på våg crestdra (skära) alla över en kam judge (behandla treat) everyone alike
1 vindsubstantiv~en, ~arblåst wind; lätt ~ breezevinden har vänt the wind has shifted (veered) äv. bildl.vi måste se vad det blåser för vind (vart vinden blåser) bildl. we'll have to see which way the wind blowsdriva vind för våg drift aimlessly, be adriftlåta ngt gå vind för våg leave sth to take care of itselfvind i seglen catch the wind (breeze); bildl. [start to] do wellha vind i seglen sail with a fair wind; bildl. be riding on the crest of the wave, be successfulskingras för alla vindar be scattered to the [four] winds (to all the corners of the earth)vaja för vinden float in the windgå upp i vind[en] sjö., lova luff [the helm], sail to the windborta med vinden gone with the windfara med vindens hastighet go like the windrakt mot vinden in the teeth of the wind
svepatransitivt verbsvepte, sveptallm. wrap [up]; minor:röja sweep; söka sweep for; tömma (glas o.d.), vard. knock backsvepa en filt om ett barn wrap a baby [up] in a blanketsvepa en sjal om axlarna wrap a shawl round one's shoulderssvepa ett lik shroud a corpseintransitivt verbsvepte, sveptom t.ex. vind sweepen våg av missnöje svepte över landet …swept [over] the country
partikelverbsvepa framom t.ex. vind sweep alongsnöstormen svepte fram över landet …swept over the countrysvepa förbisweep by (past)svepa i sigtömma, vard. knock backsvepa intr. wrap [up] <i in>svepa in sig wrap [oneself] upitr. sweep inhon svepte in i rummet she swept into the roomsvepa med sig ngtom t.ex. vind el. våg sweep sth along (away) with itsvepa omhan svepte rocken [tätare] om sig he wrapped himself up [more tightly] in his coat
utslagsubstantiv~et, =hud~ rash, [skin] eruptionutslagöver hela kroppen break out in a rash…, come (break) out in spots…ha utslag have a rash (spots)på våg turn of the scale; av visare o.d. deflection; av magnetnål äv. deviationge utslag om visare o.d. be deflected, deviate, turn; om instrument give response (visst värde a reading)vågen ger utslag för ett milligram the scale is sensitive to…avgörande decision, resolution; dom judgement (i brottmål sentence); skiljenämnds awarddetta fällde utslaget bildl. this decided the matter, this tipped (turned) the scaleyttring manifestation; exempel instance; symptom symptomgolf. drive
1 spolatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~t~ ren med vatten o.d. flush, swill [down], sluice; skölja rinse, wash äv. om våg; skridskobana flood; med. syringespola [upp] vatten i badkaret run the water…spola [i toaletten] flush [the toilet]spola ngt i land wash sth ashorespolas i land be washed ashorespola av a) t.ex. bilen wash down, flush b) t.ex. disken rinse, swill c) t.ex. smutsen swill offspola ned ngt i toaletten flush sth down the toilet (lavatory [pan])vard., förkasta scrap, chuck out, turn down; amer. äv. deep-sixspola kröken go on the [water] wagonspola sina planer (ett förslag) scrub one's plans (a proposal)
tungasubstantiv~n, tungoranat.el.friare tongue; på våg äv. needle, pointer; på flagga tail; mus.:i orgel el. klarinett o.d. reedelaka (onda) tungor påstår att… a malicious rumour has it that…vara tungan på vågen hold the balance, tip the scalejag kunde ha bitit tungan av mig I could have bitten my tongue offha en vass (giftig) tunga have [got] a malicious (quick) tonguehålla tungan rätt i mun[nen] tänka sig för mind one's P's and Q's; vara försiktig watch one's steplåta tungan löpa let one's tongue runtala i tungor speak with (in) tonguesha ordet (det) tungan have…on the tip of one's tonguezool., fisk sole
sjösubstantiv~n, ~arinsjö lake; havel.sjögång o.d. sea; våg äv. wave; liten vattensamling el. pöl poolsjönVättern Lake…det är grov sjö there is a rough seatåla (inte tåla) sjön om person be a good (bad) sailorkasta pengarna i sjön bildl. throw one's money awaykasta yxan i sjön bildl. throw up the sponge, throw in the toweljag sitter inte i sjön jag har inte bråttom I'm in no hurry; det går ingen nöd på mig I'm all rightsätta (få) sin båt i sjön launch… (get…launched)vara på sjön (till sjöss) vara sjöman be at sea, be a sailortill sjöss sjöledes by sea; på sjön at seagå till sjöss om person go to sea, become a sailor; om båt put [out] to sea
© NE Nationalencyklopedin AB