Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vägatransitivt verbvägde, vägtweigh äv. bildl.väga sina ord weigh one's words, choose one's words carefullyväga skälen för och emot weigh (consider) the pros and consintransitivt verbvägde, vägtweighhan väger dubbelt så mycket som du äv. he is twice your weighthans ord väger tungt …carry [a lot of] weightsitta och väga på stolen sit balancing on one's chairdet står och väger [mellan…] bildl. it's in the balance between
partikelverbväga avweigh outväga insport. weigh in; vard., ta med i beräkningen take into accountväga nedweigh (weight) downväga omweigh again, re-weighväga uppvid vägning weigh, weigh outbildl.se uppväga
tillvägaadverbse till vägaunder väg
nackdelsubstantiv~en, ~ardisadvantage, drawbackväga fördelar och nackdelar weigh the pros and cons
förfaraintransitivt verb-for, -faritgå till väga proceed <vid with, in; mot against>; handla act <mot towards>
guldvågsubstantiv~en, ~ar, en guldvåg a pair of gold scalesväga sina ord på guldvåg weigh every word
vågskålsubstantiv~en, ~arscale (pan) [of a (resp. the) balance]väga tungt i vågskålen bildl. carry weight
bäratransitivt verbbar, buritallm. carry; bildl. el. speciellt i betydelsen 'hysa' el. uthärda bear; vara klädd i wearbära frukt äv. bildl. bear fruitbära huvudet högt carry one's head highbära kostnaderna bear (defray) the expensesbära lidandet med tålamod bear one's pain with patiencebära spår av… bear traces of…bära uniform wear a uniformbära vapen vara soldat bear armstaket bärs av pelare the roof is carried (supported) by pillars
intransitivt verbbar, buritbearisen bär inte the ice won't holddet må bära eller brista it's sink or swimbäraen börda carry…han går och bär på något bildl. there is something on his mindom väg lead, go
reflexivt verbbar, burit~ sig a) löna sig payföretaget bär sig the business pays its way b) falla sig happen, come aboutdet bar sig inte bättre än att han… as ill luck would have it, he…bära sig åt, se under bära
partikelverbbära avopers.vart bär det av? vart ska du? where are you going [to]?bära bortcarry (take) awaybära emotdet bär mig emot att (+ inf.) it goes against the grain for me to + inf.bära frameg. carry (bring, resp. take) [up]; budskap conveybära incarry (bring, resp. take) inbära nedtr. carry (bring, resp. take) down (nedför trappan downstairs)bära på sigcarry…about (have…on) onebära uppeg. carry (bring, resp. take) up (uppför trappan upstairs)stödja carry, supportbära upp en föreställning carry off a performancese elegant ut i carry offbära utcarry (bring, resp. take) outbära ut post deliver the post (mail)bära sig åtbete sig behavebära sig illa (dumt) åt behave badly (like a fool)gå till väga manage, set about ithur bär du dig åt för att hålla dig så ung? how do you manage to…?hur jag än bär mig åt whatever I do
vägsubstantiv~en, ~areg. (anlagd) road; framför allt mera abstr. o. bildl. el. vanl. way; rutt äv. route; färd~,resa journey; gång~ walk; åk~ drive, ridedygdens väg the path of virtueen timmes väg [att gå (köra)] härifrån one hour's walk (drive) from herevägen till lycka och framgång the way (road) to…allmän väg public roadhär skils våra vägar this is where our ways partdet är lång vägtill it is a long way…det märks lång väg (långa vägar) it stands out a mile; bildl. äv. you can see it a mile awayär det här rätta vägen till…? is this the right way to…?, is this right for…?bana väg för clear (bildl. pave) the way <för for>bryta nya vägar bildl. break new ground, strike out new pathsgå (resa) sin väg go away, leavegå din väg! go away!gå sin egen väg (sina egna vägar) go one's own waygår (ska) du samma väg som jag? are you going my way?vilken väg gick de? which way did they go?, which road did they take?vägen fram walk along the roadvägen rakt fram go (walk) right on, follow the road (resp. path)det gick vägen! vard., det lyckades it worked (clicked)!om ni har vägarna förbi if you happen to be coming this way (in this direction)jag hade vägarna förbi I was [just] passing byspärra vägen för ngn bar (block) sb's wayvart ska du ta vägen? where are you going (off to)?; iron. o.d. where do you think you're going?vart har hon (boken) tagit vägen? where has she (the book) gone (got to)?, what's become of her (the book)?jag vet inte vart jag ska ta vägen I don't know where to go; bildl. I don't know what to dovisa ngn vägen show sb the wayvisa vägen show (lead) the way äv. bildl.
