Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utövaverbt.ex. makt exercise; inflytande exert; t.ex. välgörenhet, yrke practise; t.ex. verksamhet carry on
representeraverbföreträda el. motsvara representutöva värdskap entertain
idkaverbcarry on; utöva practise, go in for
påtryckningsubstpressureutöva påtryckningar på ngn bring pressure to bear on sb, put pressure on sb
ägnaverbdevote <åt to>ägna sin tid åt… devote one's time to…ägna sig åt… devote oneself to…ägna sig åt (utöva) ett yrke follow a profession
yrkesubstmed högre utbildning, konstnärligt profession; inom hantverk el. handel trade; sysselsättning occupation; arbete jobutöva ett yrke practise a profession; inom hantverk el. handel carry on a tradevälja yrke choose a careertill yrket by profession
trycksubstpress pressure <mot against>; tonvikt stress < on>; påfrestning strainutöva tryck på ngn put pressure on sbtypogr.el.på tyg etc. print; tryckning printingkomma ut i tryck come out in print
spåverbutöva spådom tell fortunesspå ngn i handen tell sb his fortune by the lines of the handspå ngn i kort tell sb his fortune by the cardsförutsäga predict, foretell
övaverbträna train <ngn i ngt sb in sth>öva ngn att göra ngt train sb to do sthöva piano practise the pianoöva in lära in practise; roll el. pjäs rehearseöva upp train, exerciseutöva exerciseöva sig i att göra ngt practise doing sthöva sig i engelska practise English
© NE Nationalencyklopedin AB