Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utsattadjektiv=utplacerad o.d. put out etc.; jfr sätta utunder sättaen skrivelse med utsatt namn a signed…bestämd fixed, appointedutsatt pris marked priceutsatt tid at the time fixed (appointed time), on timebröllopet är utsatt till den 1 mars the wedding has been fixed for…skyddslös:allm. exposed <för to>; sårbar vulnerableutsatt läge (ställning) exposed positionvara utsatt för… föremål för be subjected to, be the subject (starkare victim) of…; t.ex. angrepp i pressen äv. be the object of…vara utsatt för kritik be a target of criticism
övervåldsubstantiv~etoutrage; jur. assaultbli utsatt för övervåld be assaulted
insnöadadjektiv-snöat, ~ebli insnöad get (be) snowed up el. in, get (be) snow-bound; utsatt för snöhinder äv. get (be) held up by [the] snowvara insnöad vard., gammalmodig be square
emot (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. säga emotunder säga)prepositionse moto. sammansättn. som framemot, tvärtemotinte mig emot I have no objection, I don't mindmitt emot opposite [to], facing, it's all right with mevi har vinden emot oss the wind is against usadverbmitt emot oppositehuset mitt emot äv. the house across the road (street etc.)stöta (gå, springa etc.) emot med underförstått subst. i sv. knock into (against), collide with med substantivet utsatt i eng.
sinpossesivt pronomensitt, sina a) fören.:då ägaren är mask. el. fem. el. resp. neutr. sg. his, her, resp. its; med syftning på flera ägare och el. då individerna avses el. på kollektivt subst. their; med syftning på ett utsatt el. tänkt 'man' (eng. 'one') one's b) självst. his, hers, its [own], theirs, one's ownvar sin each; se vidare varvad i all sin dar gör du här? what on earth…?i sin förtvivlan tillgrep han in desperation…sina ställen (håll) in [some] places, here and theresin tid var han in his time…någon har glömt kvar sin väska somebody has forgotten his (könsneutralt; i grupp kvinnor her; vard. their) bagsedan gick vi var och en till sitt hem then each of us went home (till sin syssla to our [own] business); för ex. jfr vidare min
vilkenpronomenvilket, vilkarel. a) självst.:med syftning på person who (som obj. whom, mera vard. who, efter prep. whom); med syftning på djur el. sak which; med syftning på person el. djur el. sak i nödvändig relativsats ofta that; jfr som b) fören. whichvilkens, vilkets, vilkas whose; jfr varshan bäddade själv, vilket inte händer så ofta he made his own bed, [a thing] which…dessa pojkar, vilka alla är bosatta i these boys, all of whom…dessa böcker, vilka alla är these books, all of which…det brev om vilket ni talar …[that (which)] you are talking about, …about which you are talkinginterr. a) i obegränsad betydelse what; självst. om person who (som obj. who[m], efter prep. whom) b) avseende urval, med utsatt eller underförstått 'av', which; självst. äv. which onepl. onesvilkens, vilkas whosevilka böcker har du läst? what (av ett begränsat antal which) books…?vilkenvad för slags tobak röker du? what tobacco…?vilken är vad heterSveriges största stad? what is…?vilka är Sveriges fyra största städer? what are…?slå upp i ordboken! – Vilken då? …Which one?vilkenav dem menar du? which [one] do you mean?vilka är de där pojkarna? who are…?han frågade vilket land jag kom från …what country I came fromjag vet inte vilken av dem som kom först …which of them came firsthar du hört vilken otur de har haft? …what bad luck they have had?
specialfall a)i relativsatser o. likn. uttr.vilken som helst, se helsthon är inte en tjej vilken som helst …just any (an ordinary) girlkan man säga vilket som helst (vard. vilket som)? av två saker can you say either?res vilken dag du vill …any day you likevilket av de två alternativen du än väljer whichever of the two alternatives you choose b)i utropvilken dag! what a day!vilken otur! what bad luck!vilket väder! what weather!vilka höga berg! what high mountains!
