Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

väntaverbwait < for>; invänta awaitvänta sig förvänta sig expect <av of, from>var god och vänta i telefon hold the line, pleaseinte veta vad som väntar en not know what may be in store for onejag väntar dem i morgon I am expecting them tomorrowvänta have to waitdet hade jag inte väntat mig av honom I didn't expect that from (of) himdet är att vänta it is to be expectedvänta med att göra ngt put off sth, postpone sth, put off (postpone) doing sthvänta på att han ska göra det wait for him to do itlåta ngn vänta på sig keep sb waitingsvaret lät inte vänta på sig the answer was not long in coming
verb och partikelverbvänta intåget väntas in kl. 10 the train is due in at ten o'clockvänta ut ngntills ngn kommer wait for sb to come
förutseverbforesee, anticipate; vänta expect
spänningsubstallm.el.elektr. tension; i volt voltage; tekn. strain, stressexcitement; oro suspensevänta med spänning wait eagerly
tillökningsubstpåökning increase <av of>vänta tillökning i familjen be expecting an addition to the family
tröttadjektivtired < of>, weary < of>arbeta sig trött work till one is tired outjag är trött på att vänta I'm tired of waiting
barnsubstchildpl. childrenvard. kid; spädbarn babylika barn leka bäst ordspr. birds of a feather flock togethervara med (vänta) barn be pregnant
begäraverbask for; anhålla om request; ansöka om apply forfordra require; stark. demand; göra anspråk på claim; vänta sig expectönska sig wish for, desire
baraadverbonly, merelyhan är bara barnet he is just a childvänta bara! just you wait!
konjunktionom blott if onlybara du gör vad jag säger provided you do what I say
2 slagsubststöt el. hugg blow; i spel stroke; med knytnäven punchvara ett hårt slag för be a hard blow toett slag i ansiktet a slap in the facegöra slag i saken settle the matterrytmisk rörelse beat; tekn. strokeklockslag strokeett slag en kort stund for a moment, for a little whilevänta ett slag! wait a moment!, wait a bit!mil. battleslaget vid Hastings the battle of Hastingsmed. apoplexyslag vanligen have a strokepå kavaj etc. lapel; på byxor turn-up; amer. cuff
dröjaverbsöla dawdledröja med att komma be late in comingdröja med ngt delay sth, put off sthsvaret har dröjt länge the answer has been a long time comingvänta wait; stanna stop, stayvar god och dröj! i telefon hold on, please!, hold the line, please!dröj lite! el. dröj ett tag! hang on!, wait a moment!dröj inte länge! don't be long!det dröjer länge, innan… it will be a long time before…det dröjde inte länge förrän (innan) hon kom it was not long before she came
© NE Nationalencyklopedin AB