Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utbytesubstantiv~t, ~nutbytande el. utväxling exchange; ömsesidigt äv. interchangeutbyte av gamla delar mot nya replacement of…by new onesi utbyte mot in exchange for (against)få ngt i utbyte mot… äv. get sth instead of…vinst profit[s (pl.)], return[s (pl.)]; avkastning yield, proceeds (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasresultat result, outcome; bildl.:behållning el. valuta profit, benefitge gott utbyte yield a good profiten språkresa ger stort utbyte …is very worthwhileha utbyte av bildl. profit (benefit) by, derive benefit (nöje pleasure) fromvi hade inte mycket utbyte av… we didn't get much [benefit] out of…
ombytesubstantiv~t, ~nchange; omväxling äv. variety; utbyte exchangeett ombyte underkläder a change of underwear
behållningsubstantiv~en, ~aråterstod remainder, surplus; saldo balance [in hand]; förråd store, supplybehållning i dödsbo jur. residuekontant behållning cash [in hand]vinst, utbyte profit; intäkter av t.ex. konsert proceeds (pl.) <av of>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknasavkastning yieldge…i ren behållning yield…clear profit (…net)ha behållningutbyte av ngt profit (benefit) by sth
valutasubstantiv~n, valutormyntslag currency; utländsk valuta [foreign] exchangehård (mjuk) valuta hard (soft) currencyvärde el. utbyte valuevaluta för pengarna get value for one's money
utväxlingsubstantiv~enutbyte exchangetekn. gear; kraftöverföring transmission; utväxlande gearinglåg (hög) utväxling low (high) gearha låg utväxling be low-gearedha hög utväxling be high-geared
ersättningsubstantiv~en, ~argottgörelse compensation; för kostnader el. utgifter reimbursement, repayment; för arbete remuneration, recompense, payment; skadestånd damages (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasunderstöd el. bidrag benefitersättning för förlorad arbetsförtjänst compensation for loss of earningsersättning i pengar pecuniary rewardutbyte replacementsurrogat substitute
1 bytesubstantiv~t, ~nutbyte exchange; vid byteshandel barter (båda endast sg.)förlora på bytet lose by the exchangerov booty (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasplunder (sg.); spoils (pl.), äv. bildl.; jakt. quarry (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasrovdjursel.bildl. prey (sg.)bli ett lätt byte för ngn fall an easy prey to sb
© NE Nationalencyklopedin AB