Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vällaintransitivt verbvällde, välltvälla fram (fram ur…) well (strömma stream, pour, flow, våldsamt gush, rush) forth (from…, out of…)transitivt verbvällde, välltsvetsa weld
störtatransitivt verb~de, ~teg.:kasta ned precipitate, throw; slunga hurl, fling; bildl.:beröva makten overthrow, bring about the fall ofstörta ngn i fördärvet reduce sb to misery, bring about sb's ruin, ruin sb
intransitivt verb~de, ~tfalla fall (tumble, topple) [down] <ned i into>; om flygplan crash; om häst fallstörta i havet plunge into the seastörta till marken drop to the groundrusase under störta
reflexivt verb~de, ~tstörta sig vard., kasta sig throw (hurl) oneself; rusa rush (dash) [headlong] <ii samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinto>störta sig in i plunge oneself into, launch intostörta sig i fördärvet ruin oneself, bring disaster upon oneselfstörta sig över t.ex. person throw oneself on; t.ex. byte pounce on (äv. bildl.); mat pitch into; arbete el. uppgift throw oneself into; bok plunge into
partikelverbstörta efterrusa efter ngn rush (dash, tear) afterför att hämta ngt rush (dash) forstörta framrush (dash, tear) along (on); välla ut ur rush etc. out <ur (från) of (from)>störta fram mot rush etc. towards; anfalla rush atstörta fram till rush etc. up tostörta förbirush (dash, tear) paststörta inrusa rush (dash) instörta in i rummet rush (burst) into the roomrasa (om tak o.d.) fall (cave) in, come downstörta ivägrush (dash, tear) off (away)störta nedfalla fall (tumble) down; rasa come downstörta ned över fall down onstörta nedförrusa nedför t.ex. trappa rush (dash, dart) down…falla nedför t.ex. trappa, stup fall headlong down…störta omkullfalla fall (tumble) downstörta utrush (dash) outstörta ut ur rummet rush (dart) out of the room
© NE Nationalencyklopedin AB