Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utomhusadverboutdoors, out of doors
takdroppsubstantiv~etutomhus dripping from the roof
papperskorgsubstantiv~en, ~arwastepaper basket; amer. wastebasket; utomhus litterbin
läktaresubstantiv~n, =inomhus gallery; utomhus platform; åskådar~ [grand]stand
vilstolsubstantiv~en, ~arlounge chair, lounger, reclining chair; utomhus deckchair
räckesubstantiv~t, ~npå t.ex. balkong rail; på trappa (inomhus) banisters (pl.), (utomhus) railing[s (pl.)]
trappasubstantiv~n, trapporstairs (pl.)speciellt utomhus steps (pl.)inomhus:längre äv. staircase; bredare, speciellt amer. stairway; utanför ingången äv. doorstepen trappa a flight of stairs (resp. steps)bo en trappa upp …on the first (amer. second) floormöta ngn i trappan vanl. …on the stairsnedför trappan (trapporna) down the stairs (resp. steps); inomhus äv. downstairsintransitivt verb~de, ~ttrappa ned de-escalate, phase out; t.ex. konflikt äv. defuse, play downtrappa upp escalate; t.ex. konflikt äv. intensify
uteadverbrumsbetydelse:allm. out; utomhus äv. out of doors, outdoors, in the open; utanför äv. outside; inte hemma äv. not in (at home)där ute t.ex. på isen out there; utanför outsidekorna går ute …are outdet är kallt ute it is cold out [of doors]han är aldrig ute bland folk he never mixes with peoplehan är mycket ute utomhus he is out of doors (outdoors) a great deal; för att roa sig he goes out a lotvara ute på havet (landet) be [out] at sea (in the country)han är ute och promenerar he is out (has gone) for a walkvara ute och orientera (åka skidor) be out orienteering (skiing)äta ute som vana eat outäta [middag (resp. lunch)] ute tillfälligtvis dine (resp. have lunch) out (i det fria out of doors)
slut allt hopp är ute all hope is at an end (is gone)tiden är ute [the] time is up; speciellt sport. el. parl. time!det är ute med honom it is all up with him; vard. he is done for
bildl.vara illa ute i knipa be in trouble (a fix)vara [för] sent (tidigt) ute be [too] late (early)vara utekomma i sista minuten come (göra saker och ting do things) at the last minutevara ute efter ngn (ngt) be after…vara ute efter eftertrakta ngt be out for sth; mer uttänkt have designs on sth
adjektivoböjl.vard.:omoderndet är ute it's out, its old hat
natursubstantiv~en, ~erallm. nature; läggning el. kynne o.d. äv. disposition, temperament; geografisk beskaffenhet äv. geography; natursceneri o.d. [natural] scenerynaturen som skapande kraft o.d. naturekomma ut i naturen …the country[side]Sveriges natur nature in Swedenen vacker natur omgivning beautiful scenery, a beautiful landscapeett stycke vild natur a stretch of wild naturefrågor av allmän natur questions of a general nature (character)det ligger i människans natur [att (+ inf.)] it is inherent in human nature [to + inf.]det ligger i sakens natur [att man…] it is in the nature of things (is quite natural) [that…]ute i naturen in the countryside; utomhus out of doors, in the openvara försiktig till sin natur (av naturen) be wary by nature (constitution)
utadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. lämna utunder lämna); out; fram o.d. forthut [med dig]! out [you go]!; vard. get (clear) out!; från gömställe come out [of there]!livet ut throughout (to the end of) one's lifeut go out; utomhus go outsideveta varken ut eller in be at one's wits' end, not know (be at a loss) what to dout och in …in and outdag (år) ut och dag (år) in day (year) in day (year) outvända ut och in på ngt turn sth inside outkomma ut genom porten come out through…ut i skogen out into…jag måste ut med en massa pengar nästa vecka I'll have to pay (vard. fork out)…han ville inte ut med vad han visste he wouldn't come out with…ut på gatan (åkrarna, isen) go out into the street (into the fields, on to the ice)ut på restaurang go to a restaurantresa ut i världen go abroad, go out into the worldåka ut på (till) landet go to (into, out to)…ut ur out of; inifrån from within (inside)
© NE Nationalencyklopedin AB