Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

uppsatssubstantiv~en, ~erskol. [written] composition; mer avancerad essay; univ. äv. paper; i tidskrift o.d. article; större el. litterär essay <omi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>bordsuppsats centrepiece
stolpesubstantiv~n, stolparsäng~ el. grind~ el. lykt~ post; lednings~ el. telefon~ o.d. pole; i virkning trebleskjuta i stolpen hit the post (upright)stolpar disposition el. för uppsats o.d. main points, skeleton outline (sg.)några stolpar för tal o.d. some main (important) points
betygsubstantiv~et, =handling:officiellt intygel.examens~ certificate; avgångs~ [school-]leaving certificate; amer. transcript, final grades (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasskol~ el. termins~ [school] report; amer. report card; arbetsgivares referencebetygsgrad mark; amer. gradevad fick du för betyg i engelska (på din uppsats)? what mark (amer. grade) did you get in English (for your composition)?sätta betyg mark; amer. grade
dispositionsubstantiv~en, ~erförfogande disposalstå (ställa ngt) till ngns disposition be (place sth) at sb's disposalav en uppsats o.d. plan, outline; av stoffet disposition, arrangementdispositioner åtgärder arrangements, dispositions; förberedelser preparationsvidta dispositioner make arrangements etc.mottaglighet predisposition äv. med. <för to>
disponeratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tdisponera [över] ha till sitt förfogande have…at one's disposal (command), have the use of; bestämma helt över have entire disposal of, be in control of; använda utilize, make use of; ha tillgång till have access to; fördela t.ex. bolagsvinst distribute, allotdisponera över tillgodohavandet på ett konto have the right to make withdrawals from…den tid jag disponerar [över] äv. the time I can spareplanera arrange, plan, organize; uppsats e.d. äv. outline
skrivaintransitivt verb och transitivt verbskrev, skrivitallm. write; stava äv. spell; hastigt [o. slarvigt] scribble; på dator o.d. type; t.ex. kontrakt el. testamente draw upskriva ren[t]… copy out…, make a fair copy of…skriva snyggt (fult) write a good (bad) handskriva på dator el. skriva [på] maskin typeskriva i en tidning write for (contribute to) a paperskrivabeloppet med bokstäver set out…in writingskriva med blyerts (tryckbokstäver) write in…skrivaen roman be working at…skriv till henne att write and tell her…skrivagården på sin son assign…away to (settle…on) one's sonskriva sig i Stockholm have (get) oneself registered in…
partikelverbskriva avkopiera copy [out], transcribe; plagiera copy; vard. cribse avskrivaskriva ihopbokstäver o.d. join…together in writingskriva ihop…i ett ord write…in one word, write…solidskriva införa in enter [up] <i bok o.d. in…; lista on…>; föra över, t.ex. uppsats copy out <i skrivbok in…>skriva in en elev enter a pupilskriva in sig vid ett universitet register at a university; amer. matriculate; se äv. inskrivenskriva ned (ner)anteckna write down, set (put) down […in writing]hand., reducera write down <till to>; depreciate <med 10 % by…>; devalvera devalueskriva ompå nytt rewriteskriva påtr.:t.ex. lista, växel write one's name on; t.ex. check på baksidan endorseitr.:skriva sitt namn sign; gå i borgen stand surety <för ngn for sb>; för t.ex. fotbollslag sign onskriva undersign (put) one's name to…; utan obj. sign [one's name]skriva under på… bildl. subscribe to…, endorse…skriva uppantecknaskriva upp ngt på t.ex. svarta tavlan write sth on…skriva upp ngn[s namn] take down sb's namedebitera put…down <på ngn to sb['s account]>, charge <på ngns konto to sb's account>hand., höja värdet på write up; revalvera revalueskriva ututfärda write out; på dator o.d. type; på skrivare print; skriva ren copy out; check, räkning äv. make outskriva ut ngn från sjukhus discharge sb…skriva ut recept på medicin write out a prescription for…skriva överskriva över gården på sin son assign…away to one's son, settle…on one's son
läggatransitivt verblade, lagtplacera:allm. put; större föremål äv. place; spec. i liggande ställning lay; lägga till sängs put…to bed; sätta på (t.ex. förband) applylägga ett brev i (på) brevlådan put (drop) a letter in[to]…lägga ansvaret (skulden) på ngn lay the responsibility (blame) on…lägga pengar på ngt spend money on…fackspr.:t.ex. golv lay; t.ex. vägar lay down, construct
intransitivt verblade, lagtlägga på hullet, se under hull
reflexivt verblade, lagt~ sig a)i eg. betydelse (äv.lägga sig ned) lie down; gå till sängs go to bed; placera sig (t.ex. i bakhåll) place oneself; sport.:boxn. o.d. take a dive; om lag throw the (resp. a) gamelägga sig och vila (lie down [to rest])lägga sig i t.ex. veck formlägga sig i rätt fil get into…läggavända sig på sidan turn on one's side b) bildl.:avta (om t.ex. storm o.d.) abate, subside; gå över pass off; om svullnad go down c) frysa:om vattendrag freeze over; om is freeze
