Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppträdandesubstframträdande appearanceuppförande behaviour
skandalösadjektivscandalous; uppträdande outrageous
striktadjektivstrict; i klädsel, uppträdande sober
framträdandesubstuppträdande appearance
adjektivviktig prominent, outstanding
2 larvsubstvard. nonsense; dumt uppträdande silliness
utmanandeadjektivchallenging, defiant; om t.ex. uppträdande, klädsel provocative
uppförandesubstbyggande building, erection, constructionhuset är under uppförande the house is under constructionmusik. performanceyttre uppträdande behaviour; moraliskt uppträdande conductdåligt uppförande bad behaviour, misbehaviour
hållningsubstkroppshållning posture; uppträdande bearinginställning attitude <mot to, towards>
sättsubstway, manner, fashion ((endast sing.)), metod method; medel meanspl. likasätt och vis i viss mån in a waypå alla möjliga sätt el. på alla sätt och vis in every possible waypå det sättet in that way, in that manner, in this way (manner), like that, like thispå ett eller annat sätt somehow or otherpå så sätt in that way; jaså I see!uppträdande manner, behaviour; umgängessätt manners (pl.)
säkerhetsubstvisshet certainty, safety; trygghet utan risk security; i uppträdande assuranceden allmänna säkerheten public safetyför säkerhets skull to be on the safe sidevara i säkerhet be safe, be in safetymed all säkerhet säkerligen certainly, without doubtveta med säkerhet know for certainsecuritylämna säkerhet för ett lån give security for a loanlåna ut pengar mot säkerhet lend money on security
© NE Nationalencyklopedin AB