Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

väggsubstwallbo vägg i vägg med ngn i rummet intill occupy the room next to sb; i lägenheten intill live next door to sbköra huvudet i väggen bang one's head against a brickwalldet är som att tala till en vägg it's like talking to a brick wallställa ngn mot väggen put sb up against a walldet är uppåt väggarnagalet it's all wrong
kvartsursubstquartz watch; på vägg quartz clock
mögligadjektivmouldy; amer. moldyom vägg etc. mildewy
kulisssubstteat., vägg flat; sättstycke set piece, frontbakom kulisserna behind the scenesi kulissen (kulisserna) in the wings
skiljaverbavskilja el. åtskilja separate; med våld severen tunn vägg skilde oss åt we were separated by a thin wallsärskilja distinguish <mellan, between>skilja mellan (på) tell the difference betweenskilja sig jur. get a divorceskilja sig från sin man divorce one's husbandskilja sig skiljas åt part; vara olik differ, be differenthon skiljer sig från mängden she stands out from the rest
tryckaverbpress; klämma squeeze, oppress sbtrycka ngns hand shake sb's handtrycka ngn till sitt bröst press sb to one's bosom, clasp sb to one's bosomtrycka sig mot en vägg press oneself against a wall; tätt intill flatten oneself against a walltrycka på en knapp press a buttontrycka ngn trycka weigh sb downtypogr.el.på tyg etc. print
verb och partikelverbtrycka avavfyra fire, pull the triggertrycka ihop ngtflera föremål press sth together; klämma squeeze sth togethertrycka inpress intrycka ned (ner)press down; friare depresstrycka ombok etc. reprint
störtaverbberöva makten overthrowstörta ngn i fördärvet bring about sb's ruinfalla fall down, tumble down, topple down <nedi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinto>; om flygplan crash; om häst fallrusa rush, dashstörta sig kasta sig throw oneself; rusa rush headlong, dash headlongstörta sig i fördärvet ruin oneself
verb och partikelverbstörta emoti riktning mot rush towards, dash towardsanfalla rush atstörta framut rush out, dash outstörta inom tak etc. fall in, come down; om vägg fall downstörta nedfalla fall down, tumble down; rusa rush down; rasa come downstörta sammancollapse
© NE Nationalencyklopedin AB