säkeradjektiv~t, säkraförvissad el. övertygad sure, certain äv. vissotvivelaktig <på (om) of (about)>alldeles säker el. vid påstående o.d. positive < about>; full av tillförsikt confident < of>; utom fara el. riskfri el. pålitlig safe <fört.ex. anfallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom>; trygg, inte utsatt för fara secure <fört.ex. anfallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom, against>; tillförlitlig safe, reliable, sure; stadig steady; betryggad assured; osviklig unerring, infallible; som efterled i sammansättn. med betydelsen 'motståndskraftig' [-]proof; jfr stöldsäker, stötsäkerm.fl.säkert bevis certain (sure, positive) proofha säker blick för ngt have a sure eye for sthen säker chaufför (bilförare) a safe driverett säkert [göm]ställe a safe [hiding-]placemed säker hand with a sure (steady) handen säker investering a safe investmentfrån säker källa on good authority, from a reliable source (quarter)säkra papper hand. good securities, blue-chip investmentsgå mot en säker seger …a sure (secure) victoryvara på den säkra sidan be on the safe side, play safeen säker skytt a sure shotdet säkraste sättet att (+ inf.) the surest way of + ing-formett säkert tecken a sure signdet är [alldeles] säkert otvivelaktigt it is [quite] certain, there is no doubt about itär det säkert? äv. are you sure (certain) [of (about) that]?så mycket är säkert att… so (this) much is certain that…det är säkrast att du tar paraply you had better take an umbrella to be on the safe sidevar inte för säker! don't be too sure (confident)!isen är säker the ice is safekänna sig säker feel secure (safe)vara säker på handen have a sure (steady) handär du säker [på det]? are you sure (certain) [about that]?det kan du vara säker på (var så säker) you may be certain (sure); vard. [you] bet your life, you bet, make no mistakejag är säker på att hon kommer I am certain (sure, positive) that…han tog det säkra för det osäkra och… to be quite sure (to be on the safe side) he…det är bäst för mig (dig osv.) att ta det säkra för det osäkra I (you osv.) had better be on the safe side (take no chances, play safe), better safe than sorry
2 med
med delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen med motsvaras vanligen av with i uttryck som en bil med luftkonditionering = a car with air-conditioning, ätamedsked = eat with a spoon.
En annan motsvarighet är by, t.ex. betala med kort = pay by card.
med används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket med avsikt under uppslagsordet avsikt, uttrycket följa med under uppslagsordet följa osv.
i betydelsen tillsammmans med withbo med ngn live with sbleka med en docka play with a doll
anger vad någon/något har withen man med rött hår a man with red hair, a red-haired man
anger klädsel inen man med grå kavaj a man in a grey jacket, a man wearing a grey jacket
anger redskap eller sätt som man gör något på withFrench stavas med stort F French is written with a capital Ftala med brytning speak with an accent
anger med vilken slags röst man säger något eller hur man skriver något inmed låg röst in a low voiceskrivet med blyerts written in pencilmed stora bokstäver in capital letters
anger samtidighet eller beledsagande omständighet withmed dessa ord lämnade han rummet with these words…, so saying…han stod där med händerna i byxfickorna …with his hands in his pockets
anger transportmedel, betalningsmedel bykomma med flyg (tåg) …by air (train)hon kommed samma tåg …on the same trainbetala med kreditkort pay by credit card
i betydelsen inklusive with, including, countingmed dricks blir det …with tips, …tips includedmed föraren var vi fem counting (including) the driver…
i betydelsen innehållande containing; i betydelsen bestående av consisting ofen plånbok med 100 dollar a wallet containing 100 dollarsen lista med namn a list of namesett ord med fem bokstäver a word of five letters
anger vad något är blandat med withtar du kaffetmed eller utan socker? …with or without sugar?
anger förening, släktskap el. vanligen toförlovad (gift) med engaged (married) tovara släkt med be related to, be a relative of
anger vem som är far el. mor byhon har två barn med sin första man she has two children by her first husband
anger motståndare vid ord för tävlan, kamp with, againsttävla med ngn compete with (against) sb
i vissa uttryck med betydelsen när det gäller aboutdet bästa med det är… the best thing about it is…det är något konstigt med honom there is something funny about him
vad är det med dig? what is the matter with you?
vad menar du med det? what do you mean by that?
anger hur mycket mycket större el. mindre något är vid räknesätten division och multiplikation bydela (multiplicera) med 5 divide (multiply) by 5höja med 10 procent raise by 10 per centvinna med 10 poäng win by 10 points
om hastighet, takt at el. annan konstruktionmed en hastighet av 60 km/tim at a speed of 60 km/hmed fem minuters mellanrum at intervals of five minutestidningen kommer med ett nummer i veckan the newspaper appears once a week
i betydelsen och andmed flera (förk.m.fl.) and othersmed mera (förk.m.m.) etceteraförk.etc.skiljetecken mellan denna TSL och föreg. abb-group saknasand so on; och andra saker and other thingsskinka med ägg ham and eggs
i uttryck av typen substantiv + med + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. syftet med resan = resans syfte el. vanligen ofavsikten med dessa anmärkningar the purpose of these notesfördelen med detta system the advantage of this system
i uttryck av typen med varsamhet = varsamt with, el. omskrivning med adverbmed eftertryck with emphasismed glädje gladlymed varsamhet with care, carefully
med att+ inf.:börja med att säga begin by sayingtillbringa dagen med att läsa spend the day reading
adverbockså too, as well, also; i vissa fall soge mig dem med give me those, too (those as well)han är gammal han med he is old, toodet tycker jag med I think so toohan är trött på det och [det är] jag med …and so am I, …and I am tootill och med jag måste skratta even I…
(som betonad partikel vid verbse också betonad partikel under respektive verb, t.ex. ta med under ta)följa (gå) med med underförstått subst. el. pron. i sv. come (go) with med substantivet (pronomenet) utsatt i eng.får jag följa med? may I come (go) with you (come along)?jag håller med [dig] om det I agree with you therekommer du med ? are you coming?hon tog oss medpå bio she took us with her…vara med a) t.ex. i förening be a member <i of> b) t.ex. på begravning be present < at>

 delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen motsvaras vanligen av on i uttryck som bordet = onthe table och måndag = onMonday.
används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket lukta under uppslagsordet lukta, uttrycket bli arg under uppslagsordet arg osv.

