Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 värdsubsthost; hyresvärd landlord
2 värdadjektivworth; värdig worthy ofpjäsen är värd att ses the play is worth seeingdet är inte mödan värt it is not worth whiledet är inte värt att gå dit a) it's no use going there b) det är inte tillrådligt you'd better not go there
förtjänaverbvara värd deservetjäna earn, make
föraktligadjektivvärd förakt contemptibleen inte föraktlig summa no mean sum of money
öresubstöreutan ett öre på fickan without a pennyinte värd ett rött öre not worth a brass farthing; amer. not worth a cent
gällaverbgälla för a) räknas som el. anses som count b) vara värd be worthvara giltig be validdetta gäller (gäller för) samtliga fall this holds good for all casesangå concernvad gäller saken? what is it about?det gäller liv eller död it is a matter of life and deathnär det gäller when it really matters
skälsubstreason <till for>; orsak cause <till of>det vore skäl att… it would be advisable to…av det enkla skälet for that simple reasonrättgöra skäl för sig göra nytta do one's share; vara värd sin lön be worth one's salt
attinfinitivmärketohan lovade att inte göra det he promised not to do thatundvika att göra ngt avoid doing sthboken är värd att läsa the book is worth readingefter att ha ätit frukost gick han after having breakfast he left, having had breakfast he leftkonsten att sjunga the art of singing
konjunktionthatjag är säker på att han… I'm sure he…, I'm sure that he…frånsett att hon… apart from the fact that she…du kan lita på att jag gör det you may depend on me to do itvad vill du att jag ska göra? what do you want me to do?jag väntar på att han ska komma I am waiting for him to come, I am expecting him to comeursäkta att jag stör! excuse my disturbing you!, excuse me disturbing you!
© NE Nationalencyklopedin AB