Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

upptagenadjektiv-taget, -tagnasysselsatt busy <med att arbeta working>; occupied, engagedjag är upptageni kväll: bortbjuden o.d. I am engaged…, I have an engagement for…; av arbete I shall be busy…jag är strängt upptagen I am very busy (pressed for time)upptagen av tanken på preoccupied by the thought ofupptagen på annat håll otherwise engagedinte ledig occupied; reserverad bookedplatsen stolen är upptagen the seat is taken el. occupied (reserverad has been engaged el. booked)toaletten (apparaten) är upptagen …is occupied, somebody is using…det är upptaget tele. the line is engaged
frånvarandeadjektivoböjl.eg. absent <från from>han är ofta frånvarande äv. he often stays awaytankspridd absent[-minded]; upptagen av sina tankar preoccupied; om blick vacant
engageradadjektivengagerat, ~eanställd el. upptagen engagedinvecklad [i t.ex. tvister, affärer] involved <i in>absorberad absorbed <i in>; känslomässigt committed, dedicated, devoted <ii samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>politiskt engagerad politically committed
strängtadverbseverely, rigorously, strictly etc.; jfr strängsträngt bevakad closely guardedsträngt förbjudet strictly prohibitedhålla strängtreglerna observe…rigorously, insist (lay stress) on…strängt personlig strictly personalsträngt taget strictly (properly) speakingsträngt upptagen fully occupied
sysselsattadjektiv=busy <med with (over); med att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknas[with] + ing-form>; upptagen occupied <med with; med att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknas[in] + ing-form>; engaged <med in; med att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin + ing-form>; anställd employed <vidbygge o.d.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>antalet sysselsatta inom jordbruket the number of people employed in…
telefonsubstantiv~en, ~ertelephone; vard., speciellt i talspråk phonedet är telefon till dig el. du har telefon you are wanted on the [tele]phone, there is a call for youstänga av telefonen disconnect the [tele]phonesitta vara upptagen i telefon be engaged on the [tele]phonesvara i telefon answer the [tele]phonetala [med ngn] i telefon talk (speak) [to sb] on (over) the [tele]phone
ledigadjektiv~tfri a) om person: free; (pred. äv.) not occupied; sysslolös unoccupied, idle b) om tid: free, …off; inte upptagen leisure…, spare…en ledig dag i veckan one day off a weekjag har aldrig en ledig stund …a spare moment, …a moment to spareledigt en timme (en vecka) get an hour off (a week off el. a week's holiday)ge ngn ledigt give sb time offge ngn en dag ledigt let sb take a day offha ledigt från skolan [den dagen] have a holiday from school [on that day]ta ledigt en dag (vecka) take a day off (a week off el. a week's holiday)hon är ledig (har ledigt) i dag she has today off; har sin ~a dag she has her day off today
obesatt el. obebodd vacant; inte upptagen free, unoccupieddisponibel: (attr.) spare…; (pred.) free, to spare; att tillgå available; som skylt:på taxi for hire; på t.ex. toalett vacantdet finns inte en ledig bil there isn't a taxi to be had (a taxi available)lediga platser tjänster vacancies; som tidningsrubrik Situations Vacanttjänsten är fortfarande ledig …still openär den här platsen ledig? el. är det ledigt här? is this seat taken (occupied)?
otvungen easy äv. om t.ex. hållning; flytande:om handstil flowing; om språk fluent, natural, informal, colloquial; bekväm el. om t.ex. kläder comfortable, loose-fittinglediga! mil. stand easy!
