Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

uppskattatransitivt verb~de, ~tsätta värde på appreciate, esteem; sak äv. set store byberäkna o.d. estimate; värdera äv. value, rate, assess <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>
respekteratransitivt verb~de, ~tallm. respect; uppskatta äv. esteem
bedömatransitivt verb-dömde, -dömtjudge <efter by>; bilda sig en uppfattning om form an opinion of; vard. size up; uppskatta assess, estimate; betygsätta mark; amer. gradebedöma värdet av judge the worth of, appraiseden saken kan jag inte bedöma I am no judge of that
värderatransitivt verb~de, ~tberäkna el. taxera el. fastställa värdet på value, estimate [the value of]; på uppdrag appraise; om myndighet assess, rate <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>värdera för högt (lågt) overestimate (underestimate)uppskatta value; sätta värde på appreciate; högakta esteem…kan inte värderas högt nog …cannot be too highly praised
skattatransitivt verb~de, ~tvärdera, uppskatta estimate <till at>skatta högt esteem (value) highly, prizeskattasig lycklig count…fortunate (lucky)skattaen bikupa på honung take the honey from…intransitivt verb~de, ~tbetala skatt pay taxes <för inkomst on an income>han skattar för 130 000 kronor om året he is assessed at…a yearberäkna estimate
beräknatransitivt verb~de, ~tallm. calculate; uppskatta estimate <till at>; genom beräkning fastställa determine; räkna ut compute; anslå el. t.ex. viss tid för ngt allowberäkna…per person i matrecept allow…per personnär beräknar du vara färdig? when do you expect to be finished?huset beräknas vara färdigt den 3 juni the house is expected to be ready (finished) June 3rd
lärasubstantiv~n, lärorvetenskapsgren science; teori[er] theory, theories (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastro faith; förkunnelse el. undervisning teaching[s (pl.)]den rätta läran the true faithgå (komma, vara) i lära hos ngn be apprenticed to sb
transitivt verblärde, lärtlära andra el. undervisa teach; undervisa äv. instructlära ngn [att] simma teach sb to swim, instruct sb in swimminghan lärde mig hur jag skulle lösa problemen he taught me how to…lära sig learnman lär så länge man lever we live and learn; jfr vidare lära samt lära kännaunder känna
reflexivt verblärde, lärtlära sig learn; tillägna sig äv. acquire; snabbtel.speciellt i fråga om dålig vana o.d. pick up <ngt av ngni samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassth from sb>lära sig learn <av ngn from sb>; undervisas be taught <av ngn by sb>lära sig [att] köra bil learn [how] to drivevi har lärt oss [att] uppskatta… äv. we have grown (come) to appreciate…läraundervisa sig själv teach oneself
partikelverblära ngn av med ngtvard. teach sb to stop doing sthlära inlearnlära omrelearnlära upp ngnteach (öva upp train, instruera instruct) sblära ut ngt till ngnteach sb sth
tyckatransitivt verb och intransitivt verbtyckte, tycktallm. think; anse äv. be of the opinion; jfr ansemed ex.; inbilla sig äv. fancy, imaginejag tycker [att]… äv. it seems (appears) to me [that]…jag tycker [att] hon är vacker äv. to my mind she is…, I find her…jag tycker absolut att vi ska sälja I definitely think (am definitely of the opinion) that we should sell, I'm all for [us] sellingjag har alltid tyckt att… I've always been of the opinion that…jag tyckte jag hörde någon I thought I heard someonehon tyckte det var bäst att vänta she thought (judged) it best to waittycker du inte [det]? don't you agree (think so)?det tycker jag that's what I think, I beton. think sodet tycker jag inte I don't think so, I disagreedet tycker inte jag I beton. don't think sojaså, du tycker det? oh, you think so, do you?säg vad du själv tycker! say what you yourself think [about it]!, give me (him osv.) your own opinion!vad tycker du om boken? how do you like…?; vad är din åsikt om what do you think (is your opinion) of…?vad -er du (skulle du tycka) om det? äv. how do you feel about that?, how's that?hon säger vad hon tycker a) sin mening …what she thinks b) vad som faller henne in …just what (anything that) comes into her head, …just what[ever] she pleases (chooses)du får göra [precis] som du tycker! …do just as you think [best] (as you feel inclined, as you like)!du tycker väl inte illa vara om jag säger… I hope you won't mind my saying…vad tycks?, se under tyckas
gilla el. uppskatta o.d.tycka [bra] om like; vara förtjust i el. hålla av äv. be fond of, care for; starkare love; finna nöje i enjoy, appreciate; spec. i frågande el. nekande sats äv. approve oftycka illa om äv. dislike, disapprove of <att+ inf.i båda fallenskiljetecken mellan denna SCB och föreg. SCA saknas+ ing-form>vad tycker du om honom? how do you like him?tycka mycket om ngt like osv.…very much, be very fond of…tycka bättre (mer) om…än like…better than, prefer…tojag tycker bättre (mer) om honom än… äv. I am fonder of (care more for) him than…jag tycker bättre (mer) om att gå än att (+ inf. äv.) I enjoy walking much more than + ing-form
reflexivt verbtyckte, tyckttycka sig höra (se)… think (fancy, imagine) that one hears (sees)…, seem to hear (see)…tycka sig kunna allt think one knows everything (can do anything)tycka att man är något think oneself somebody, think a great deal (vard. no end) of oneself
© NE Nationalencyklopedin AB