Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

väsnasintransitivt deponensverbväsnades, väsnatsmake a noise (fuss), be noisy
bråkaintransitivt verb~de, ~tbullra el. väsnas be noisy, cause (make) a disturbance; gräla quarrel, have a row (quarrel); retas teasekrångla el. tjafsa make (kick up) a fuss (row), make difficultiestransitivt verb~de, ~tbråka lin (hampa) brake flax (hemp)
härjatransitivt verb~de, ~travage; ödelägga devastate, lay wastese härjad ut look worn and haggardett härjat ansikte a ravaged faceintransitivt verb~de, ~thärja i (på, bland) ravage osv.; jfr härjahärja svårt i (bland) vålla förstörelse el. vanl. wreak (make) [great] havoc in (among)om t.ex. sjukdom be rife (prevalent), ragevard., väsnas o.d. play about; rasa carry onhärjabråka med ngn order (boss) sb about
levaintransitivt verb och transitivt verblevde, levtallm. live; vara i livet el. vanl. be alive; existera exist; fortleva surviveleve friheten, konungen! long live…!så länge jag lever as long as I live; hela mitt liv all my lifeden som lever får se he who lives will seeleva som man lär practise what one preachesleva enkelt lead a simple lifeleva farligt live dangerouslyleva för ngn (ngt) live for…leva för dagen live from day to day, live from hand to mouthleva [ihop] med live withleva på (av) live on; äta, om djur äv. feed on; försörja sig genom live (make a living) byleva på ngn live on sbleva på hoppet live in hope
väsnas be noisy, make a noise
partikelverbleva sig in ingns känslor enter into…leva sig in i rollen live the partleva kvarallm. live on, survive; friare still exist, be still in existenceleva omitr. el. väsnas be noisy, make a noise; festa lead a fast life, live it up, go the paceleva upptr. el. festa upp run through; förbruka use upitr.leva upp igen reviveleva upp till sitt rykte live up to…leva utkänslor o.d. give full expression to…; t.ex. aggressivitet act out…
föratransitivt verbförde, förtbefordra el. förflytta convey; bära carry; forsla transport, remove; ta med sig:hit bring; dit takeföra glaset till munnen raise the (i sällskap one's) glass…föra handen över… pass (move) one's hand over…föra ngn till sjukhus take (remove) sb to hospitalleda lead, guide; ledsaga conduct; dit take; hit bringföra ngn i dansen lead sb outvad förde dig hit? what brought you here?synligt bära carryföra svensk flagg carry (fly) the Swedish flag (colours)hand., handla med deal in; ha i lager stock, keepolika bildliga betydelserföra dagbok keep a diaryföra förhandlingar conduct (carry on) negotiationsföra en politik pursue a policyföra liv väsnas make a row
intransitivt verbförde, förtföra bra i dans lead well
reflexivt verbförde, förtföra sig carry oneselfhan kan föra sig he has poise
partikelverb (jfr föra)föra borteg. take (carry) away (undan off), remove; bildl. el. t.ex. från ämne lead awayföra framcarry etc.…forwardföra fram en idé o.d. bring upföra ineg. introduce, take (hitåt bring)…in, lead (conduct)…införa in varor importfriareel.bildl.:ofta introduceföra in en annons insert…föra in i räkenskaper el. på en lista m.m. enter [up], record <i (på) in>; inregistrera register <i in>; jfr införaföra med sigeg. carry (take)…[along] with one; hitåt bring with onebildl. el. som följd entail, involve, carry…with it, result in, lead to; ha i släptåg bring…in its (resp. their) trainföra samman sakerbring…together; äv. put…together; jfr sammanföraföra utconvey (carry etc.)…out <ur of>föra ut pengar take…[with one]föra ut varor exportföra vidareskvaller o.d. pass onföra övereg. convey (carry etc.)…across; trupper el. varor o.d. transport; överflytta transfer; bokf. carry overföra över pengar till konto o.d. transfer money; se äv. överföra
© NE Nationalencyklopedin AB