platssubstantiv~en, ~erställe allm. place; ort äv. locality; 'ort och ställe' spot; sittplats el. mandat seat; utrymme space; tillräcklig ~ roomplats! till hund [lie] down!allmän (offentlig) plats public placeen enslig (vacker) plats a lonely (beautiful) spotöppen plats open space; i skog clearingplatsen är upptagen this seat is taken (occupied)beställa (boka) plats t.ex. på bilfärja book a passagedet finns inte plats för skåpet el. skåpet får inte plats there is no room for…få bra platser (en bra plats) på bio, teater o.d. get good seats (a good seat)plats med find room forlämna plats för a) bereda utrymme, väg make room (way) for b) bildl. leave room for, admit ofta stor plats take up a great deal of space (room)tag plats! järnv. take your seats, please!veta sin plats know one's placegott om plats plenty of roompå era platser! sport. on your marks!falla på plats bildl. fall (click) into placekomma på första (andra) plats come first (second)spela på plats hästsport make a place betställa tillbaka ngt på sin plats put sth back [back] where it belongs)sätta ngn på plats put sb in his (her etc.) place, take sb down [a peg or two]det vore på sin plats om… it would not be out of place (be amiss) if…salen var fylld till sista plats …filled to capacity
anställning situation, job; befattning post, positionlediga platser, se ledig
tidsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasallm. time; nuvarande, dåvarande ofta times (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasday, days (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasperiod period; tidrymd space of time (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaskort spell; tidsskede o.d. äv. epoch, age; avtalad ~ el. t.ex. hos läkare appointment
i obest. form utan föregående prep.:en tidgick det bra …for a time (short period)stanna en (någon) tid …for a (some) timelokal tid local timedu store (milde) tid,vad jag var sjuk! good Lord,…!, dear me…!medan tid är while there is [still] timeöppen alla tider på dygnet vanl. open all hourslånga tiderkunde han for long periods…en tids vila a period of rest, a rest for a time (short period)tids nog får du veta det …soon (early) enoughalla tiders vard., utomordentlig marvellous, terrific; som utrop äv. great!, super!, goody!beställa tid hos läkare o.d. vanl. make an appointment with…ha (få) tid med (för)… have time for…jag har inte tid I haven't [got] timehar du tidför mig ett slag? can you spare me a moment?, have you [got] a moment to spare?när du har tid when you can find time (can spare a moment)ha (få) god tid [på sig] have plenty of (ample) timeta tidtävlande time…ta tiden sport. take the timeta god tid på sig take one's time <med ngt over sth; med att over + ing-form>hur lång tid kommer det att ta dig? how long (much time) will it take you?det är gott om tid there is plenty of timedet var andra tider times were different thendet var tider det när man kunde those were the days…tid är pengar time is money
i best. form utan föreg. prep.:tiden allm. time; den nuvarande resp. dåvarande the times (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknast.ex. är knapp [the] time; t.ex. för ngns vistelse the time <för of>tidentidpunkten för avresan the time (moment) of departuretid och rum time and spacetiden går it (time) is getting ontiden att gå kill timetiden läker alla sår time heals all woundstiden är ute! time's up!den gamla goda tiden the good old times (days) (pl.)den gustavianska tiden the Gustavian periodtidernavar dåliga times…tidens gång the course (march) of times
med föreg. prep.: a)efter en (någon) tid allm. after some (a) time, after a while; syftande på spec. händelse some time afterwardsvara efter sin tid be behind the times
b)från vår tid belonging to our timefrån tiden före… belonging to the period before…från tid till annan from time to time
c)för en (någon) tid for some (a) timeför en tid sedan some time agonu för tiden, se nuförtiden
d)vara före sin tid be ahead of one's time[s]
e)i tid in time <för, till for; att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.; för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor + ing-form>i tid och evighet for all time, for ever and everi gamla tider in olden days (times)i god tid in good time <till for>vara bortrest i en veckas (månads) tid …for a week (month)i vår tid in our times (day[s])i alla tider alltid at all times; för all framtid for all time [to come]vad i alla tidervill detta säga? what in the world…?
f)inom den närmaste tiden in the immediate (near) future
g)med tiden in [course of] time, as time goes (resp. went) ondet blir nog bra med tiden …in timefölja med sin tid move with the times, keep abreast of the times
h)springa tid …against timedet var på tiden! it's about time [too]!på avtalad tid at the appointed (fixed) timepå den tiden förr in those dayspå hans tid in his day[s]på min tid… in my time (day)…den på sin tidkände arkitekten the once (at one time)…på segelfartygens tid in the times (days) of the sailing-shipsgöra ngt på kort tid …in a short timepå lång tid sedan länge for a long time [past]vi har inte sett honom nu på en (någon) tid …for some time past [now]på senare tid el. på senaste (sista) tiden recently, of late, lately
i)under tiden [in the] meantime, meanwhileunder tiden1–15 maj between…under tiden närmast efter jul immediately after…jag är upptagen under den närmaste tiden I shall be occupied during the immediate futureunder min tid livs~ in (during) my [life]time
j)gå ur tiden depart this life
k)vid tiden för sammanbrottet at the time of…vid den här tidenborde du ligga i sängen …by now (this time)vid den här tidenbrukar jag lägga mig at this time…vid den här tiden i går reste han at this time yesterday…vid den här tiden i morgon har han rest by this time tomorrow…vid en tid då… at a time when…vid samma tidi morgon at this time…
© NE Nationalencyklopedin AB