Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppnåtransitivt verb~dde, ~ttreach; lyckas nå (åstadkomma) attain; med viss ansträngning achieve; vinna obtain; t.ex. enighet el. resultat äv. arrive atvid uppnådd pensionsålder on reaching pensionable (retirement) age
2 transitivt verbnådde, nåttreach äv. nå att ta el. friare; t.ex. marken el. bergstoppen äv. get (come) to; uppnå attain bestämmelseorten reach (arrive at) one's destination land come to (reach) landnär kriget nått sitt slut …had come to an end sitt syfte achieve one's purpose (end), gain one's endhan nåddes av underrättelsen the news reached himjag kan nås per telefon (på nummer…) I can be reached by phone (you will find me at number…)intransitivt verbnådde, nåttreachså långt ögat når as far as the eye can reachhan når mig till axeln he comes up to my shoulder fram till reachjag når inte upp I can't reach [so high]vattnet nådde upp till knäna på honom …came up (reached) to his kneeshan når nästan [upp] till taket he almost reaches [up to] (touches)…
åldersubstantiv~n, åldrarage äv. epok; om sak äv. antiquityha åldern inne be old enough <för att to>; vara myndig be of ageuppnå en hög ålder live to (reach) a great age, live to be very oldböjd av ålder bent with agepersoner av (i) alla åldrar …of all agesefter ålder according to age; i tjänsten according to seniorityhon är lång för sin ålder …for her agei en ålder av 70 år at the age of 70, at 70 years of agehan är i min ålder he is my agebarn i åldern 10–15 år …between 10 and 15 years of age, …aged between 10 and 15tre barn i åldrarna 8, 10 och 12 år vanl. …aged 8, 10, and 12ålderns (sin ålders) höst in the autumn of his (resp. her) lifevid min ålder at my agevid 15 års ålder vanl. at the age of 15
vinnatransitivt verb och intransitivt verbvann, vunniti strid el. tävling el. spel win; [lyckas] skaffa sig, t.ex. erfarenhet, tid, terräng gain; t.ex. inflytande äv. acquire; uppnå attain; få vinst profit < by>; [för]tjäna earn < on>; ha nytta benefit < from>vinna med 3–0 t.ex. i fotboll win 3–0utläses əʊ, skiljetecken mellan denna RCA och föreg. SEA saknasamer., win 3 nilvinna tid gain timeförsöka vinna tid play for timevinna ett pris win a prize; i lotteri äv. draw a prizevinna [i] tävlingen win the competitionvinna ngn för sin sak win sb for (over to) one's cause, enlist sb's interest on one's behalfvinnaen affär profit (benefit) from (by)…; tjäna pengar make money on (out of)…rummet vann på ommöbleringen the room gained by…vinnata in på ngn gain on sbvinna på spel win (make) money by gamblinghon (det) vinner i längden she (it) grows on youvinna över ngn i tävling win over sb, gain (win, score) a victory over sb, beat (defeat) sb
© NE Nationalencyklopedin AB