Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

upptatransitivt verb-tog, -tagitta i anspråk el. fylla (utrymme, tid) take upuppta ngns tid äv. occupy sb's timedet upptog hans tankar it occupied (engaged) his thoughts, it engrossed himupptangns uppmärksamhet o.d. helt och hållet ofta absorb…antaga:upptangn som delägare admit…as a partner, take…into partnershipuppta ngn till medlem av… vanl. receive sb as a member of…ordet är upptaget i vårt språk the word has been incorporated into…
anspråksubstantiv~et, =allm. claim; fordran demand; i pl. äv. pretensions < to>; förväntningar expectationsanspråk på ett arv claim to an inheritancegöra anspråk på ngt lay claim to sth, claim (demand) sthgöra anspråk på att (+ inf.) claim to + inf.ta i anspråk a) erfordra require; viss tid take b) lägga beslag på requisition c) begagna make use of, use d) uppta, t.ex. ngns tid make demands on
© NE Nationalencyklopedin AB