Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

upptäckatransitivt verb-täckte, -täcktallm. discover; komma på (speciellt ngt svårupptäckt) el. ertappa (ngn) detect; hitta el. finna find; få reda på find out; få syn på catch sight of; urskilja discern, descry; avslöja discloseman kunde inte upptäcka något spår there was no trace to be found (seen)
upptäckaresubstantiv~n, =discoverer; finder, detector; jfr upptäcka; upptäcktsresande explorer
upptäcktsubstantiv~en, ~erdiscovery; detection; finding (endast sg.)disclosure; jfr upptäcka
varseadjektivoböjl.bli varse märka notice, observe, see; upptäcka discover, catch sight of; skönja discern, descry; förnimma perceive
iakttatransitivt verb-tog, -tagitse el. upptäcka observe; lägga märke till äv. notice; [uppmärksamt] betrakta vanl. watcht.ex. försiktighet exercise, use; t.ex. en tyst minut observe
uppdagatransitivt verb~de, ~tavslöja reveal; upptäcka discover; bringa i dagen bring…to light; röja betray, exposedet uppdagades senare att… äv. it was found out later on that…
fruktansubstantiv=, enrädsla fear; starkare dread <för of; för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof + ing-form>; respektfylld awe <för of>darra av fruktan tremble with fearav fruktan för att de skulle upptäcka honom for fear [that]…
befinnatransitivt verb-fann, -funnitbefinnas vara turn out (prove) [to be], be found to bereflexivt verb-fann, -funnitbefinna sig vara be; känna sig äv. feel; upptäcka sig vara find oneselfmor och barn befinner sig väl …are doing well
spåratransitivt verb~de, ~tfölja spåren av track, follow the trail of, trace; jakt. äv. scent; friareel.i betydelsen 'märka' tracespåra upp track down, trace (ferret) out; friareel.bildl. hunt out; upptäcka discover, spotintransitivt verb~de, ~tskidsport. make a trackspåra ur a) om tåg o.d. leave (go off) the rails, be derailed b) bildl. go off the rails, go astray (adrift); om t.ex. diskussion äv. get off the right trackfesten spårade ur the party got out of hand
© NE Nationalencyklopedin AB