Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

väldesubstantiv~t, ~nrike el. statsmakt empiredet romerska väldet the Roman Empireherravälde domination osv.; jfr herravälde
herraväldesubstantiv~t, ~nmakt[utövning] domination; styrelse rule, sway; välde dominion; överhöghet supremacy, ascendancy <överi samtliga fall vanl.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasover>; övertag samt behärskning mastery, command; kontroll control <överi samtliga fall vanl.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>förlora herraväldet över bilen lose control of the carkämpa om herraväldet struggle for supremacy
våldsubstantiv~etmakt el. välde power; besittning possession; tvång force, compulsion; våldsamhet violence; övervåld outrage; kränkning violationinga tecken på yttre våldkunde spåras no mark[s (pl.)] of violence…bruka våld använda use force (violence) <mot against>; ta till resort to violencegöra våldsanningen violate…; en text do violence to…, distort the meaning of…göra våld på sig (sina känslor) restrain oneself (one's feelings), do violence to one's feelingsge sig i ngns våld give oneself up to sbfå (ha) ngn i sitt våld get sb into (have sb in) one's powervara i ngns våld be in sb's power, be at sb's mercymed våld eg. by force; med maktmedel forciblymed milt våld with gentle compulsion
© NE Nationalencyklopedin AB