Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vädjaintransitivt verb~de, ~tappeal äv. jur. <till to>han vädjade till mig om hjälp he appealed to me for help, he pleaded with me for helpen vädjande blick a look of appeal
känslasubstantiv~n, känslorallm. feeling <för ngn (ngt) towards sb (for sth)>; sinnesförnimmelse sensation; sinne el. uppfattning el. medvetande sense; förmåga att känna el. stark ~ emotionömma känslor tender feelings (affections)jag har en stark känsla [av] att… I have a strong feeling (föraning presentiment) that…ha känsla för rätt och orätt have a sense of…vädja till väljarnas känslor appeal to the emotions of…utan känsla för without any feeling for
vändatransitivt verb och intransitivt verbvände, väntturn; rikta äv. direct; turn over, tosslyckan vände the (his etc.) luck changed (turned)vinden vände the wind changed (veered)vända [om (tillbaka)] turn back; åter~ return; sjö., tr. bring…about; itr. go (put) about, veer äv. om vind[var god] vänd ! (förk.v.g.v.) please turn overförk.PTO; amer. äv. overvända sina steg hemåt turn (direct) one's steps…vända [med] bilen turn…roundmed ansiktet vänt mot solen facing…, with one's face to…vända om hörnet turn [round] the cornervändangt turn…vända på sig turn roundvända [på] bladet turn [over]…vända på huvudet turn one's head [round]vända [på] patienten turn…overvända på klacken turn on one's heelvända på steken bildl. turn (take) it the other way round; vända på sig turn overvända och vrida på ett problem turn…over in one's mind[försöka] vända allt till det bästa [try to] make the best of things (it)
reflexivt verbvände, väntvända sig turn; kring en axel äv. revolve; om lycka change, turn; om vind shift, veervända sig [om], se under vända[det är så att] det vänder sig i magen på mig it makes my stomach turnvända sig i sängen turn over in the (one's) bedligga och vrida och vända sig i sängen toss and turn in bedvända sig ifrån turn away from; överge desertvända sig [om] mot ngn turn to (towards) sbvända sig mot väggen turn to (face) the wallvända sig till ngn a) vända sig om mot ngn turn to sb b) rikta sig till ngn address [oneself to] sb; för att få ngt apply to sb; vädja till ngn appeal to sbinte veta vart man ska vända sig not know where (which way, till vem to whom) to turn
substantiv~n, vändorsvängköra en vända med bilen go for a ride (spin) in the cargå en [liten] vända take a [little] strollomgångi första vändan the first time round; i första försöket at the first attemptpartikelverbvända bortvända bort ansiktet från ngt turn away one's face from sthvända bort blicken från ngt avert one's gaze from sthvända sig bort turn aside (away)vända sig motvända omitr.vändatillbaka turn back; åter~ returntr.vända sig om turn [about], turn (plötsligt swing) roundvända sig om efter ngn turn [round] to look at sbvända sig om mot ngn turn towards sbvända tillbakaåtervända returnvända upp och ned på ngtturn…upside-down; bringa i oordning turn…topsy-turvy; t.ex. ngns planer mess up…vända ut och in påturn…inside out; fickor turn out…vända återse återvända
© NE Nationalencyklopedin AB