med föreg. prep.:i väg adv. offbära i väg, se bära avunder bärage sig i väg, se ge sig avunder gekomma i väg, se komma ivägunder kommastå i vägen för ngn stand in sb's way äv. bildl.; skymma stand in sb's lightnågot i den vägen something like that (it), something of the sort, something in that linevara på väg till… be on one's way to…; om fartyg äv. (vara destinerad till) be bound for…följa ngn en bit på väg[en] accompany sb part (a bit) of the wayundervägen såg vi… on the (our) way (under färden as we went along) we saw…på den vägen är det vard., så förhåller det sig that's how (the way) it isstanna (mötas äv. bildl.)på halva vägen stop (meet) halfwayfortsätta på den inslagna vägen continue on the career (course) that one has entered uponhan är på god väg att bli ruinerad vanl. he is well on the road to (is heading straight for) ruinjag var [just] på väg att säga det I was about (was just going) to say it; var nära att I was on the point of saying itpriserna är på väg uppåt prices are on the increasepå elektronisk väg electronicallypå mekanisk väg mechanically, by mechanical meansfå veta ngt på privat väg …from a private source, …privatelyvara [inne] på rätt väg be on the right track äv. eg.inte på långa vägar not by a long way (vard. chalk)hur ska man gå till väga? …set (go) about it?gå ur vägen för ngn go (get) out of sb's way, keep clear of sbur vägen! get out of the way!, stand aside!det skulle inte vara ur vägen om… it would not be a bad thing if…vid vägen vägkanten on (by) the roadside
tänkatransitivt verbtänkte, tänkt (med inf. el. sats som obj.jfr tänka)tänka [att] (+ inf.): ämna el. avse att be going (intend, mean, propose, amer. äv. aim) to + inf.; fundera på att be thinking of + ing-formtänker du stanna hela kvällen? are you going (intending) to stay…?, do you intend (mean) to stay…?jag borde ha gjort som jag först tänkte …have done (handlat acted) as I first intended [to] (meant to)jag hade tänktatt du skulle diska my idea was…boken var tänkt som (att vara) ett debattinlägg the book was meant as (to be)…
reflexivt verbtänkte, tänkt~ sig a) föreställa sig imagine; t.ex. en annan möjlighet conceive[kan man] tänka sig! el. tänk dig [bara]! just think (imagine, fancy)!kan ni tänka er vad som har hänt? can you imagine…?; i betydelsen 'skulle ni kunna tro' would you believe…?jag kunde just tänka mig det! just as I might have imagined!han är något av det dummaste man kan tänka sig he's as stupid as they come, he's as stupid as they make themkan du tänka dig honom som ordförande? can you imagine (picture) him as…jag tänker mig saken så här I imagine (see) the matter like thisjag har tänkt mig, att vi skulle my idea is that…tänka sig [väl] för think carefully (twice) b)ämna [bege] sigvart har du tänkt dig [att resa]? where have you thought (did you think) of going [to]?
intransitivt verb och transitivt verbtänkte, tänkt (jfr äv. tänka)allm. think < of>; fundera äv. reflect < on>; använda sin tankeförmåga el. resonera reason; vänta sig expect; föreställa sig imagine; tro äv. believetänk att hon är så rik! to think that she is…!tänk först och handla sedan! think before you act!; som ordspr. look before you leaptänk bara! just think (fancy, imagine)!tänk själv! använd hjärnan think for yourself!tänk själv om (vad) just think (imagine)…tänk om vasen skulle gå sönder! what (imagine) if…were to break!tänka för sig själv inom sig think to oneselfhan tänker långsamt (snabbt) he is a slow (quick, rapid) thinkersäga vad man tänker vanl. speak one's mindvar det inte det jag tänkte! el. jag tänkte väl det! just as I thought!, I thought as much!det var inte så det var tänkt that is not how it was meant [to be]det är inte så dumt tänkt that is not such a bad ideatänka påpartikelverbtänka efterthink, reflect, considertänk efter! try to remember!låt mig tänka efter äv. let me seenär man tänker efter äv. when one comes to think of ittänk noga efter…! a) innan du svarar think [the matter (it) over] carefully…! b) hur du ska gå till väga consider carefully…!tänka igenom en sakthink…out; speciellt amer. think…throughtänka sig in iföreställa sig imagine; leva sig in i el. t.ex. ngns känslor enter intotänka omdo a bit of rethinking, reconsider matters (resp. the matter)tänka tillvard.se tänka efterovantänka tillbakatänka tillbaka på let one's thoughts go back to, recalltänka tillbaka på gamla tider think of the old times (days)tänka utfundera ut think (work) out; hitta på think of, hit [up]on; t.ex. en plan äv. conceive, devise; planlägga plantänka ut presenter åt ngn think of (up)…tänka överthink over, consider
