Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

välja (jfr vald)transitivt verb och intransitivt verbvalde, valtallm. choose <bland from among (out of); mellan (på) between; som as; till as (for)>; noga selectvälja [ut] pick out <bland from>välj! take your pick!välja och vraka pick and choosedet finns inte så mycket att välja there is not much to choose from (much choice, much of a selection)välja äv. have one's choicelåta ngn välja give sb a free choicevälj dina ord! mind what you say!välja sina ord med omsorg be careful about one's choice of wordsvälja bort skolämne drop…välja till skolämne take an additional (extra)…välja ut select, pick out; jfr utvaldgenom röstning utse elect; till riksdag o.d. (om valkrets) returnvälja ngn till ordförande (president) elect sb…välja in ngn i akademien (styrelsen) elect sb to (member of)…välja om re-elect
valdadjektivvaltchosen osv.; jfr väljanågra väl valda ord a few well-chosen words
vrakatransitivt verb~de, ~tförkasta rejectvälja och vraka pick and choose
utsetransitivt verb-såg, -settvälja:t.ex. ledare choose, elect; t.ex. sin efterträdare designate <till ledare etc.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasas (to be)…; till en post for…>; välja ut pick oututse ngn att föra protokollet charge (commission) sb to…
1 filsubstantiv~en, ~errad rowrummen ligger i fil …are in a suitekörfält lanebyta fil change lanesvälja fil get into a lane
pestsubstantiv~en, ~erallm. plague; friare äv. pestilencejag hatar (avskyr) honom som pesten I hate him like poison (hate his guts)det är som att välja mellan pest och kolera ung. it's a choice between the devil and the deep blue seamåndagar är pest Mondays are murder (poison)
pekaintransitivt verb~de, ~tpoint < at (to); på att… to the fact that…>pekatyda på att… äv. indicate that…gå dit näsan pekar follow one's nosehon får allt hon pekar her slightest wish is fulfilled, everything is hers for the askingnålen pekar åt norr the needle points [to the] northpeka ut point out; välja ut single out
yrkesubstantiv~t, ~nsysselsättning occupation; akademiskt el. konstnärligt el. militärt profession; speciellt inom hantverk o. handel trade; hantverk (i högre stil) äv. craft; arbete job, work (endast sg.)fria yrken [liberal] professionshan kan sitt yrke he knows his jobutöva ett yrke practise a profession, carry on a tradevälja yrke choose one's profession (trade, occupation)han är advokat (skräddare) till yrket he is a lawyer by profession (a tailor by trade)
sidasubstantiv~n, sidorallm. side; yta (t.ex. på kub) äv. face; bildl. äv.:egenskap point; aspekt aspectsida vid sida side by side; i jämbredd abreastdenna sida upp! this side up!det är hans starka sida …his strong pointbyta (välja) sida i bollspel change ends (choose one's end)välja sidai konflikten take a stand…han är trevlig när han sätter den sidan till …when he shows that side of himself (of his character)det har sina sidor är ofördelaktigt it has its drawbacks; är besvärligt it is no easy jobse det (saken) från den ljusa sidan look on the bright sidevisa sig från sin bästa sida appear at one's best, show to advantagefrån svensk sida har man… the Swedes have…, Sweden has…ha ont i sidan …in one's sidemed händerna i sidan with arms akimbovi är släkt på min fars sida …on my father's sideställa sig på ngns sida bildl. side (take sides) with sbstå vid ngns sida eg. stand beside sb (at sb's side); bildl. stand by (help) sbvid sidan av, se bredvidhan tjänar lite vid sidan om …on the sideå ena sidan…å andra sidan on [the] one hand…on the other [hand]gå åt sidan step asidelägga ngt åt sidan put…aside (away); bildl. put…on one side, shelve…i bok pagese sida[n]s.sid. 5 see page p. 5sidorna s.sid. 5–6 pages pp. 5–6
plockatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. pick; samla gatherplockablommor (bär, svamp) pick…, gather…plocka en fågel (ögonbrynen) pluck a fowl (one's eyebrows)gå och plocka pyssla potter (mess) aboutbildl.plocka ngn fleece sbbli plockad2000 kronor be skinned of…
reflexivt verb~de, ~tplocka sig om fågel plume (preen) oneself
partikelverbplocka avplocka av en buske dess blad strip a bush of…frukt pick [off], gathert.ex. bord clearplocka bortremove, take away (off), pick offplocka framtake out, produceplocka ihopt.ex. sina tillhörigheter gather…together, collect; sätta ihop put…together; t.ex. maskindelar assembleplocka sönderpick (take)…to piecesplocka undanclear away, removeplocka upppick up äv. liftare; ur låda o.d. take outplocka utvälja pick (cull) [out]plocka åt siggrab
© NE Nationalencyklopedin AB