partikelverblägga anlägga an [med geväret] present [one's gun] < at>lägga an på ngn make up to…, make a dead set at…lägga avvard., upphöra el. sluta upp pack it in, call it a dayhan har lagt av med tennis he has stopped playing tennislägg av! a) sluta med det där! stop it (that)!, cut it out! b) försök inte! come off it!, get away [with you]!; amer. don't give me that line (stuff)!lägga bortifrån sig put down (aside); sluta med drop, give uplägga emellanbetala mellanskillnaden give…into the bargainlägga framta fram put out <ngt åt ngn sth for sb>; till påseende displaybildl.:redogöra för (t.ex. planer, åsikter) put forward, propound; utveckla (t.ex. idéer) set out; presentera:t.ex. förslag el. uppsats submit <för ngn to…>; lagförslag present; förete (t.ex. bevis) produce, adduce; offentliggöra publishlägga förservera serve [out], dish [out] <ngn to sb>lägga iput in; tillsätta add; bifoga encloselägga i ngt i… put sth in[to]…; tillsätta add sth to…; bifoga enclose sth in…lägga i en växel engage…lägga i ettan[s växel] äv. put the (resp. a) car in first [gear]lägga sig i, bildl.se blanda sig iunder blandalägg dig inte i det här don't interfere, mind your own businesslägga ifrån sigput…down <bordet on…>; undan el. bort put away (aside); lämna kvar leave […behind]; förlägga mislaylägga ihopput (piece)…together; sammanslå äv. join; plocka ihop äv. collect; vika ihop fold [up]; tillsluta shut; addera ihop add uplägga ihop två och två add two to two; bildl. put two and two togetherlägga in (se äv. lägga iovan)stoppa o.d. in put…in; slå in wrap up; infoga put in, insert; t.ex. ngt i ett program introduce; bifoga (t.ex. i brev) enclose; lägga på (t.ex. parkettgolv) put down; sömnad. take inlägga in ngt i en ask put (emballera pack) sth in[to]…lägga in data. install <ett program på en dator a program on a computer>konservera:allm. preserve; i glasburk bottle; i plåtburk can, tin; i salt el. ättika etc. pickleinkomma med (t.ex. protest) enter, lodgelägga in en ansökan hos ngn om ngt apply to sb for sth, file an application with sb for sthlägga in om anstånd put in for…lägga nedeg. put (i liggande ställning lay)…down; ~ från sig put (lay) down; packa ned pack; gräva ned (t.ex. ledning) lay; sömnad. let downlägga ned ngt i en ask put (packa pack) sth into…lägga ned en krans på en grav lay a wreath…upphöra med (t.ex. verksamhet) discontinue; inställa (t.ex. drift, järnvägslinje) shut down; stänga (t.ex. fabrik) close [down]; inte fullfölja (t.ex. process) withdraw; teaterpjäs take off; tidning discontinueanvända el. offra (t.ex. pengar, möda, tid) spend, expend <på ngt (på att + inf.) on sth (in + ing-form)>lägga ned arbete på ngt äv. put in…on sth, put…into sthjakt., döda bring downlägga omförbinda bandage; sår dressändra change, alter; ordna om rearrange; omorganisera reorganizelägga om produktionen till… switch over production to…lägga om trafiken divert [the] trafficlägga påeg. put on; t.ex. förband äv. apply < to>; t.ex. färg äv. lay on; tillsätta add; posta post; amer. maillägga på en duk på bordet put (breda ut spread) a cloth on…lägga på ngn en filt put…over sblägga på [luren] tele. hang up, ring offt.ex. skatter impose <ngn (ngt) on…>lägga på ngn arbete (ansvar) saddle sb with…ökaläggafemtio kronor på priset (på varorna) raise the price (the price of the goods) by…lägga10 % på räkningen put an extra…on the billlägga tilltr.:tillfoga add; bidra med contributerfllägga sig till med skaffa sig:t.ex. skägg grow; t.ex. bil buy oneself; t.ex. vanor el. åsikter adoptitr.,sjö.:förtöja berth <vid at>; landa land; anlöpa call <vid at>lägga undanlägga bort o. reservera put aside; plocka undan put away; spara put away, lay aside (by)lägga undan till en bil save up for…lägga underlägga under sig subdue, subjugate; erövra conquerlägga uppplacera put…up <hyllan on…>visa (t.ex. kort, pengar) put downlägga upp korten bildl. show one's cards (hand)kok. dish uplägga upp ngt på ett fat arrange (place) sth on…sömnad.:korta shorten; vika upp tuck up; stickning o.d.:maskor cast on; till plagg set uplägga upp håret [på spolar] set…on rollersmagasinera el. förråd o.d. lay up (in)lägga upp en båt lay…upplanlägga:t.ex. arbete organize, plan; t.ex. program arrange, draw up; t.ex. kortregister make [out]lägga upp ett konto (ett lån) open an account (issue a loan)lägga upp på Internet uploadlägga upp ett skratt break into laughterlägga upp sig vard., sexuellt put out <för ngn for sb>lägga ur växelnput…into neutrallägga uteg. lay (placera put)…out; breda ut äv. spread <golvet on…>data. put out <en hemsida på Internet a web page on the Internet>sömnad. let outpengar:ge ut spend, lay out; betala pay <för ngt (ngn) for…>jag kan lägga ut för dig …pay [the money] for youbli tjockare fill out, put on weightsjö.lägga ut [ifrån land] put out (off) [from…]lägga sig ut för ngn hjälpa intercede (plead) for sb; söka vinna make up to sbarbete farm outlägga överplacera över (t.ex. en duk) lay (put, place, breda spread)…overlägga över maten [med någonting] el. lägga över [någonting över] maten put something over…, cover…[with something]läggaflytta över ngt put (bildl. shift)…on to
© NE Nationalencyklopedin AB