Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utvecklasintransitivt deponensverb-vecklades, -vecklatsskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse utveckla
artareflexivt verb~de, ~tarta sig shape; utvecklas turn out, develophon (sakerna) artar sig bra she is (things are) shaping up welldet artar sig med vädret the weather is looking up
riktningsubstantiv~en, ~areg.:håll (allm.) direction; kurs äv. coursei nordlig riktning in a northerly direction, northwards, to the northi riktning mot… in the direction of…ändra riktning change [one's] direction (one's course)bildl.:kurs el. utvecklingslinje direction, course, way; linje line[s (pl.)]; vändning turn; inom konst el. vetenskap el. politik o.d.:rörelse movement, line; skola school; tendens tendency, trendutvecklas i demokratisk riktning gradually become more democratic
framåtadverbahead äv. bildl.; vid rörelseverb äv. along; vidare onward[s], forward[för (under)] flera månader framåt for several months ahead (to come)[för (under)] två månader framåt for the next two monthsett steg framåt a (one) step forwardta ett stort steg framåt make a great stride forward äv. bildl.fortsätt framåt! keep straight on!framåt göra framsteg el. utvecklas go ahead, progressvara riktad framåt be pointed forwardluta sig framåt lean forwardse (titta) [rakt] framåt look straight forward (on)man måste se framåt mot framtiden you have to look aheadprepositionfram emot [on] toward[s]framåt eftermiddagen towards afternooninterjektiononward!, forward!framåt marsch! forward, march!adjektivoböjl.vard.vara [mycket] framåt [av sig] be very go-ahead
växaintransitivt verbväxte, vuxit el. växtgrow; om t.ex. företag äv. expand; om t.ex. befolkning el. skulder äv. increasestaden bara växer …just keeps growingdet växer mycket rosor i trädgården there are a lot of roses [growing] in the gardenvad du har vuxit! how you have grown!skulderna växte till enorma belopp the debts accumulated into…denna art växer inte i Sverige …does not occur (grow) in Swedenväxa i höjden grow taller (om sak äv. higher)växa ngn över huvudet a) eg. outgrow sb b) bildl. get beyond sb's control, become too much for sbskulderna har vuxit honom över huvudet äv. he is up to his ears in debtväxa sig stor och stark grow big and strong
partikelverbväxa bortdet växer bort med tiden it (this) will disappear (om ovana he etc. will grow out of it)växa fasttake [firm] root; bildl. äv. get firmly rooted; jfr fastvuxenväxa fast vid ngt grow on to sthväxa framgrow (come) up; bildl. äv. developväxa i ngtgrow into…växa i fatt ngncatch…up in height (size)växa ifrån ngtgrow out of…, outgrow…växa igenom sår heal [up]; om t.ex. stig become overgrown with weeds; om t.ex. dike fill up [with weeds], get choked with weedsväxa ihopgrow togetherväxa ingrow inväxa in i a) eg. grow into… b) bildl. el. t.ex. sitt arbete grow familiar with…växa omngn outgrow…; eg. äv. shoot ahead of…[in height]växa sammangrow together; jfr sammanvuxenväxa tillgrow; t.ex. i antal increase <i in>hon har vuxit till sig she has grown into a fine girlväxa uppgrow up, growhan har växt upp i staden (på landet) he is town-bred (country-bred); jfr uppväxandeväxa ur sina klädergrow out of…, outgrow…växa utfram el. om t.ex. gren, hår grow oututvidgas el. t.ex. på bredden spread; utvecklas develop <till into>växa överovergrowgräset har växt över stigen …has grown over the path, the path is overgrown with…; jfr äv. övervuxen
© NE Nationalencyklopedin AB