göratransitivt verb och intransitivt verbgjorde, gjortmed konkr. subst. som obj.:tillverka el. förfärdiga el. allm. makefabriken gör elspisar the factory makes (manufactures)…göra en förteckning äv. draw up a list
med abstr. subst. som obj.: a) do: i allm. vid obj. som betecknar mera obestämd verksamhet el. tjänst el. fördelel.skadael.betecknar resultatet b) make: i allm. i betydelsen 'åstadkomma [något nytt]' el. skapa o.d. el. där 'göra' + obj. ofta kan utbytas mot enkelt vb c) andra vbse ex.göra affärer do businessgöra en god affär make a good bargaingöra en bekännelse make a confessiongöra förbättringar (ett försök) make improvements (an attempt)göra ngn den glädjen att (+ inf.) give (do) sb the pleasure of + ing-formgöra London som turist do Londongöra läxorna do one's homeworkgöra mål score a goalgöra en paus make a pause, pause, have a breakgöra en resa make a journeygöra revolution bring about (start) a revolutiongöra slut med ngn finish (break up) with sbgöra lumpen do one's military servicegöra en översättning do a translation
med neutr. pron. el. adj. som obj. samt i infinitivuttryck:allm. do; jfr äv. göranedanjag gör det inte! I won't do it!det gör mig detsamma it is all the same to medet gör ingenting it doesn't matter, never mind, that's quite all rightgöra sitt bästa do one's besthan vet vad han gör he knows what he's doingvad gör det? what does it matter?, what of it?ha att göra med have to do with, deal withlätt att ha att göra med easy to deal (dra jämnt med get on) withdu har ingenting här att göra! you have no business to be (come) here!vad har du med det att göra? what's it got to do with you?, that is none of your business!
med att-sats som obj.:förorsaka make, causedet gjorde att bilen stannade that made the car (caused the car to) stop
med [ackusativobj. o.] obj. predf.:allm. makegöra ngn galen drive sb madgöra ngn olycklig make sb unhappygöra saken värre make matters (things) worsevi har gjort det till vår uppgift att… we have made it our task to…
i stället för förut nämnt vb vanl. do; dock ofta utelämnat efter hjälpvb;jfr f.ö. nedanstående typex.han reste sig och det gjorde jag också …and so did Iska jag stänga? – Ja, gör det …Yes, doregnar det? – Ja, det gör det is it raining? – Yes, it isom du inte tar boken, gör han det …he will
utgöra make100 pence gör ett pund …make one pound
handla el. gå till väga el. bära sig åt act, behave; i ledigare stil dohur gör man för att få…? how do you get…?, what do you have to do to get…?jag vet inte hur man bör göra …how to act, …what one ought to dogöra fel (rätt) do wrong (right)det var dumt gjort that was a silly thing to dodet var dumt gjort av honom it was silly of him [to do that]
spec. fall:göraen kvinna med barn make…pregnantdet låter sig inte göra[s] it cannot be done, it is not feasible
reflexivt verbgjorde, gjort~ sig a) allm. make oneself; låtsas vara make oneself out to be, pretend to begöra sig fin i håret make one's hair [look] nicegöra sig förstådd make oneself understoodgöra sig besvär att (+ inf.) take the trouble to + inf.göra sig en förmögenhet make a fortune b)passahan gör sig alltid på kort he always comes out well [in photographs]kudden gör sig bra i soffan the cushion goes well together with the sofa
partikelverbgöra avvar ska jag göra av brevet? where am I to put (what am I to do with)…?göra av med förbruka el. t.ex. pengar spend; göra slut på äv. get (run) throughgöra sig av med get rid of, dispose ofgöra bort sigmake a fool of oneself; misslyckas fail completelygöra fastfasten; surra secure, lash; förtöja make…fast <vid to>göra ifrån sighan har gjort bra ifrån sig he has done a good jobgöra lossdisengage, loose; en båt unmoorgöra nedeg. el. t.ex. fiende destroy, wipe outbildl. el. t.ex. bok slash, slate, pull…to piecesgöra ompå nytt do (resp. make)…over again, redo; ändra alter; upprepa do…again, repeatgör inte om det! don't do it again!göra på sigvard. mess one's pants (i blöjan nappy)göra tilldet gör varken till eller från it makes no difference (odds) [either way]göra sig till göra sig viktig el. kokettera show off; sjåpa sig be affected, put it ongöra sig till för ngn make up to sbgöra undan ngtget sth done (out of the way, off one's hands)göra uppbetala settle [up]; enas settle, come to terms; klara upp el. hämnas settle [accounts], get even <med with>göra upp budget el. förslag el. kontrakt el. plan el. program o.d. draw upgöra upp [i förväg] fix beforehand, prearrangegöra upp eld make (light) a firegöra upp räkningen bildl. settle (square) accountsgöra upp saken settle (arrange) the mattergöra åtdet går inte att göra något åt det (honom) there is nothing to be done about it (him)
© NE Nationalencyklopedin AB