Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utvaldadjektiv-valtchosen, selected, picked; exklusiv el. förnäm select; utsökt choice…slumpvis utvald randomly selected, randomizedutvald kvalitet choice qualityett utvalt sällskap a select company (group): substantiven ~, pl. ~a, de utvalda äv. relig. the elect (chosen)några få utvalda a chosen few, a few chosen ones, a select few
handplockadadjektiv-plockat, ~eutvald handpicked
utsöktadjektiv=exquisite, choice…; utvald selectadverbexquisitely
skarasubstantiv~n, skarortroop, band; hord tribe; [oordnad] mängd crowd, multitude; härskara host <alla medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>en utvald skara a select group
samlingsubstantiv~en, ~arabstr. gathering etc.; jfr samla, samlas; polit. coalitionsamling [sker] klockan nio assembly (vi ska samlas we will assemble) at…konkr. el. t.ex. av mynt el. böcker collection; av personer el. vanl. gathering; vard. bunch, lot <samtliga medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>en utvald samling a select group (gathering)
blandprepositionamong, amongst, between; i partitiv betydelse ofbland andra (förk.bl.a.) among othersbland annat (förk.bl.a.) among other thingsbland annat därför att… for one thing because…han gjorde många resor, bl.a. till Kina …many journeys, one of them to Chinai sitt tal sa han bland annat att… in the course of his speech he said that…han blev utvald bland tio sökande …from among ten applicantsomtyckt blandungdom popular with…ingen bland dem none of themhon är inte längre bland oss she is no longer with us
välja (jfr vald)transitivt verb och intransitivt verbvalde, valtallm. choose <bland from among (out of); mellan (på) between; som as; till as (for)>; noga selectvälja [ut] pick out <bland from>välj! take your pick!välja och vraka pick and choosedet finns inte så mycket att välja there is not much to choose from (much choice, much of a selection)välja äv. have one's choicelåta ngn välja give sb a free choicevälj dina ord! mind what you say!välja sina ord med omsorg be careful about one's choice of wordsvälja bort skolämne drop…välja till skolämne take an additional (extra)…välja ut select, pick out; jfr utvaldgenom röstning utse elect; till riksdag o.d. (om valkrets) returnvälja ngn till ordförande (president) elect sb…välja in ngn i akademien (styrelsen) elect sb to (member of)…välja om re-elect
© NE Nationalencyklopedin AB