Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

väsentligadjektiv~tessential; betydande äv. considerable, substantial, material; huvudsaklig äv. principal, main, chief; viktig äv. importantdet väsentliga i the essential thing about, the essentials (pl.) ofen väsentlig del av ngt a considerable (an essential) part of…vara en väsentlig del av äv. be part and parcel oftill väsentlig del largely, to a considerable extentpå flera väsentliga punkter in several important respectspå alla väsentliga punkter el. i allt väsentligt in all essentials, in substance, substantially
huvudsakligadjektiv~tprincipal, main, chief; egentlig el. första primary; väsentlig essential
beståndsdelsubstantiv~en, ~arconstituent (component) [part], elementvara en väsentlig beståndsdel av (i) be part and parcel of, be an essential part of
nödvändigadjektiv~tallm. necessary <förngnskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasforngt, t.ex. hälsanskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; väsentlig essential <för to, for>; starkare vital <för to>; oumbärlig indispensable <för to, for>; erforderlig requisitedet är nödvändigt (alldeles nödvändigt) äv. it is a (an absolute) necessitylida brist på det nödvändiga[ste] be in want of actual necessities
principielladjektiv~t (attr.)…of principle; väsentlig fundamental, essentialen principiell fråga a question (matter) of principleprincipiell motståndare till opponent on principle tosaken har också en principiell sida there is also the matter of principle [to be considered]av principiella skäl on grounds (for reasons of) of principle
viktigadjektiv~tbetydelsefull important, …of importance; starkare momentous; väsentlig essential; angelägen el. om t.ex. affär urgent; tungt vägande el. om t.ex. skäl weightyen ytterst viktigfråga äv. a vital…viktig roll vital (important) part (role)det viktigasteär att the main (most important) thing…högfärdig self-important; mallig stuck-up, cockyviktig min air of importancegöra sig viktig give oneself (put on) airs
© NE Nationalencyklopedin AB