Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uttalatransitivt verb~de, ~tord o.d. pronounce; artikulera articulateuttalaett ord fel mispronounce…uttrycka expresst.ex. dom pronounce, passreflexivt verb~de, ~tuttala sig express oneself, comment, give one's opinion <om on>uttala sig i försiktiga ordalag express oneself in guarded termsministern vägrade uttala sig i saken äv. …to comment on the matter
mumlatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~ttala (uttala) otydligt mumble; muttra mutter, murmurmumla fram mutter
textatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tmed tryckbokstäver write…in block letters; pränta engrossuttala tydligt articulate [the words]förse film med (t.ex. svensk) text subtitle
yttratransitivt verb~de, ~tuttala utter; säga say; t.ex. sin mening expressreflexivt verb~de, ~t~ sig a) uttala sig express (give) an (one's) opinion <om about (on)>; ta till orda speakjag vill inte yttra mig i denna fråga vanl. …comment on this matterhan yttrade sig i samma anda he expressed himself… b) visa sig show (manifest) itself <i in>hur yttrar sig sjukdomen? vanl. what are the symptoms of…?
såsomkonjunktionas; 'på samma sätt som' el. 'i likhet med' (vanl. endast framför subst. ord) like; jfr som, somde gjorde såsomde hade blivit tillsagda they did as…uttala ordet såsom jag gör …as (vard. like) I do, …like mesåsom tillbörligt är as is fittingstora fiskar, såsomlax och gädda big fish, such as (, like)…
framföratransitivt verb-förde, -förtöverbringa convey; speciellt hälsning äv. give; deliver äv. uttalaframföra ett klagomål lodge (make) a complaintframföra en (sin) ursäkt offer an apology (one's excuses)framföra ett önskemål (sitt tack, sin åsikt) express a wish (one's thanks, one's opinion)är det något jag kan framföra [till…]? i telefon o.d. can I give[…]a message?uppföra el. förevisa present, produce, put on; musik perform; sjunga sing; spela playfordon drive
läsatransitivt verb och intransitivt verbläste, lästallm. read; tyda äv. decipher; framsäga el. t.ex. bön say; deklamera äv. reciteläsa innantill, read; i mots. till 'utantill' (ur boken osv.) read from the book osv.läsa korrektur äv. correct proofsläsa noter read musicläsa ngns tankar read sb's thoughts (mind)har du läst [vad som står i] tidningen? äv. have you seen the paper?sitta och läsa en bok be [sitting] reading a bookläsaen saga för ngn read…to sb
studera study; speciellt univ. readläsa på till examen read [up] for one's degree
undervisa:läsaengelska med ngn ge lektioner give sb lessons in…; lära teach sb…; privat äv. coach sb in…läsa läxor med ngn help (assist) sb with (in preparing) his (resp. her) homework
gå och läsa få konfirmationsundervisning be prepared for one's confirmation
partikelverbläsa igenom ngtread sth [all the way] through, read over sthläsa in en kurs (ett ämne, en roll)learn (study up)…[thoroughly (perfectly)]läsa omen bok o.d. rereadläsa påläxa o.d. prepareläsa uppread [out], read…aloud (out loud) <för ngn to…>; något inlärt say, repeat; t.ex. dikt reciteläsa utläsa slut finish [reading]; uttala pronounceförståvad kan man läsa ut av det här? what can you gather (understand) from this?
© NE Nationalencyklopedin AB