Läge
anger läge på el. mot en yta on bordet on the table huvudet on one's head väggen on the wallligga rygg lie on one's back
anger befintlighet på större öar in; när det gäller mindre öar on Irland in Ireland Öland on Ölandjag är född här Öland I was born here in Öland en öde ö on a desert island
anger rum o.d. i byggnader in vinden in the attichon är toaletten …in the bathroomhan är sitt rum he is in his room
anger avgränsat, ofta plant, utrymme in den här bilden in this picture torget in the square
anger gata in; speciellt amer. on; vid exakt gatuadress at gatan in (speciellt amer. on) the street Hamngatan in (speciellt amer. on) Hamngatan Hamngatan 25 at 25 Hamngatan
anger lokal el. byggnad avsedd för en viss verksamhet at banken at the bank flygplatsen at the airport teatern at the theatre
anger sysselsättning, evenemang o.d atvara fest (konsert) be at a party (concert) en konferens at a conference
anger sida i bok on; i vissa fall at sidan 100 on page 100slå upp böckerna sidan 30 open your books at page 30
Riktning
anger riktning till sådana platser där prepositionen on används vid befintlighet on; i betydelsen ned på, upp på ofta on to, ontolägga ngt ett bord put sth on a tablehoppa upp bordet jump on to (up on) the tablekliva upp en stol get on a chair
anger riktning till sådana platser där prepositionen in används vid befintlighet to, intogå upp vinden go up [in]to the atticrusa ut gatan rush out into the street
anger riktning till sådana platser el. evenemang där prepositionen at används vid befintlighet to banken go to the bank fest go to a party konsert go to a concerthar du varit besökt museet? have you been to the museum?
anger vem/vad man t.ex. kastar, slår och tittar mot atkasta en sten ngn throw a stone at sbknacka dörren knock at the doorpeka ngn point at sbtitta ngn look at sb
Tidsbetydelse

skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. NLI saknasanger en viss dag, veckodag el. visst datum on
de är födda samma dag they were born [on] the same day fredag on Friday hans födelsedag on his birthday fredag morgon on Friday morning morgonen den femte april on the morning of the fifth of April
anger del av dagen, årstid, årtionde, århundrade in 2000-talet in the 21st century morgonen in the morning eftermiddagen in the afternoon vintern in [the] winter 30-talet (trettiotalet) in the 30's (thirties)
anger tidpunkt at utsatt tid at the appointed time samma gång at the same time
anger tidslängd on; med betoning på hela tidsavsnittet duringhan arbetar loven he works on his holidays, he works during his holidaysjag läste boken resan hit I read the book on (during) the journey here
anger tidsperiod vid ord för timme, dag, vecka, månad, år for; amer. ofta inhan har inte varit här månader he has not been here for (amer. ofta in) months
anger tidsperiod i framtiden forhyra ett hus en månad rent a house for a monthåka bort några dagar go away for a few days
anger den tid som något tar indet är klart en minut it'll be ready in a minutejag kommer minuten I will come in a minute; genast I will come directly
anger tid någon har till förfogandevi har en vecka oss we've got a week
Mått, antal
i måttsbestämningar med höjd o.d. at; i betydelsen på en sträcka av for 300 meters avstånd (djup) at a distance (depth) of 300 metres (amer. meters)inte ett träd många kilometer not a tree for many kilometres (amer. kilometers)
i betydelsen per ininte en hundra not one in a hundred;det går 100 pence ett pund there are 100 pence in a pound
anger exakthet tomäta millimetern measure to a millimetresumman stämmer öret the sum tallies to an öre, the sum tallies down to the last öre
anger följd och upprepning aftergöra fel fel make one mistake after the other, make mistake after mistakekaffe maten middagen coffee after dinner
anger antal of, el. annan konstruktionen bok 500 sidor a 500-page book, a book of 500 pagesen gädda fem kilo a pike weighing five kilosen flicka femton år a girl of fifteen
Andra fall
skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. NLI saknasi uttryck av typen substantiv + på + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. namnet på gatan = gatans namn, vanligen of
färgen blomman the colour of the flowerman såg bara huvudet honom only his head could be seennamnet gatan the name of the street
anger språk språk in engelska in English ett främmande språk in a foreign language
anger ngt man vill få tag i forhoppas ngt hope for sthvänta ngt wait for sth
i betydelsen med hjälp av byman hör rösten att hon är trött one hears by her voice that she is tiredjag märkte hennes ögon att hon ljög I could tell by her eyes that she was lying
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. sätta på under sätta)en burk (burkar) med lock a pot with a lid on it (pots with lids on them)en burk med locket …with the lid on med skorna! on with your shoes!klä sig vanl. dresslägga ett lock [på en burk] put a lid on [a pot]han rodde he rowed on, he went on rowingär gasen (tv:n) på? is the gas (TV) on?
© NE Nationalencyklopedin AB