Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

väsensubstantiv~det, =väsende a) [någots innersta] natur essence; beskaffenhet nature; läggning el. sinnelag character, disposition; sätt manner[s (pl.)]; person[lighet] beingtingens [innersta] väsen the essence of thingshan kände det i sitt innersta väsen …in the very fibre of his beingkonsten är till sitt väsen… art is essentially (intrinsically)…han är vänlig till sitt väsen he has a gentle disposition b) varelse being; filos. äv. entity; ande~ geniuspl.geniusesgeniiskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasspiritdet högsta väsendet the Supreme Beingett övernaturligt väsen a supernatural being (creature) c) som efterled i sammansättn. vanl. system, service; jfr postväsen, skolväsenm.fl.oböjl., ettskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasoväsen noise, row; se äv. oväsengöra stort väsen av ngt make a [big] fuss (song and dance) about sth, make a big business out of sthmycket väsen för ingenting a lot of fuss (much ado) about nothinghan gör inte mycket väsen av sig he is rather quiet
varelsesubstantiv~n, ~rväsen being; person personen levande varelse äv. a living creature
gestaltsubstantiv~en, ~erfigure; väsen shape; form shape, form; i roman characterta form och gestalt take form and shapei en tiggares gestalt in the guise (shape) of a beggar
blidadjektivblittom t.ex. röst soft; om t.ex. väsen gentle; om t.ex. väder mildinte se ngt med blida ögon look [up]on sth with disapproval, frown on sth
andesubstantiv~n, andarsjäl spirit; tanke[liv] äv. mind, intellectande och materia mind and matteranden är villig, men köttet är svagt the spirit is willing, but the flesh is weakokroppsligt väsen spirit, ghost; skyddsande geniuspl.geniusesgeniiskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknassagoväsen geniepl. geniide dödas andar the spirits (ghosts) of the deadden Helige Ande the Holy Ghost (Spirit)
heligadjektiv~ttill sitt väsen holy; som föremål för religiös vördnad sacred; okränkbar sacrosanct, inviolableheliga Birgitta Saint Bridgetden helige ande the Holy GhostErik den helige St. (St, Saint) Erichelig ko sacred cow äv. bildl.heligt löfte sacred (solemn) promiseHeliga stolen the Holy Seedet allra heligaste bibl. the Holy of Holiesngns allra heligaste sb's [inner] sanctum
mjukadjektiv~ticke hård:allm. soft; t.ex. om anslag el. handlag el. sätt el. kontur gentle; icke stel:böjlig limp, supple; smidig lithe, lissom, limbermjuksom en vidja (katt) lissom (lithe)…mjuk och behaglig till sitt väsen gentle <mot to[wards]>mjuka rörelser graceful (lithe) movementsgöra vattnet mjukt soften…göra ngn mjuk foglig soften…upvara mjuk i kroppen have supple limbs, be lithe
högreadjektivkomparativhigher osv.; jfr hög; i rang o.d. äv. superior <än to>; övre upper; ledande highde högre klasserna skol. the upper (senior) forms (amer. grades)en högre makt a higher powerhögre matematik higher (advanced) mathematicshögre ort vanl. in high quartersorder från högre ort …from abovehögre utbildning higher (tertiary) educationett högre väsen a superior beingadverbhigher, more highly osv.; jfr högt; ganska högt highly; mera morehögre avlönade arbetare higher-paid (ganska högt highly paid)…högre betala mera go higherhänga tavlan högre hang…higher [up]högre stående djur higher animalstala högre! speak louder (up)!
affärsubstantiv~en, ~erbutik vanl. shop; speciellt amer. storeha (äga) en affär own (keep, run) a shopgå i affärer look round the shops, go shopping; amer., vard. cruise the mallsjobba i affär work in a shophand., allm. business; affärsrörelse äv. concern; transaktion [business] transaction, bargain; vard. dealaffärer[na] affärsverksamhet[en], o.d. business; ibland tradehur går affärerna [för dig]? how's business [with you]?göra affärer do (transact, carry on) businessgöra stora affärer med do a lot of business withgöra upp en affär settle a transaction, strike a bargainprata affärer talk business (vard. shop)slutföra en affär close (settle) a dealaffärer ekonomisk ställning o.d. affairsangelägenhet affair; av allvarligare art concern; sak el. historia el. händelse äv. businesssköt du dina [egna] affärer! mind your own business!kärleksaffär affairha en affär med ngn have an affair with sbväsengöra stor affär av ngt make a big deal out of (a great fuss about) sthjur. el. polit. case, affairaffären Dreyfus the Dreyfus affair
© NE Nationalencyklopedin AB