Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utmärktadjektiv=allm. excellent; beundransvärd admirable; utomordentlig extraordinary; ypperlig superb, first-rate; vard. greatutmärkt kvalitet superior (excellent) qualityi utmärkt skick in perfect (excellent) conditionadverbexcellently etc.; jfr utmärktutmärkt [bra] feel fine (great)
ypperligadjektiv~tutmärkt excellent, superb; strålande splendid; utsökt choice
överdådigadjektiv~tslösande extravagant; lyxig el. dyrbar luxurious, sumptuousutmärkt el. utsöktse ypperlig
glänsandeadjektivoböjl.eg. shining etc.; jfr glänsa; om t.ex. ögon lustrous; om t.ex. siden glossyutmärkt brilliant, splendid
präktigadjektiv~tutmärkt fine, splendid, grand; stadig stout; tjock thick; stark strongen präktig förkylning a proper (stark. awful) cold
överlägsenadjektiv-lägset, -lägsnasuperior <ngn to sb>; utmärkt äv. excellent, eminent; högdragen el. om min el. sätt vanl. supercilioushan är mig överlägsen he is my superior, he is more than a match for medenna metod är överlägsende flesta andra this method is superior to…överlägsen seger easy (runaway) victoryöverlägsen till antalet superior in numbers, numerically superior
klasssubstantiv~en, ~erallm. class; skol.:skolklass class, form; amer. grade; årskurs form; amer. grade; rang grade, orderett första klassens hotell a first-class (utmärkt first-rate) hotelåka [i] 2:a klass travel (go) second classhon går i min klass she's in my class (form)han (resp. det) står i en klass för sig he (resp. it) is in a class of his own (resp. its own)vara i klass med be in the same class as, be up to
trivasintransitivt deponensverbtrivdes, trivtskänna sig lycklig be (feel) happy; känna sig som hemma feel at home; ha det bra get on well; frodas thrive; om växter äv. do welljag trivs alldeles utmärkt här I'm having such a wonderful time here, I like it so very much herehan trivs inte i Sverige he isn't happy (is unhappy) in…, he doesn't like [being (living) in]…jag trivs med mitt arbete my job suits me, I like my jobvi trivs med varandra (ihop) we get on with one another
dugaintransitivt verbdög el. dugde, dugtallm. do; vara lämplig el. passa äv. be suitable (fit); gå an el. passa sig äv. be fitting (becoming); vara god nog be good enough; vara utmärkt be fine (splendid) <till (åt, för)i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>det duger that will do (be all right)det duger inte! that will never do!, that is no good!; vard. that won't wash!…duger inte till någonting (ingenting till) …is no good; om sak äv. …is [of] no use; om person äv. …is fit (good) for nothingvisa vad man duger till show what one can do, show what one is capable of (worth, made of)det var ett rekord som heter duga! that is something like (what I call) a record!
bästadjektivsuperlativallm. best; utmärkt excellent, first-rate; hand., prima primeförsta bästa, se under förstadet blir bäst that will be best (the best thing)det är bäst att du går you had better gohon är bäst i klassen [i engelska] she is the best in the class [in English]bäst i test   ung. editor's choicedet kan hända den bästa that (it) can (could, may) happen to anybodyendast det bästa är gott nog only the best is good enoughhoppas på det bästa hope for the besti bästa fall at [the] best
adverbbesttycka bäst om like…best, preferhålla på som bäst med ngt be just in the thick (midst) of sthhan får klara sig bäst han kan he must manage as best (manage the best way) he can
konjunktionbäst [som] han gick där just as (while) he was walking alongbäst [som] det var all at once
© NE Nationalencyklopedin AB