Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utlandetsubstantivbest. sing.foreign (overseas) countries (pl.)från utlandet from abroad; utländsk äv. foreign…i utlandet abroad, in foreign (overseas) countrieshandel med utlandet foreign (overseas) trade
utrikesadjektivoböjl.foreignett utrikes brev till utlandet a letter for abroadvistas utrikes ort …abroad; jfr äv. sammansättn.adverbabroadresa utrikes go abroad
utifrånprepositionfromutifrån gatan äv. from out in the streetadverbfrom outside; från utlandet from abroaddörren kan låsas utifrån äv. …from the outsidekylan tränger in utifrån …from out of doorshjälp utifrån outside helpimpulser utifrån outside (external) influence (sg.)
skickatransitivt verb~de, ~tsända send <med (per) by>; expediera forward, dispatch; vid bordet pass; ekon., pengar remitskicka bud efter ngn send for sbskickabarnen i säng send…to bed; vard. bundle…off to bed
partikelverbskicka bortsend awayskicka eftersend forskicka hemsend home; varor äv. deliver; t.ex. trupper disband; från utlandet repatriateskicka hitvaror o.d. send…here, send…to me (us osv.)skicka i vägsend off; sak äv. dispatch; vard., person äv. bundle…off; t.ex. tiggare send…packing; brev post; speciellt amer. mailskicka med ngtsend…along (too); bifoga,hand. enclose…skicka med ngn ngt send sth with sbskicka tillbakareturn, send backskicka vidaresend (vid bordet pass) on
handlatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tgöra affärer a) göra sina inköp shop, do one's (go) shopping <hos A. at A.'s>; köpa buygå [ut] och handla go [out] shoppinghandla mat buy food
b) driva handel trade, deal, do business <med en varai samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin…; med (på) utlandet with…>; speciellt olovligt traffic
agera act; vidta åtgärder äv. take actiontänk först och handla sen! think before you act!handla rätt do the right thinghandla snabbt act promptly
handla om a) röra sig om be about; behandla deal withdet är det det handlar om that's what it's all about b) gälla el. vara fråga om be a question (matter) of
© NE Nationalencyklopedin AB