Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utomprepositionmed undantag av except, with the exception of; oberäknat not counting, not including; excluding, exclusive of; förutom besides, apart fromalla utom hon all except (with the exception of) her…alla visste om det utom han …but himingen utom jag no one but (except) medär var fyra gäster utom jag …besides (apart from) mehela landet utom Stockholm …excluding (exclusive of) Stockholmvara allt utomtilltalande be anything but…, be far from…visning dagligen utom vid regn …provided it is not (except when it is) rainingutom [det] att hon är… besides (apart from) the fact that she is (besides her being)…jag kunde inte se hur han var klädd utom att han hade en mörk jacka …except that he was wearing a dark jacketutom att jag har talat med honom har jag också skrivit besides having talked to him…utom när… except when…bli utom sig be beside oneself; starkare go frantic <av with>bli (vara) utom sig av glädje äv. be transported with joyutanför outside, out of; utöver el. bortom beyond; jfr äv. ex. under utanförutom allt tvivel beyond any doubt
förutomprepositionse utom
hörhållsubstantivoböjl., inom (utom) hörhåll within (out of) earshot
trygghetsubstantiv~ensecurity; utom fara safety; lugn självtillit confidence; självmedvetenhet assurance
skotthållsubstantiv~etgunshot, rangeinom (utom) skotthåll within (out of) gunshot (range) <för of>
räckhållsubstantivoböjl., ett, butiken ligger inom bekvämt räckhåll …is at a convenient distanceutom räckhåll out of reach <för of>segern var nu utom räckhåll victory was now beyond reach
privatpersonsubstantiv~en, ~erprivate personsom privatpersonär han in private [life] (utom tjänsten in his private capacity)…
förtvivladadjektiv-tvivlat, ~eolycklig extremely unhappy; otröstlig disconsolate, heartbroken; utom sig …in despair; desperat desperatevara förtvivlad be in despair <över ngt (ngn) at sth (about sb)>
annandagsubstantiv~en, ~ar, annandag jul the day after Christmas Day; i Storbr. vanl. Boxing Day (utom om dagen är en söndag)annandag pingst (påsk) Whit (Easter) Monday
synhållsubstantivoböjl., inom (utom) synhåll within (in, out of) sight <för of>komma inom synhåll come into sight (view)försvinna ur synhåll pass from (go out of) sight
© NE Nationalencyklopedin AB